November 2017 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring, fastighetstaxering och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution blev i november 953 miljoner kronor, vilket är 21 miljoner kronor högre än i november 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för januari–november till 10 165 miljoner kronor. Det är 114 miljoner kronor (1,1 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
nov 2017
Förändring
jämfört med
nov 2016
Utfall
jan-nov 2017
Förändring
jämfört med
jan-nov 2016
SB + ÄB
2017
3 Skatt, tull och exekution 953 21 10 165 114 11 024
1:1 Skatteverket 624 27 6 823 84 7 375
1:2 Tullverket 155 1 1 611 - 4 1 744
1:3 Kronofogdemyndigheten 174 - 6 1 731 34 1 904
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt