November 2017 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utgifterna för både garantipensioner och änkepensioner minskar

Utgifterna för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev 2 862 miljoner kronor i november, vilket är 100 miljoner kronor lägre än i november 2016.

Utfallet för januari-november uppgår till 31 780 miljoner kronor. Det är 1 167 miljoner kronor (3,5 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgifterna för anslaget 1:1 Garantipension till ålderspension uppgår till 12 232 miljoner kronor för januari–november. Det är 712 miljoner kronor (5,5 procent) lägre än samma period föregående år. Den långsiktiga trenden är att utgifterna för garantipension minskar. Den genomsnittliga inkomstrelaterade ålderspensionen är högre för yngre och nyblivna pensionärer jämfört med de äldre som redan uppbär pension. Bland de nyblivna pensionärerna minskar antalet pensionärer som inte har tjänat in någon inkomstrelaterad ålderspension successivt.

Utgifterna för anslaget 1:2 Efterlevandepensioner till vuxna uppgår till 10 560 miljoner kronor för perioden januari–november, vilket är 386 miljoner kronor (3,5 procent) lägre än för samma period 2016. Anslaget finansierar framför allt änkepension och eftersom änkepensionssystemet är under avveckling sedan 1990 minskar antalet änkepensioner successivt.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
nov 2017
Förändring
jämfört med
nov 2016
Utfall
jan-nov 2017
Förändring
jämfört med
jan-nov 2016
SB + ÄB
2017
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 862 - 100 31 780 - 1 167 34 774
1:1 Garantipension till ålderspension 1 095 - 62 12 232 - 712 13 365
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 938 - 37 10 560 - 386 11 545
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 694 - 15 7 571 - 186 8 377
1:4 Äldreförsörjningsstöd 87 9 921 106 954
2:1 Pensionsmyndigheten 49 6 495 10 534
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt