November 2017 Kassamässig korrigering

Posten utgör skillnaden mellan å ena sidan nettot av vad som redovisats mot budgetens anslag och inkomsttitlar och å andra sidan nettot av in- och utbetalningar över statens centralkonto i Riksbanken. Kassamässiga korrigeringar uppstår dels till följd av periodiseringsskillnader, dels till följd av att det förekommer transaktioner över statens centralkonto som inte har sin motsvarighet på anslag eller inkomsttitlar och vice versa. Utfallet för den kassamässiga korrigeringen är en restpost, men den kan till stora delar specificeras.

Utfall för Kassamässig korrigering

Miljoner kr

Den kassamässiga korrigeringen blev -11 818 miljoner kronor i november. För perioden januari–november uppgår den kassamässiga korrigeringen till -759 miljoner kronor. För motsvarande period 2016 uppgick den kassamässiga korrigeringen till 2 706 miljoner kronor, det vill säga en skillnad på 3 466 miljoner kronor.

Redovisningen mot anslaget 1:1 Räntor på statsskulden är inte kassamässig. En kassamässig korrigering uppstår därför dels till följd av att inkomsträntor på studielån periodiseras till det kvartal de avser och dels till följd av att redovisningen baseras på affärsdag vilket skiljer sig något från likviddag. I november påverkar den så kallade ränteperiodiseringen den kassamässiga korrigeringen negativt med 7 878 miljoner kronor. För de första elva månaderna påverkade ränteperiodiseringen den kassamässiga korrigeringsposten negativt med 8 311 miljoner kronor.

I november översteg insättningarna på EU-kommissionens konto i Riksgäldskontoret periodens uttag med 603 miljoner kronor. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen negativt. Sammantaget hittills i år påverkas den kassamässiga korrigeringen däremot positivt med 2 252 miljoner kronor med anledning av EU-kommissionens konto i Riksgäldskontoret.  

Kassamässiga korrigeringar förekommer vid de flesta myndigheter. De kassamässiga korrigeringarna uppstår på grund av skillnader mellan myndigheternas redovisning mot anslag och de anslagsbelopp som har tillförts myndighetens räntekonto. När redovisningen mot anslag är högre än de anslagsbelopp som tillförts räntekonto påverkas den kassamässiga korrigeringen negativt. Om fallet är det omvända påverkas den kassamässiga korrigeringen positivt.

I november redovisar Försvarsmakten 5 274 miljoner kronor högre belopp mot anslag än de anslagsbelopp som har tillförts räntekontot. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen negativt. För perioden januari–november redovisar Försvarsmakten i stället 5 061 miljoner kronor lägre belopp mot anslag än de anslagsmedel som tillförts räntekontot, vilket påverkar den kassamässiga korrigeringsposten positivt.

I november redovisar Trafikverket 472 miljoner kronor högre belopp mot anslag än de anslagsmedel som tillförts räntekontot. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen negativt. För perioden januari–november redovisar Trafikverket 1 923 miljoner kronor lägre belopp mot anslag än de medel som tillförts räntekontot, vilket påverkar den kassamässiga korrigeringen positivt.

Kassamässig korrigering, miljoner kronor
Utfall
nov 2017
Förändring
jämfört med
nov 2016
Utfall
jan-nov 2017
Förändring
jämfört med
jan-nov 2016
SB + ÄB
2017
Kassamässig korrigering - 11 818 3 363 - 759 - 3 466 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt