November 2017 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmål och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Målen är styrande för allt miljöarbete som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Miljömålssystemet ger också en struktur för en systematisk uppföljning av miljöpolitiken som grund för ett strategiskt åtgärdsarbete.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Lägre utgifter för klimatinvesteringar i november

Utfallet blev 40 miljoner kronor (7,8 procent) lägre än i november föregående år och uppgick till 478 miljoner kronor. Utgifterna för anslag 1:17 Klimatinvesteringar blev 129 miljoner kronor lägre jämfört med november föregående år.

Hittills i år uppgår utgifterna för Allmän miljö- och naturvård till 6 294 miljoner kronor. Det är 471 miljoner kronor (8,1 procent) högre än samma period föregående år. De högre utgifterna förklaras framför allt av att utgifterna för anslag 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden har ökat med 173 miljoner kronor samt att utgifterna för anslag 1:15 Skydd av värdefull natur har ökat med 130 miljoner kronor.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
nov 2017
Förändring
jämfört med
nov 2016
Utfall
jan-nov 2017
Förändring
jämfört med
jan-nov 2016
SB + ÄB
2017
20 Allmän miljö- och naturvård 478 - 40 6 294 471 8 913
1:1 Naturvårdsverket 40 - 3 403 19 442
1:2 Miljöövervakning m.m. 33 17 186 5 355
1:3 Åtgärder för värdefull natur 40 18 823 12 998
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 17 - 13 647 173 868
1:5 Miljöforskning 0 - 3 63 - 9 80
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 16 3 255 52 272
1:8 Supermiljöbilspremie 68 30 350 59 700
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 40 33 709 71 788
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 64 55 148 39 205
1:15 Skydd av värdefull natur 59 - 7 982 130 1 268
1:17 Klimatinvesteringar - 9 - 129 324 - 70 1 200
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 40 - 30 605 - 2 713
Övriga anslag 70 - 11 799 - 7 1 024
1:6 Kemikalieinspektionen 17 - 1 221 10 258
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 16 - 5 197 - 1 227
1:10 Klimatanpassning 5 - 8 96 - 7 117
1:13 Internationellt miljösamarbete 2 1 23 - 5 34
1:14 Hållbara städer 0 0 3 - 3 5
1:16 Havs- och vattenmyndigheten 25 2 207 11 230
1:18 Elbusspremie 0 0 3 3 93
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader 5 1 49 2 61
1:11 (2016) Inspire - 2 - 17
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt