November 2017 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utfallet för Rättsväsendet blev i november 3 934 miljoner kronor, vilket är 102 miljoner kronor högre än i november 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för januari–november till 39 541 miljoner kronor. Det är 1 711 miljoner kronor (4,5 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
nov 2017
Förändring
jämfört med
nov 2016
Utfall
jan-nov 2017
Förändring
jämfört med
jan-nov 2016
SB + ÄB
2017
4 Rättsväsendet 3 934 102 39 541 1 711 43 875
1:1 Polismyndigheten 2 059 43 20 559 1 022 22 622
1:2 Säkerhetspolisen 117 3 1 200 141 1 315
1:3 Åklagarmyndigheten 132 4 1 357 74 1 473
1:4 Ekobrottsmyndigheten 57 - 3 591 21 648
1:5 Sveriges Domstolar 496 28 4 964 123 5 520
1:6 Kriminalvården 746 - 5 7 769 372 8 347
1:12 Rättsliga biträden m.m. 257 30 2 361 - 93 2 989
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 8 5 51 - 4 75
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 3 3 37 22 92
Övriga anslag 59 - 6 654 32 794
1:7 Brottsförebyggande rådet 9 - 7 95 10 111
1:8 Rättsmedicinalverket 35 - 2 363 15 418
1:9 Gentekniknämnden 0 0 5 0 5
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 - 1 36 0 41
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 8 - 3 83 - 19 122
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 11 - 1 22
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 5 39 27 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 14 - 1 18
1:17 Domarnämnden 1 0 7 1 9
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt