November 2017 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik och fastighetsförvaltning.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning i november blev 1 081 miljoner kronor, vilket är 15 miljoner kronor lägre än i november 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–november till 13 856 miljoner kronor. Det är 329 miljoner kronor (2,4 procent) högre än samma period föregående år. Ökningen avser främst anslag 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
nov 2017
Förändring
jämfört med
nov 2016
Utfall
jan-nov 2017
Förändring
jämfört med
jan-nov 2016
SB + ÄB
2017
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 081 - 15 13 856 329 15 284
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 859 - 23 11 475 245 12 614
1:9 Statistiska centralbyrån 46 - 9 499 - 22 555
1:11 Finansinspektionen 50 7 491 48 537
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 231 21 210
1:15 Riksrevisionen 28 3 298 15 324
Övriga anslag 97 6 862 22 1 043
1:1 Statskontoret 10 1 82 6 94
1:2 Kammarkollegiet 6 3 52 7 61
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 0 0 11 1 14
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 7 - 1 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 58 0 63
1:8 Ekonomistyrningsverket 16 1 143 15 161
1:10 Bidragsfastigheter 23 - 1 162 - 15 193
1:12 Riksgäldskontoret 21 - 6 239 - 23 316
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 8 - 1 10
1:16 Finansmarknadsforskning 8 8 30 21 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 0 66 12 85
1:18 Statens servicecenter 1 0 3 1 3
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt