November 2017 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfall för utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap

Miljoner kr

Lägre utgifter i november

Utfallet blev 3 457 miljoner kronor (37,3 procent) lägre än i november föregående år och uppgick till 5 806 miljoner kronor. Det lägre novemberutfallet beror på månadsförskjutningar.  

Utgifterna för anslag 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap uppgår i november till 3 674 miljoner kronor. Det innebär att de utgör mer än hälften av månadsutfallet för utgiftsområdet som helhet. Jämfört med föregående år är utgifterna på anslaget 1 043 miljoner kronor högre i november.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 41 373 miljoner kronor vilket är i nivå med samma period föregående år.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, miljoner kronor
Utfall
nov 2017
Förändring
jämfört med
nov 2016
Utfall
jan-nov 2017
Förändring
jämfört med
jan-nov 2016
SB + ÄB
2017
6 Försvar och samhällets krisberedskap 5 806 - 3 457 41 373 11 50 739
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 3 674 1 043 28 519 5 161 32 858
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 1 597 - 2 161 7 148 - 384 10 449
1:8 Försvarets radioanstalt 93 7 923 112 990
2:1 Kustbevakningen 102 - 1 1 050 76 1 117
2:4 Krisberedskap 89 26 817 98 1 182
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 239 15 239
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 109 - 11 950 56 1 072
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 0 - 2 246 - 185 - 5 101
Övriga anslag 143 - 116 1 912 - 23 2 831
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 36 - 30 680 19 1 133
1:4 Forskning och teknikutveckling 18 - 75 341 - 66 587
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 8 0 10
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet - 1 - 4 22 0 25
1:7 Officersutbildning m.m. 11 - 7 169 11 212
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 20 0 160 0 176
1:10 Nämnder m.m. 0 0 5 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 7 - 2 65 - 16 90
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 7 1 8
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 5 5 41 31 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 - 8 6 - 3 21
2:7 Statens haverikommission 4 - 1 38 - 3 45
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 37 5 319 3 384
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 52 0 59
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt