November 2017 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Utfallet för Internationellt bistånd blev i november 3 046 miljoner kronor, vilket är 70 miljoner kronor lägre än i november föregående år.

Utfallet för det Internationella biståndet uppgick för perioden januari–november till 30 498 miljoner kronor. Det är 7 800 miljoner kronor (34,4 procent) högre än samma period föregående år. Det beror dels på att delar av det internationella biståndet för 2016 betalades ut redan i slutet av 2015 efter beslut av regeringen, dels kan utbetalningsmånaden variera från ett år till ett annat.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
nov 2017
Förändring
jämfört med
nov 2016
Utfall
jan-nov 2017
Förändring
jämfört med
jan-nov 2016
SB + ÄB
2017
7 Internationellt bistånd 3 046 - 70 30 498 7 800 36 775
1:1 Biståndsverksamhet 2 955 - 54 29 327 7 739 35 483
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 72 - 18 1 008 46 1 103
Övriga anslag 19 1 162 15 188
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 2 1 12 0 15
1:4 Folke Bernadotteakademin 8 0 96 8 107
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 7 1 44 7 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 - 1 10 - 1 16
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt