November 2017 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier och trossamfund blev i november 430 miljoner kronor, vilket är 146 miljoner kronor lägre än i november 2016.

Utfallet för utgiftsområdet Kultur, medier och trossamfund uppgår för
januari–november till 13 795 miljoner kronor. Det är 481 miljoner kronor (3,6 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
nov 2017
Förändring
jämfört med
nov 2016
Utfall
jan-nov 2017
Förändring
jämfört med
jan-nov 2016
SB + ÄB
2017
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 430 - 146 13 795 481 14 521
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 4 - 100 292 - 3 336
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 2 0 1 417 107 1 423
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 82 1 925 16 1 007
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 23 16 371 8 396
6:1 Riksarkivet 34 19 356 10 379
8:1 Centrala museer: Myndigheter 92 4 1 003 21 1 122
8:2 Centrala museer: Stiftelser 21 0 233 3 254
10:1 Filmstöd 0 0 547 213 547
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet - 1 - 6 239 - 18 243
13:1 Stöd till idrotten 0 - 2 1 935 32 1 935
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 - 3 3 850 39 3 856
Övriga anslag 174 - 77 2 627 52 3 023
1:1 Statens kulturråd 7 4 35 - 1 44
1:3 Skapande skola - 3 - 3 172 0 188
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 1 - 1 26 - 1 39
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 3 3 4 2 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 1 12 0 14
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 4 0 184 2 191
2:3 Statens musikverk 7 - 2 104 6 112
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 12 3 127 15 148
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 9 - 2 104 - 1 120
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 59 6 66
4:1 Statens konstråd 1 0 8 - 1 9
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 3 - 2 22 - 1 33
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 1 0 11 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 - 1 27 - 1 28
5:1 Konstnärsnämnden 1 0 18 1 21
7:1 Riksantikvarieämbetet 20 1 206 13 224
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 66 - 16 159 - 24 254
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
8:3 Bidrag till vissa museer 3 0 55 7 58
8:4 Riksutställningar 1 - 2 40 10 43
8:5 Forum för levande historia 5 0 48 7 55
8:6 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 1 0 9 1 10
9:2 Stöd till trossamfund 2 - 1 80 - 5 92
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 0 0 14 - 7 21
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 3 1 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 19 4 22
11:5 Stöd till taltidningar 4 0 40 3 58
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - 1 - 3 35 1 42
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 2 2 32 32 35
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 3 - 2 27 0 52
13:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 28 0 28
13:4 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:6 Insatser för den ideella sektorn 6 5 21 1 29
14:2 Bidrag till tolkutbildning 1 0 43 19 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 - 65 175 - 37 175
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 116 0 155
15:1 Lotteriinspektionen 5 1 42 1 50
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt