November 2017 Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Studiestöd

Miljoner kr

Lägre nedsättningar av räntor för studiemedel minskar utgifterna

Utfallet blev 21 miljoner kronor högre (1,1 procent) än i november föregående år och uppgick till 1 896 miljoner kronor. Hittills i år uppgår utfallet till 18 204 miljoner kronor. Det är 279 miljoner kronor (1,6 procent) högre än samma period föregående år.

Utgifterna för anslag 1:2 Studiemedel är 267 miljoner kronor (2,2 procent) högre än för samma period 2016. Hittills i år har 12 146 miljoner kronor betalats ut i studiemedel från anslaget.

Lägre nedsättningar av räntor för studiemedel har medfört att utgifterna för detta har minskat med 227 miljoner kronor (38,9 procent) hittills i år. Från 584 miljoner kronor till 356 miljoner kronor.

Utgiftsområde 15 Studiestöd, miljoner kronor
Utfall
nov 2017
Förändring
jämfört med
nov 2016
Utfall
jan-nov 2017
Förändring
jämfört med
jan-nov 2016
SB + ÄB
2017
15 Studiestöd 1 896 21 18 204 279 22 434
1:1 Studiehjälp 349 8 3 102 102 3 428
1:2 Studiemedel 1 284 - 2 12 146 267 15 292
1:3 Avsättning för kreditförluster 175 1 1 737 53 1 964
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 356 - 227 369
1:8 Centrala studiestödsnämnden 72 8 761 67 830
Övriga anslag 15 7 101 18 551
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 47 - 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 0 22 - 2 27
1:7 Studiestartsstöd 8 8 19 19 448
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 12 0 14
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt