November 2017 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan blev i november 78 miljoner kronor. Det är 15 miljoner kronor högre än i november 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för januari–november till 1 722 miljoner kronor. Det är 161 miljoner kronor (8,5 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
nov 2017
Förändring
jämfört med
nov 2016
Utfall
jan-nov 2017
Förändring
jämfört med
jan-nov 2016
SB + ÄB
2017
5 Internationell samverkan 78 15 1 722 - 161 2 163
1:1 Avgifter till internationella organisationer 11 4 1 248 - 161 1 565
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 21 12 111 4 151
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 2 0 30 3 33
1:9 Svenska institutet 10 - 2 99 20 120
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 20 - 2 130 - 25 174
Övriga anslag 14 3 106 - 2 120
1:3 Nordiskt samarbete 3 3 13 1 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 1 1 2 0 4
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 4 - 1 41 0 45
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 23 - 3 25
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 1 0 15 0 17
1:10 Information om Sverige i utlandet 2 0 12 0 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt