November 2017 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Investeringar och underhåll av vägar och järnvägar

Utfallet för Kommunikationer blev i november 5 035 miljoner kronor, vilket är 468 miljoner kronor högre än i november 2016. Det är vanligt att utgifterna inom utgiftsområdet varierar mellan månaderna. Därför är det ofta mer rättvisande att analysera utgifterna för flera månader sammantaget.

För perioden januari–november uppgår utfallet till 45 246 miljoner kronor. Det är 3 924 miljoner kronor (9,5 procent) högre än samma period föregående år.

Hittills i år är utfallet för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 18 104 miljoner kronor, vilket är 2 206 miljoner kronor (13,9 procent) högre än motsvarande period 2016. Av detta är 6 600 miljoner kronor större järnvägsinvesteringar i nationell plan och 3 361 miljoner kronor större väginvesteringar i nationell plan.

Utgifterna för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur uppgår för perioden januari–november till 18 304 miljoner kronor, vilket är 985 miljoner kronor (5,7 procent) högre än samma period 2016. Vidmakthållande av väg uppgår till 11 119 miljoner kronor och Vidmakthållande av järnväg till 7 052 miljoner kronor hittills i år.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
nov 2017
Förändring
jämfört med
nov 2016
Utfall
jan-nov 2017
Förändring
jämfört med
jan-nov 2016
SB + ÄB
2017
22 Kommunikationer 5 035 468 45 246 3 924 55 158
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 711 213 18 104 2 206 24 124
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 127 294 18 304 985 21 556
1:3 Trafikverket 124 11 1 166 40 1 305
1:11 Trängselskatt i Stockholm 350 530 1 659 891 1 449
1:12 Transportstyrelsen 183 - 56 1 892 23 2 093
1:14 Trängselskatt i Göteborg 227 - 289 1 009 64 1 027
1:15 Sjöfartsstöd 114 - 7 1 369 2 1 632
Övriga anslag 199 - 227 1 742 - 287 1 972
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 188 - 200 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 62 - 100 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 0 68 1 83
1:7 Trafikavtal 100 46 816 167 920
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 3 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 44 0 48
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 60 - 260 213 - 166 150
1:13 Trafikanalys 5 1 49 - 6 65
2:1 Post- och telestyrelsen 3 0 26 1 29
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 8 - 2 114 8 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 2 1 12 0 34
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 3 2 17 7 23
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 7 - 6 53 - 5 126
2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse 8 - 9 49 3 75
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt