November 2017 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv uppgick i november till 6 081 miljoner kronor, vilket är 35 miljoner kronor högre jämfört med november 2016.

För perioden januari–november uppgår utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv till 65 276 miljoner kronor. Det är en minskning med 711 miljoner kronor (1,1 procent) jämfört med samma period 2016.

Utgifterna för anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd uppgår för perioden januari–november till 25 319 miljoner kronor vilket är 1 367 miljoner kronor (5,1 procent) lägre än motsvarande period 2016. Antalet inskrivna, utanför etableringsuppdraget, i Arbetsförmedlingens program med aktivitetsstöd uppgick i november 2017 till 150 033 vilket var en minskning med 5 467 personer (3,5 procent) jämfört med november 2016 (se tabell 1 nedan). Antalet personer som får arbetslöshetsersättning har också minskat. Det genomsnittliga antalet personer per månad som fått arbetslöshetsersättning uppgår för perioden januari–november till 85 254 vilket är en minskning med 3,6 procent jämfört med motsvarande period 2016 (Källa: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen).  

De minskade utgifterna för bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd motverkas delvis av högre utgifter. Utgifterna för anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 uppgår för perioden januari–november till 875 miljoner kronor vilket är en ökning med 433 miljoner kronor (97,8 procent) jämfört med motsvarande period 2016.

Tabell 1 visar antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen fördelat på personer inom respektive utanför etableringsuppdraget. Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag avser insatser för att den som är ny i Sverige snabbt ska komma i arbete eller utbildning. Utgifter för etableringsersättning och etableringsinsatser för nyanlända finansieras från anslag inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Utgifter för Arbetsförmedlingens insatser utanför etableringsuppdraget (såsom arbetslöshetsersättningar, aktivitetsstöd samt kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser) finansieras främst från anslag inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv.

Antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen uppgick slutet av november till 361 357 personer, vilket är en minskning med 3 106 personer (0,9 procent) jämfört med november 2016. Antalet inskrivna utanför etableringsuppdraget minskade med 4 524 personer (1,5 procent). Minskningen motverkas delvis av att antalet inskrivna inom etableringsuppdraget har ökat med 1 418 personer (2,5 procent) jämfört med november 2016.  

Tabell 2 visar antalet inskrivna utanför etableringsuppdraget. Den totala minskningen på 4 524 personer jämfört med november 2016 beror till största delen på ett minskat antal inskrivna i åldersgruppen 18-24 år. Antalet inskrivna utanför åldersgruppen 18-24 år har ökat med 2 171 personer (0,8 procent) jämfört med november 2016. Den underliggande utvecklingen i denna grupp är att antalet inskrivna födda i Sverige minskat med 4 315 personer (3,4 procent) samtidigt som antalet utrikes födda ökat med 6 486 personer (5,0 procent).

Tabell 3 visar antalet inskrivna fördelat på kön. Antalet inskrivna kvinnor har ökat med 4 786 personer (3,0 procent). Ökningen förklaras främst av att antalet inskrivna kvinnor inom etableringsuppdraget ökat med 2 979 personer (13,1 procent). Antalet inskrivna kvinnor utanför etableringsuppdraget har ökat med 1 807 personer (1,3 procent).

Antalet inskrivna män har minskat med 7 892 personer (3,9 procent). Antalet män utanför etableringsuppdraget har minskat med 6 331 personer (3,8 procent). Vidare har att antalet inskrivna män i etableringsuppdraget har minskat med 1 561 personer (4,6 procent).

Tabell 1: Antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen
November 2017 November 2016 Förändring, antal Förändring %
Inom etableringsuppdraget 58 227 56 809 1 418 2,5
- varav sökande i program med aktivitetsstöd 22 074 19 854 2 220 11,2
- varav öppet arbetslösa 36 153 36 955 -802 -2,2
Utanför etableringsuppdraget 303 130 307 654 -4 524 -1,5
- varav sökande i program med aktivitetsstöd 150 033 155 500 -5 467 -3,5
- varav öppet arbetslösa 153 097 152 154 943 0,6
Totalt antal inskrivna 361 357 364 463 -3 106 -0,9

Tabellen redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa.

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 2: Antal inskrivna utanför etableringsuppdraget
November 2017 November 2016 Förändring, antal Förändring %
Åldersgruppen 18-24 år 42 763 49 458 -6 695 -13,5
-därav födda i Sverige 29 775 36 490 -6 715 -18,4
-därav utrikes födda 12 988 12 968 20 0,2
Utanför åldersgruppen 18-24 år 260 367 258 196 2 171 0,8
-därav födda i Sverige 123 294 127 609 -4 315 -3,4
-därav utrikes födda 137 073 130 587 6 486 5,0
Totalt antal inskrivna utanför etableringsuppdraget 303 130 307 654 -4 524 -1,5

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 3: Antal inskrivna vid arbetsförmedlingen per kön
November 2017 November 2016 Förändring, antal Förändring %
Kvinnor 166 766 161 980 4 786 3,0
- därav inom etableringsuppdraget 25 715 22 736 2 979 13,1
- därav utanför etableringsuppdraget 141 051 139 244 1 807 1,3
Män 194 591 202 483 -7 892 -3,9
- därav inom etableringsuppdraget 32 512 34 073 -1 561 -4,6
- därav utanför etableringsuppdraget 162 079 168 410 -6 331 -3,8
Totalt antal inskrivna 361 357 364 463 -3 106 -0,9

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
nov 2017
Förändring
jämfört med
nov 2016
Utfall
jan-nov 2017
Förändring
jämfört med
jan-nov 2016
SB + ÄB
2017
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 081 35 65 276 - 711 75 669
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 760 - 58 7 663 355 8 393
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 349 - 6 25 319 - 1 367 27 445
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 785 154 7 872 284 11 272
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 448 45 15 729 103 18 405
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 73 3 875 433 1 181
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 101 - 16 1 179 - 295 1 575
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 473 - 89 5 570 - 285 6 216
Övriga anslag 91 2 1 070 63 1 181
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 1 108 9 118
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 4 0 36 2 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 5 0 55 - 3 66
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 51 1 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 8 0 8
2:1 Arbetsmiljöverket 53 2 674 35 738
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 27 0 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 31 - 2 33
2:4 Medlingsinstitutet 9 1 51 8 58
2:5 Arbetslivspolitik 4 - 2 29 13 30
1:12 (2015) Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt