November 2017 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik uppgick i november till 2 062 miljoner kronor, vilket är 104 miljoner kronor högre än i november 2016. Ökningen avser främst anslag 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande.

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik uppgår för perioden januari–november till 3 299 miljoner kronor. Det är 481 miljoner kronor (17,1 procent) högre än samma period föregående år.

Utgifterna för anslag 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande under perioden januari–november är 384 miljoner kronor högre än samma period 2016. Anslaget uppfördes på statens budget förra året men hade inget utfall under perioden januari–november 2016. Dessutom har utgifterna för anslag 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer ökat med 105 miljoner kronor.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
nov 2017
Förändring
jämfört med
nov 2016
Utfall
jan-nov 2017
Förändring
jämfört med
jan-nov 2016
SB + ÄB
2017
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 2 062 104 3 299 481 6 805
1:4 Boverket 21 3 192 5 244
1:6 Lantmäteriet 44 3 496 31 554
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 92 65 159 105 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 1 800 - 50 1 800 - 49 1 800
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 80 80 385 384 2 700
Övriga anslag 25 4 267 6 507
1:1 Bostadspolitisk utveckling 0 - 1 9 - 2 74
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 2 100
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 0 43
1:5 Statens geotekniska institut 6 4 43 5 46
2:1 Konsumentverket 14 2 137 11 156
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 38 2 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 20 5 21
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 - 1 15 - 1 18
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 4 0 4
1:4 (2015) Innovativt byggande 0 0 1 - 2
1:6 (2016) Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 0 0
1:10 (2015) Stöd gällande utveckling i strandnära lägen 0 - 1
1:11 (2016) Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum 0 - 5
2:1 (2016) Marknadsdomstolen 0 - 7
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt