November 2017 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick i november till 75,9 miljarder kronor, vilket är 17,0 miljarder kronor högre än i november 2016. Det förklaras främst av en låg nettoutlåning i november 2016 i samband med att Riksgäldskontoret refinansierade lån till Riksbanken (Se Riksgäldskontorets nettoutlåning).

De totala utgifterna i statens budget för perioden januari–november uppgår till 801,7 miljarder kronor. Det är 15,7 miljarder kronor (2,0 procent) högre än samma period föregående år. De ökade utgifterna avser bland annat Allmänna bidrag till kommuner, Internationellt bistånd, Utbildning och universitetsforskning samt Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Utgiftsökningarna motverkas delvis av att Riksgäldskontorets nettoutlåning har minskat.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
nov 2017
Förändring
jämfört med
nov 2016
Utfall
jan-nov 2017
Förändring
jämfört med
jan-nov 2016
SB + ÄB
2017
1 Rikets styrelse 1 091 17 12 228 512 13 316
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 4 - 4 115 0 137
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 49 - 11 836 5 880
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 63 - 1 691 55 768
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 5 - 3 73 13 113
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 7 0 83 4 90
3:1 Sametinget 6 2 42 8 45
4:1 Regeringskansliet m.m. 632 9 6 903 322 7 389
5:1 Länsstyrelserna m.m. 250 18 2 444 72 2 751
6:1 Allmänna val och demokrati 1 - 1 77 14 95
6:2 Justitiekanslern 4 1 39 2 49
6:3 Datainspektionen 5 0 47 1 69
6:4 Svensk författningssamling 0 0 2 1 2
6:5 Valmyndigheten 2 1 18 0 20
6:6 Stöd till politiska partier 0 0 172 0 172
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 2 0 98 0 103
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 - 1 12 - 2 15
8:1 Presstöd 56 7 534 18 567
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 28 0 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 1 0 14 0 18
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 081 - 15 13 856 329 15 284
1:1 Statskontoret 10 1 82 6 94
1:2 Kammarkollegiet 6 3 52 7 61
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 0 0 11 1 14
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 859 - 23 11 475 245 12 614
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 7 - 1 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 58 0 63
1:8 Ekonomistyrningsverket 16 1 143 15 161
1:9 Statistiska centralbyrån 46 - 9 499 - 22 555
1:10 Bidragsfastigheter 23 - 1 162 - 15 193
1:11 Finansinspektionen 50 7 491 48 537
1:12 Riksgäldskontoret 21 - 6 239 - 23 316
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 8 - 1 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 231 21 210
1:15 Riksrevisionen 28 3 298 15 324
1:16 Finansmarknadsforskning 8 8 30 21 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 0 66 12 85
1:18 Statens servicecenter 1 0 3 1 3
3 Skatt, tull och exekution 953 21 10 165 114 11 024
1:1 Skatteverket 624 27 6 823 84 7 375
1:2 Tullverket 155 1 1 611 - 4 1 744
1:3 Kronofogdemyndigheten 174 - 6 1 731 34 1 904
4 Rättsväsendet 3 934 102 39 541 1 711 43 875
1:1 Polismyndigheten 2 059 43 20 559 1 022 22 622
1:2 Säkerhetspolisen 117 3 1 200 141 1 315
1:3 Åklagarmyndigheten 132 4 1 357 74 1 473
1:4 Ekobrottsmyndigheten 57 - 3 591 21 648
1:5 Sveriges Domstolar 496 28 4 964 123 5 520
1:6 Kriminalvården 746 - 5 7 769 372 8 347
1:7 Brottsförebyggande rådet 9 - 7 95 10 111
1:8 Rättsmedicinalverket 35 - 2 363 15 418
1:9 Gentekniknämnden 0 0 5 0 5
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 - 1 36 0 41
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 8 - 3 83 - 19 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 257 30 2 361 - 93 2 989
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 8 5 51 - 4 75
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 11 - 1 22
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 5 39 27 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 14 - 1 18
1:17 Domarnämnden 1 0 7 1 9
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 3 3 37 22 92
5 Internationell samverkan 78 15 1 722 - 161 2 163
1:1 Avgifter till internationella organisationer 11 4 1 248 - 161 1 565
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 21 12 111 4 151
1:3 Nordiskt samarbete 3 3 13 1 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 1 1 2 0 4
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 2 0 30 3 33
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 4 - 1 41 0 45
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 23 - 3 25
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 1 0 15 0 17
1:9 Svenska institutet 10 - 2 99 20 120
1:10 Information om Sverige i utlandet 2 0 12 0 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 20 - 2 130 - 25 174
6 Försvar och samhällets krisberedskap 5 806 - 3 457 41 373 11 50 739
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 3 674 1 043 28 519 5 161 32 858
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 36 - 30 680 19 1 133
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 1 597 - 2 161 7 148 - 384 10 449
1:4 Forskning och teknikutveckling 18 - 75 341 - 66 587
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 8 0 10
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet - 1 - 4 22 0 25
1:7 Officersutbildning m.m. 11 - 7 169 11 212
1:8 Försvarets radioanstalt 93 7 923 112 990
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 20 0 160 0 176
1:10 Nämnder m.m. 0 0 5 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 7 - 2 65 - 16 90
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 7 1 8
2:1 Kustbevakningen 102 - 1 1 050 76 1 117
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 5 5 41 31 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 - 8 6 - 3 21
2:4 Krisberedskap 89 26 817 98 1 182
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 239 15 239
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 109 - 11 950 56 1 072
2:7 Statens haverikommission 4 - 1 38 - 3 45
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 37 5 319 3 384
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 52 0 59
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 0 - 2 246 - 185 - 5 101
7 Internationellt bistånd 3 046 - 70 30 498 7 800 36 775
1:1 Biståndsverksamhet 2 955 - 54 29 327 7 739 35 483
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 72 - 18 1 008 46 1 103
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 2 1 12 0 15
1:4 Folke Bernadotteakademin 8 0 96 8 107
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 7 1 44 7 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 - 1 10 - 1 16
8 Migration 3 338 258 33 666 - 955 39 421
1:1 Migrationsverket 531 - 30 5 352 65 5 904
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 2 554 211 25 932 - 1 699 29 956
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 - 1 347 81 742
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 77 20 767 216 958
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 27 12 218 109 256
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 110 31 700 197 704
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 23 4 231 - 4 356
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 15 12 120 79 155
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 390
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 4 883 1 023 61 157 2 980 70 444
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 5 3 32 5 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 6 2 71 2 82
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 13 2 125 - 3 141
1:4 Tandvårdsförmåner 497 - 99 5 268 219 5 748
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 159 165 23 447 3 370 25 153
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 76 13 2 557 - 786 3 229
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 21 - 20 406 - 3 485
1:8 Bidrag till psykiatri 6 4 1 140 158 1 209
1:9 Läkemedelsverket 12 0 120 - 3 132
1:10 E-hälsomyndigheten 12 - 1 148 48 164
1:11 Bidrag för mänskliga vävnader och celler 0 0 74 0 74
2:1 Folkhälsomyndigheten 32 - 4 343 10 380
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 0 79 28 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 39 2 38
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 - 3 71 - 65 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 50 0 58
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 189 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 1 21 3 24
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 4 - 4 384 - 116 412
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 11 - 5 154 - 113 267
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 679 899 20 795 1 118 25 931
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 48 29 2 197 - 166 2 444
4:6 Statens institutionsstyrelse 81 9 886 39 1 052
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 29 17 749 102 862
5:1 Barnombudsmannen 3 1 24 - 2 25
5:2 Barnets rättigheter 0 0 17 - 11 28
6:1 Alkoholsortimentsnämnden 0 0 0 0 0
6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 4 2 176 28 214
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 30 1 34
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 52 1 449 9 547
8:1 Socialstyrelsen 60 7 530 67 628
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 53 4 587 64 698
1:9 (2016) Bidrag för samordning och tillgänglighet 0 - 1 000
4:8 (2016) Ersättning för vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården 0 - 11
4:9 (2016) Ersättningsnämnden 0 - 14
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 265 - 476 93 343 - 2 864 107 172
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 125 - 265 34 490 - 1 724 41 740
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 930 - 154 43 781 - 1 569 48 707
1:3 Handikappersättningar 113 0 1 238 8 1 384
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 253 - 4 2 759 - 106 3 015
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 34 2 33
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 119 - 8 2 539 - 221 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 0 1 806 481 901
2:1 Försäkringskassan 716 - 48 7 637 259 8 424
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 6 1 61 6 66
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 862 - 100 31 780 - 1 167 34 774
1:1 Garantipension till ålderspension 1 095 - 62 12 232 - 712 13 365
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 938 - 37 10 560 - 386 11 545
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 694 - 15 7 571 - 186 8 377
1:4 Äldreförsörjningsstöd 87 9 921 106 954
2:1 Pensionsmyndigheten 49 6 495 10 534
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 275 261 81 381 2 408 89 387
1:1 Barnbidrag 2 291 85 24 969 855 27 347
1:2 Föräldraförsäkring 3 357 147 38 507 1 269 41 592
1:3 Underhållsstöd 217 - 9 2 302 - 112 2 690
1:4 Adoptionsbidrag 2 1 14 3 32
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 79 4 846 12 1 048
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 331 8 3 606 170 4 070
1:7 Pensionsrätt för barnår 622 19 6 845 211 7 468
1:8 Bostadsbidrag 377 5 4 291 0 5 140
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2 143 512 22 116 4 451 32 705
1:1 Etableringsåtgärder 44 18 206 108 209
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 344 425 14 186 2 925 21 643
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 436 50 4 883 1 019 6 428
1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare 268 - 1 2 222 327 3 621
1:5 Hemutrustningslån 16 - 4 212 26 332
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 0 95 5 112
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 5 5 58 12 63
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 1 0 225 1 248
4:1 Åtgärder mot segregation 19 19 28 28 50
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 081 35 65 276 - 711 75 669
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 760 - 58 7 663 355 8 393
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 349 - 6 25 319 - 1 367 27 445
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 785 154 7 872 284 11 272
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 448 45 15 729 103 18 405
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 1 108 9 118
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 73 3 875 433 1 181
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 4 0 36 2 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 5 0 55 - 3 66
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 51 1 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 8 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 101 - 16 1 179 - 295 1 575
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 473 - 89 5 570 - 285 6 216
2:1 Arbetsmiljöverket 53 2 674 35 738
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 27 0 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 31 - 2 33
2:4 Medlingsinstitutet 9 1 51 8 58
2:5 Arbetslivspolitik 4 - 2 29 13 30
1:12 (2015) Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 0 0
15 Studiestöd 1 896 21 18 204 279 22 434
1:1 Studiehjälp 349 8 3 102 102 3 428
1:2 Studiemedel 1 284 - 2 12 146 267 15 292
1:3 Avsättning för kreditförluster 175 1 1 737 53 1 964
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 356 - 227 369
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 47 - 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 0 22 - 2 27
1:7 Studiestartsstöd 8 8 19 19 448
1:8 Centrala studiestödsnämnden 72 8 761 67 830
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 12 0 14
16 Utbildning och universitetsforskning 7 422 1 574 64 159 5 504 73 058
1:1 Statens skolverk 106 48 833 291 1 056
1:2 Statens skolinspektion 33 1 353 0 410
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 83 7 609 40 711
1:4 Sameskolstyrelsen 6 3 40 5 43
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 727 228 2 544 682 3 511
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan - 4 - 93 144 - 197 263
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 125 - 163 4 490 - 116 4 630
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 49 31 159 27 195
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 16 1 80 2 91
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 32 - 72 120 - 59 295
1:11 Bidrag till vissa studier 2 0 15 - 1 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 - 1 99 4 107
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning - 3 - 201 756 - 390 1 454
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 184 10 1 842 43 2 162
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 28 23 143 112 480
1:16 Fler anställda i lågstadiet 651 766 2 297 982 2 300
1:17 Skolforskningsinstitutet 3 0 19 3 23
1:18 Praktiknära skolforskning 18
1:19 Bidrag till lärarlöner 1 385 1 385 3 427 2 827 4 442
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 114 114 156
2:1 Universitetskanslersämbetet 11 0 118 0 137
2:2 Universitets- och högskolerådet 8 - 4 137 12 147
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 140 3 1 544 34 1 684
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 172 3 1 895 28 2 067
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 165 5 1 817 55 1 982
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 177 3 1 943 29 2 120
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 170 5 1 870 53 2 040
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 125 2 1 379 21 1 504
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 139 3 1 531 34 1 670
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 132 2 1 449 22 1 580
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 111 3 1 225 33 1 337
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 90 1 992 15 1 082
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 124 4 1 361 45 1 484
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 71 2 783 26 854
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 2 638 21 696
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 126 2 1 381 21 1 506
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 90 3 992 31 1 082
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 125 2 1 375 21 1 500
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 54 1 590 8 644
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 31 0 338 5 369
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 2 582 19 634
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 19 0 208 3 227
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 86 1 944 16 1 029
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 27 0 296 4 323
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 2 703 17 767
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 0 233 4 254
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 1 482 6 526
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 215 3 235
2:29 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 20 0 217 - 5 237
2:30 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 85 1 93
2:31 Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 2 820 25 894
2:32 Malmö högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 12 0 127 2 139
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 1 534 12 583
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 18 9 96 1 105
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 16 0 181 2 197
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 45 1 49
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 8 0 90 3 98
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 29 0 32
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 1 437 16 477
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 62 1 67
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 1 374 6 408
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 57 1 62
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 1 397 7 433
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 85 1 92
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 0 344 5 375
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 58 1 63
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 1 342 10 373
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 49 1 53
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 25 0 272 - 1 297
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 43 1 47
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 29 1 315 10 344
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 44 1 48
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 13 0 145 3 158
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 9 0 10
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 57 1 63
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 6 0 6
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 117 2 128
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 9 0 10
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 1 363 9 396
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 53 1 58
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2 0 23 0 25
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 10 0 11
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 243 4 2 894 89 3 193
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 2 - 1 386 - 41 579
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 33 1 367 9 415
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 206 1 2 307 51 2 521
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 404 - 345 5 057 - 8 5 800
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 346 25 351
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 15 3 143 13 161
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet - 3 - 18 371 130 373
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 25 - 1 29
3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 15 - 122 557 162 551
3:7 Institutet för rymdfysik 4 - 2 48 - 1 54
3:8 Kungl. biblioteket 50 11 335 25 362
3:9 Polarforskningssekretariatet 6 3 37 4 46
3:10 Sunet 0 - 4 34 - 8 49
3:11 Centrala etikprövningsnämnden 0 0 5 0 7
3:12 Regionala etikprövningsnämnder 4 1 27 - 1 41
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 3 0 97 - 15 106
4:1 Internationella program 0 - 2 72 - 3 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 3 3 31 4 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 8 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 3 0 14 - 4 18
1:18 (2016) Lågstadielyftet 0 0
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 430 - 146 13 795 481 14 521
1:1 Statens kulturråd 7 4 35 - 1 44
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 4 - 100 292 - 3 336
1:3 Skapande skola - 3 - 3 172 0 188
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 1 - 1 26 - 1 39
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 3 3 4 2 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 2 0 1 417 107 1 423
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 1 12 0 14
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 82 1 925 16 1 007
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 4 0 184 2 191
2:3 Statens musikverk 7 - 2 104 6 112
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 12 3 127 15 148
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 9 - 2 104 - 1 120
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 59 6 66
4:1 Statens konstråd 1 0 8 - 1 9
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 3 - 2 22 - 1 33
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 1 0 11 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 - 1 27 - 1 28
5:1 Konstnärsnämnden 1 0 18 1 21
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 23 16 371 8 396
6:1 Riksarkivet 34 19 356 10 379
7:1 Riksantikvarieämbetet 20 1 206 13 224
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 66 - 16 159 - 24 254
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
8:1 Centrala museer: Myndigheter 92 4 1 003 21 1 122
8:2 Centrala museer: Stiftelser 21 0 233 3 254
8:3 Bidrag till vissa museer 3 0 55 7 58
8:4 Riksutställningar 1 - 2 40 10 43
8:5 Forum för levande historia 5 0 48 7 55
8:6 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 1 0 9 1 10
9:2 Stöd till trossamfund 2 - 1 80 - 5 92
10:1 Filmstöd 0 0 547 213 547
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 0 0 14 - 7 21
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 3 1 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 19 4 22
11:5 Stöd till taltidningar 4 0 40 3 58
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - 1 - 3 35 1 42
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet - 1 - 6 239 - 18 243
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 2 2 32 32 35
13:1 Stöd till idrotten 0 - 2 1 935 32 1 935
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 3 - 2 27 0 52
13:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 28 0 28
13:4 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:6 Insatser för den ideella sektorn 6 5 21 1 29
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 - 3 3 850 39 3 856
14:2 Bidrag till tolkutbildning 1 0 43 19 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 - 65 175 - 37 175
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 116 0 155
15:1 Lotteriinspektionen 5 1 42 1 50
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 2 062 104 3 299 481 6 805
1:1 Bostadspolitisk utveckling 0 - 1 9 - 2 74
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 2 100
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 0 43
1:4 Boverket 21 3 192 5 244
1:5 Statens geotekniska institut 6 4 43 5 46
1:6 Lantmäteriet 44 3 496 31 554
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 92 65 159 105 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 1 800 - 50 1 800 - 49 1 800
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 80 80 385 384 2 700
2:1 Konsumentverket 14 2 137 11 156
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 38 2 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 20 5 21
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 - 1 15 - 1 18
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 4 0 4
1:4 (2015) Innovativt byggande 0 0 1 - 2
1:6 (2016) Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 0 0
1:10 (2015) Stöd gällande utveckling i strandnära lägen 0 - 1
1:11 (2016) Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum 0 - 5
2:1 (2016) Marknadsdomstolen 0 - 7
19 Regional tillväxt 291 38 2 184 200 3 595
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 159 8 1 019 - 91 1 558
1:2 Transportbidrag 21 - 5 387 43 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 111 35 778 232 1 637
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 0 0 0 16
20 Allmän miljö- och naturvård 478 - 40 6 294 471 8 913
1:1 Naturvårdsverket 40 - 3 403 19 442
1:2 Miljöövervakning m.m. 33 17 186 5 355
1:3 Åtgärder för värdefull natur 40 18 823 12 998
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 17 - 13 647 173 868
1:5 Miljöforskning 0 - 3 63 - 9 80
1:6 Kemikalieinspektionen 17 - 1 221 10 258
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 16 3 255 52 272
1:8 Supermiljöbilspremie 68 30 350 59 700
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 16 - 5 197 - 1 227
1:10 Klimatanpassning 5 - 8 96 - 7 117
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 40 33 709 71 788
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 64 55 148 39 205
1:13 Internationellt miljösamarbete 2 1 23 - 5 34
1:14 Hållbara städer 0 0 3 - 3 5
1:15 Skydd av värdefull natur 59 - 7 982 130 1 268
1:16 Havs- och vattenmyndigheten 25 2 207 11 230
1:17 Klimatinvesteringar - 9 - 129 324 - 70 1 200
1:18 Elbusspremie 0 0 3 3 93
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader 5 1 49 2 61
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 40 - 30 605 - 2 713
1:11 (2016) Inspire - 2 - 17
21 Energi 272 28 2 384 129 3 080
1:1 Statens energimyndighet 22 - 2 259 7 281
1:2 Insatser för energieffektivisering 31 16 195 - 3 233
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 1 - 2 8 0 10
1:4 Energiforskning 185 46 1 223 62 1 421
1:5 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket 0 - 8 51 - 42 53
1:6 Planeringsstöd för vindkraft 1 0 12 2 15
1:7 Energimarknadsinspektionen 10 2 99 9 119
1:8 Energiteknik 0 - 26 354 90 643
1:9 Elberedskap 17 7 135 - 2 255
1:10 Avgifter till internationella organisationer 1 0 23 4 25
1:11 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 3 - 5 25 1 25
22 Kommunikationer 5 035 468 45 246 3 924 55 158
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 711 213 18 104 2 206 24 124
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 127 294 18 304 985 21 556
1:3 Trafikverket 124 11 1 166 40 1 305
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 188 - 200 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 62 - 100 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 0 68 1 83
1:7 Trafikavtal 100 46 816 167 920
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 3 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 44 0 48
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 60 - 260 213 - 166 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 350 530 1 659 891 1 449
1:12 Transportstyrelsen 183 - 56 1 892 23 2 093
1:13 Trafikanalys 5 1 49 - 6 65
1:14 Trängselskatt i Göteborg 227 - 289 1 009 64 1 027
1:15 Sjöfartsstöd 114 - 7 1 369 2 1 632
2:1 Post- och telestyrelsen 3 0 26 1 29
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 8 - 2 114 8 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 2 1 12 0 34
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 3 2 17 7 23
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 7 - 6 53 - 5 126
2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse 8 - 9 49 3 75
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 696 - 15 9 692 - 3 969 18 242
1:1 Skogsstyrelsen 45 12 360 - 14 403
1:2 Insatser för skogsbruket 33 6 235 - 64 322
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 10 0 108 1 120
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 9 1 97 3 106
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 1 1 13 4 15
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 8 - 4 104 1 154
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 - 6 36 - 8 53
1:8 Statens jordbruksverk 51 - 6 528 23 604
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 0 3 0 5
1:10 Gårdsstöd m.m. 4 - 104 1 231 - 4 095 7 504
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 14 0 104 - 25 161
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 4 3 11 11 24
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 4 4 17 17 179
1:14 Livsmedelsverket 26 - 3 289 2 320
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 13 6 98 10 140
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 46 1 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 166 41 2 567 148 3 483
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 91 33 1 548 127 2 029
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 8 1 17 - 1 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 1 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 7 3 94 11 104
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 152 2 1 669 17 1 820
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 49 - 2 511 5 566
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:12 (2016) Finansiella korrigeringar m.m. - 4 - 144
24 Näringsliv 783 257 5 420 278 6 856
1:1 Verket för innovationssystem 19 - 2 204 5 222
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 573 225 2 192 - 21 2 893
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 630 8 630
1:4 Tillväxtverket 25 - 3 250 5 273
1:5 Näringslivsutveckling 29 7 377 - 24 460
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 5 - 1 47 - 19 58
1:7 Turistfrämjande 0 0 120 - 20 120
1:8 Sveriges geologiska undersökning 12 - 4 179 10 198
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 5 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 2 0 10 0 14
1:11 Bolagsverket 1 0 18 - 2 23
1:12 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 8 0 8
1:13 Konkurrensverket 12 - 1 131 - 4 143
1:14 Konkurrensforskning 0 0 5 - 1 14
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 123 50 123
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 1 - 2 16 3 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag 0 - 5 401
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 0 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 20 9 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 3 284 28 309
1:21 Patent- och registreringsverket 26 26 271 271 316
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 - 1 22 1 25
2:2 Kommerskollegium 5 - 1 69 0 86
2:3 Exportfrämjande verksamhet 37 11 311 - 6 362
2:4 Investeringsfrämjande 6 1 61 9 62
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 - 1 20 0 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 31 0 31
1:11 (2016) Patentbesvärsrätten 1 - 15
1:13 (2016) Bidrag till terminologisk verksamhet 0 - 4
1:23 (2015) Upphandlingsmyndigheten 0 - 1
25 Allmänna bidrag till kommuner 8 797 1 018 96 769 11 198 105 566
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 7 888 415 86 769 4 562 94 657
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 325 20 3 577 218 3 902
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 6 1 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 583 583 6 417 6 417 7 000
26 Statsskuldsräntor m.m. 8 353 - 272 12 290 6 722 16 468
1:1 Räntor på statsskulden 8 351 - 271 12 228 6 734 16 313
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 - 1 62 - 11 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 2 912 - 428 21 168 - 5 702 29 586
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 2 912 - 428 21 168 - 5 702 29 586
Förändring av anslagsbehållningar - 7 019
Förändring av anslagsbehållningar - 6 958
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 61
Summa utgiftsområden 90 260 734 839 006 34 454 980 010
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 81 908 1 006 826 716 27 731 963 603
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 2 557 12 879 - 36 579 - 15 314 8 226
Kassamässig korrigering - 11 818 3 363 - 759 - 3 466 0
Totala utgifter 75 886 16 976 801 667 15 674 988 236
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt