November 2017 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning uppgick i november till 8 265 miljoner kronor, vilket är 476 miljoner kronor (5,4 procent) lägre än utfallet i november föregående år. Det är främst utgifterna för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. och anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. som är lägre.

För perioden januari–november uppgår utfallet för utgiftsområdet till 93 343 miljoner kronor, vilket är 2 864 miljoner kronor (3,0 procent) lägre än motsvarande period 2016.

Utgifterna för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgår under perioden januari–november till 34 490 miljoner kronor, vilket är 1 724 miljoner kronor (4,8 procent) lägre än utfallet för samma period föregående år. Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Sjukpenningtalet redovisas med viss eftersläpning och uppgick för oktober till 10,2 dagar, vilket är 5,3 procent lägre än sjukpenningtalet för oktober 2016.

Nedgången i sjukpenningtalet förklaras främst av att fler sjukfall avslutas tidigare. Samtidigt ökar andelen längre sjukfall. Sjukfallsstatistiken, vilken rapporteras med viss eftersläpning, visar att antalet pågående sjukfall i slutet av augusti totalt uppgick till 165 276. Det var en minskning med 7,8 procent från augusti 2016. Andelen pågående sjukfall längre än ett år var 42,6 procent vilket kan jämföras med 37,2 procent i augusti 2016.

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår under perioden januari–november till 43 781 miljoner kronor vilket är 1 569 miljoner kronor (3,5 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2016. Antalet personer med aktivitets- eller sjukersättning uppgick i november till 314 170. Det är en minskning med 5,3 procent jämfört med november 2016.

Sedan år 2006 har antalet personer med sjukersättning minskat kontinuerligt. Många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år. Samtidigt har nybeviljandet av sjukersättning minskat. Antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade redovisas med viss eftersläpning och uppgick i oktober till 2,5 vilket är en minskning med 21,7 procent jämfört med oktober 2016.

Ohälsotalet är ett mått på den frånvaro som täcks av sjukförsäkringen. Måttet omfattar antalet utbetalda nettodagar med sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning per person mellan 16 och 64 år. Ohälsotalet redovisas med viss eftersläpning och uppgick för oktober till 26,5 dagar. Det är en minskning med 4,9 procent jämfört med oktober 2016.

Utgifterna för anslag 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader uppgår för perioden januari–november till 806 miljoner kronor vilket är 481 miljoner kronor (148,6 procent) högre än motsvarande period 2016. Ökningen förklaras till stor del av skillnader mellan åren i fråga om utbetalningstidpunkter för ersättningen.

Sjukpenningtalet, antal dagar
Oktober 2017 Oktober 2016 Förändring %
Samtliga 10,2 10,8 -5,3
- Kvinnor 13,6 14,3 -4,8
- Män 7,0 7,5 -6,0

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet inskrivna försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Källa: Försäkringskassan

Antal pågående sjukfall vid månadens slut
Augusti 2017 Augusti 2016 Förändring %
Samtliga 165 276 179 228 -7,8
Därav längre än ett år 70 435 66 650 5,7
Längre än ett år, andel av samtliga i procent 42,6 37,2

Källa: Försäkringskassan

Antal personer med sjuk- eller aktivitetsersättning
November 2017 November 2016 Förändring %
Samtliga 314 170 331 605 -5,3
- Kvinnor 181 879 192 758 -5,6
- Män 132 291 138 847 -4,7

Källa: Försäkringskassan

Antal nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade
Oktober 2017 Oktober 2016 Förändring %
Totalt 2,5 3,2 -21,7
- Kvinnor 2,5 3,3 -23,5
- Män 2,5 3,1 -19,8

Tabellen visar antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar (förtidspension respektive sjukbidrag före 2003) dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning (eller förtidspension / sjukbidrag). Källa: Försäkringskassan

Ohälsotalet, antal dagar
Oktober 2017 Oktober 2016 Förändring %
Samtliga 26,5 27,9 -4,9
- Kvinnor 32,0 33,7 -4,9
- Män 21,1 22,2 -4,8

Ohälsotalet visar antalet utbetalda nettodagar med sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning per person mellan 16 och 64 år. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
nov 2017
Förändring
jämfört med
nov 2016
Utfall
jan-nov 2017
Förändring
jämfört med
jan-nov 2016
SB + ÄB
2017
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 265 - 476 93 343 - 2 864 107 172
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 125 - 265 34 490 - 1 724 41 740
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 930 - 154 43 781 - 1 569 48 707
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 253 - 4 2 759 - 106 3 015
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 119 - 8 2 539 - 221 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 0 1 806 481 901
2:1 Försäkringskassan 716 - 48 7 637 259 8 424
Övriga anslag 122 1 1 333 16 1 484
1:3 Handikappersättningar 113 0 1 238 8 1 384
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 34 2 33
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 6 1 61 6 66
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt