November 2017 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m. uppgick i november till 8 353 miljoner kronor vilket är 272 miljoner kronor lägre än utfallet i november 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–november till 12 290 miljoner kronor. Det är 6 722 miljoner kronor (120,7 procent) högre än samma period föregående år.

För perioden januari–november uppgår utgifterna för anslag 1:1 Räntor på statsskulden till 12 228 miljoner kronor. Det är 6 734 miljoner kronor (122,6 procent) högre än samma period föregående år och beror främst på att inkomster från överkurser vid emission har minskat med 7 341 miljoner kronor. När Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs betraktas det som en ränteinkomst.

Redovisningen mot anslaget 1:1 Räntor på statsskulden är utgiftsmässig och inte kassamässig. Det medför att anslagsutfallet på 12 228 miljoner kronor för perioden januari–november inte påverkar saldot i statens budget med motsvarande belopp. Skillnaden mellan utgiftsmässigt och kassamässigt utfall redovisas i statens budget under posten Kassamässig korrigering. För perioden januari-november påverkar statsskuldräntorna den kassamässiga korrigeringen med ett negativt belopp på 8 311 miljoner kronor.

Räntor på statsskulden i november 2017 jämfört med motsvarande period 2016, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall november 2017 Utfall november 2016 Förändring november Utfall jan-nov 2017 Utfall jan-nov 2016 Skillnad 2017-2016
Räntor på lån i svenska kronor 9 160 8 941 219 15 070 14 745 325
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 198 411 -213 1 935 1 913 22
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -1 120 -1 549 430 -8 790 -16 131 7 341
Summa räntor 8 238 7 803 435 8 215 527 7 688
Räntor på in- och utlåning (*) -324 -508 184 -4 128 -4 266 138
Valutakursförluster (+)/vinster (-) 162 975 -813 -355 -344 -11
Kursförluster (+)/vinster (-) 275 353 -78 8 496 9 577 -1 081
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter 8 351 8 623 -271 12 228 5 494 6 734

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
nov 2017
Förändring
jämfört med
nov 2016
Utfall
jan-nov 2017
Förändring
jämfört med
jan-nov 2016
SB + ÄB
2017
26 Statsskuldsräntor m.m. 8 353 - 272 12 290 6 722 16 468
1:1 Räntor på statsskulden 8 351 - 271 12 228 6 734 16 313
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 - 1 62 - 11 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt