November 2017 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, politik för utrikeshandel samt politik för handels- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

Utfallet för Näringsliv blev 783 miljoner kronor i november vilket är 257 miljoner kronor högre än i november 2016. Ökningen avser i huvudsak anslag 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–november till 5 420 miljoner kronor. Det är 278 miljoner kronor (5,4 procent) högre än samma period föregående år. Ökningen förklaras framför allt av det nya anslaget 1:21 Patent- och registreringsverket som finns uppfört på statens budget från och med år 2017.

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
nov 2017
Förändring
jämfört med
nov 2016
Utfall
jan-nov 2017
Förändring
jämfört med
jan-nov 2016
SB + ÄB
2017
24 Näringsliv 783 257 5 420 278 6 856
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 573 225 2 192 - 21 2 893
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 630 8 630
1:5 Näringslivsutveckling 29 7 377 - 24 460
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 123 50 123
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag 0 - 5 401
1:21 Patent- och registreringsverket 26 26 271 271 316
Övriga anslag 154 - 1 1 826 - 2 2 033
1:1 Verket för innovationssystem 19 - 2 204 5 222
1:4 Tillväxtverket 25 - 3 250 5 273
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 5 - 1 47 - 19 58
1:7 Turistfrämjande 0 0 120 - 20 120
1:8 Sveriges geologiska undersökning 12 - 4 179 10 198
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 5 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 2 0 10 0 14
1:11 Bolagsverket 1 0 18 - 2 23
1:12 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 8 0 8
1:13 Konkurrensverket 12 - 1 131 - 4 143
1:14 Konkurrensforskning 0 0 5 - 1 14
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 1 - 2 16 3 23
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 0 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 20 9 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 3 284 28 309
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 - 1 22 1 25
2:2 Kommerskollegium 5 - 1 69 0 86
2:3 Exportfrämjande verksamhet 37 11 311 - 6 362
2:4 Investeringsfrämjande 6 1 61 9 62
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 - 1 20 0 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 31 0 31
1:11 (2016) Patentbesvärsrätten 1 - 15
1:13 (2016) Bidrag till terminologisk verksamhet 0 - 4
1:23 (2015) Upphandlingsmyndigheten 0 - 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt