Oktober 2017 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg i oktober blev 5 813 miljoner kronor, vilket är 2 349 miljoner kronor högre än i oktober 2016. Det högre utfallet avser till stor del anslaget 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning. I oktober 2016 ändrades utbetalningsrutinen för assistansersättningen från preliminära förskottsutbetalningar till efterskottsbetalning. Den ändrade rutinen medförde en förskjutning av utbetalningarna och ett utfall på 129 miljoner kronor i oktober 2016. Det kan jämföras med ett utfall på 1 973 miljoner kronor för assistansersättningen i oktober innevarande år.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–oktober till 56 274 miljoner kronor. Det är 1 957 miljoner kronor (3,6 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgår under perioden januari–oktober till 21 288 miljoner kronor, vilket är 3 204 miljoner kronor (17,7 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet förklaras delvis av att bidragsutbetalningarna till landstingen för läkemedelsförmånerna var 1 994 miljoner kronor högre i januari 2017 jämfört med januari 2016. I januari 2016 utbetalades inte något bidrag för läkemedelsförmånerna eftersom regeringen beslutade om att tidigarelägga denna betalning till 2015. Vidare har bidragsutbetalningarna under innevarande år ökat mot bakgrund av överenskommelserna mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om statens bidrag för kostnaderna för läkemedelsförmånerna år 2016 respektive 2017.  

Utfallet för anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård uppgår för perioden
januari–oktober till 2 481 miljoner kronor vilket är 799 miljoner kronor (24,4 procent) lägre än samma period föregående år. Det beror främst på att anslaget finansierade den engångsvisa satsningen på särskilt angelägna insatser i hälso- och sjukvården som betalades ut i februari 2016 med 1 000 miljoner kronor.

Utfallet för anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning uppgår för perioden januari–oktober till 19 115 miljoner kronor vilket är 220 miljoner kronor (1,2 procent) högre än samma period föregående år.

Under perioden januari–oktober 2016 uppgick utfallet för anslag 1:9 Bidrag för samordning och tillgänglighet (2016) till 1 000 miljoner kronor. Anslaget finansierade statsbidrag till bland annat landstingen för att arbeta med att öka samordningen och förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Satsningen avslutades 2016 och därmed påverkar utfallet 2016 skillnaden mellan åren.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
okt 2017
Förändring
jämfört med
okt 2016
Utfall
jan-okt 2017
Förändring
jämfört med
jan-okt 2016
SB + ÄB
2017
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 5 813 2 349 56 274 1 957 70 444
1:4 Tandvårdsförmåner 650 153 4 771 318 5 748
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 159 165 21 288 3 204 25 153
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 360 187 2 481 - 799 3 229
1:8 Bidrag till psykiatri 26 13 1 134 154 1 209
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 973 1 844 19 115 220 25 931
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 26 12 2 149 - 195 2 444
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 20 - 7 720 85 862
1:9 (2016) Bidrag för samordning och tillgänglighet 0 - 1 000
Övriga anslag 598 - 19 4 616 - 30 5 869
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 4 1 28 2 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 9 2 65 0 82
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 12 - 1 113 - 5 141
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 103 - 1 385 17 485
1:9 Läkemedelsverket 12 0 108 - 3 132
1:10 E-hälsomyndigheten 15 4 136 49 164
1:11 Bidrag för mänskliga vävnader och celler 0 0 74 0 74
2:1 Folkhälsomyndigheten 33 5 311 15 380
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 - 35 71 28 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 39 2 38
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 0 69 - 62 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 45 0 58
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 47 0 189 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 1 19 2 24
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 60 - 24 380 - 113 412
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 13 - 9 143 - 108 267
4:6 Statens institutionsstyrelse 83 1 805 30 1 052
5:1 Barnombudsmannen 1 - 1 21 - 3 25
5:2 Barnets rättigheter 2 1 17 - 11 28
6:1 Alkoholsortimentsnämnden 0 0 0 0 0
6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 19 17 171 26 214
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 4 1 27 1 34
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 47 - 2 397 9 547
8:1 Socialstyrelsen 59 12 469 60 628
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 59 10 534 60 698
4:8 (2016) Ersättning för vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården 0 - 11
4:9 (2016) Ersättningsnämnden 0 - 14
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt