November 2017 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev i november 696 miljoner kronor, vilket är 15 miljoner kronor lägre än i november föregående år.

Utfallet för perioden januari–november uppgår till 9 692 miljoner kronor. Det är 3 969 miljoner kronor lägre än samma period föregående år. Under 2016 delutbetalade Jordbruksverket 70 procent av flera stöd i oktober. Under 2017 har Jordbruksverket, med några undantag, inte gjort några delutbetalningar utan påbörjar utbetalningarna av stöden först i december.

I Höständringsbudget har regeringen föreslagit att anslaget ska ökas med 1 037 miljoner kronor. Skälen är att regeringen beräknar att en större del av stöden, 95 procent jämfört med tidigare 80 procent, kan betalas ut under 2017. Dessutom tror regeringen att stöden blir högre på grund av en annan växelkurs än den som ursprungligen antogs i budgetpropositionen för 2017.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
nov 2017
Förändring
jämfört med
nov 2016
Utfall
jan-nov 2017
Förändring
jämfört med
jan-nov 2016
SB + ÄB
2017
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 696 - 15 9 692 - 3 969 18 242
1:2 Insatser för skogsbruket 33 6 235 - 64 322
1:10 Gårdsstöd m.m. 4 - 104 1 231 - 4 095 7 504
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 166 41 2 567 148 3 483
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 91 33 1 548 127 2 029
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 152 2 1 669 17 1 820
Övriga anslag 251 6 2 442 - 102 3 084
1:1 Skogsstyrelsen 45 12 360 - 14 403
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 10 0 108 1 120
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 9 1 97 3 106
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 1 1 13 4 15
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 8 - 4 104 1 154
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 - 6 36 - 8 53
1:8 Statens jordbruksverk 51 - 6 528 23 604
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 0 3 0 5
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 14 0 104 - 25 161
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 4 3 11 11 24
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 4 4 17 17 179
1:14 Livsmedelsverket 26 - 3 289 2 320
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 13 6 98 10 140
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 46 1 43
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 8 1 17 - 1 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 1 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 7 3 94 11 104
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 49 - 2 511 5 566
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:12 (2016) Finansiella korrigeringar m.m. - 4 - 144
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt