Oktober 2017 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Det nya ersättningssystemet påverkar

Utfallet för Migration blev i oktober 3 656 miljoner kronor, vilket är 2 950 miljoner kronor lägre än i oktober 2016. Ersättningarna till asylsökande, kommuner och landsting (anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader) minskade med 2 799 miljoner kronor och utgifterna för asylsökandes boende minskade med 220 miljoner kronor. Det till synes låga utfallet i oktober beror delvis på det lägre antalet asylsökande men främst på ett nytt ersättningssystem till kommuner och landsting för ensamkommande barn och unga. Bland annat utgår ersättning för omyndiga ensamkommande som söker asyl månadsvis i efterskott istället för som tidigare kvartalsvis i förskott, vilket är den främsta orsaken till den stora skillnaden mellan oktober 2017 och oktober 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgick för perioden januari–oktober till 30 328 miljoner kronor. Det är 1 212 miljoner kronor (3,8 procent) lägre än samma period föregående år. Anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader har minskat med 1 910 miljoner kronor. Utgifterna för asylsökandes boende har minskat med 3 347 miljoner kronor medan ersättningarna till asylsökande, kommuner och landsting ökat med 1 438 miljoner kronor. Orsaken till att utgifterna för boende minskat är att antalet boende i Migrationsverkets mottagningssystem minskat med 39 617 (32,3 procent) sedan årsskiftet.

Att ersättningarna till asylsökande, kommuner och landsting fortsatt att öka, trots att antalet asylsökande minskat och att ett nytt ersättningssystem trätt i kraft från och med den första juli, beror på att det finns en balans av äldre ersättningar till kommunerna. Dessa betalas ut allteftersom Migrationsverket hinner hantera dem. Det är också anledningen till att regeringen föreslagit att anslaget tillförs ytterligare cirka 6,3 miljarder kronor i höständringsbudget. Dels räknar regeringen med att Migrationsverket hinner med att hantera fler ansökningar om ersättningar än vad som tidigare antagits, dels uppgår ansökningarna om ersättning för ensamkommande barn från kommunerna till ett högre belopp än vad som antogs i den ursprungliga budgetpropositionen för 2017 och proposition vårändringsbudget för 2017.

Asylsökande m.m. januari-oktober 2017
2017 2016 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande oktober 2 376 2 436 -60 -2,5
- varav män 1 477 1 462 15 1,0
- varav kvinnor 899 974 -75 -7,7
- varav ens. barn och unga 119 132 -13 -9,8

Källa: Migrationsverket

2017 2016 Förändring Förändring %
Antal asylsökande jan-oktober 21 606 24 714 -3 108 -12,6
- varav män 13 109 14 857 -1 748 -11,8
- varav kvinnor 8 497 9 857 -1 360 -13,8
- varav ens. barn och unga 1 103 1 982 -879 -44,3
- varav pojkar 858
- varav flickor 245

Källa: Migrationsverket

2017 2016 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd jan-oktober 2017 109 968 115 578 -5 610 -4,9
-varav asyl 29 312 50 253 -20 941 -41,7
-varav anhöriga till asylsökande 14 996 12 269 2 727 22,2
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 7 950 5 941 2 009 33,8
-varav arbetsmarknad 27 350 20 941 6 409 30,6

Källa: Migrationsverket

Jan-okt 2017 December 2016 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 83 091 122 708 -39 617 -32,3
- varav ensamkommande barn och unga 9 239 23 676 -14 437 -60,1

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
okt 2017
Förändring
jämfört med
okt 2016
Utfall
jan-okt 2017
Förändring
jämfört med
jan-okt 2016
SB + ÄB
2017
8 Migration 3 656 - 2 950 30 328 - 1 212 39 421
1:1 Migrationsverket 534 - 13 4 821 96 5 904
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 2 890 - 3 020 23 378 - 1 910 29 956
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 3 - 5 347 82 742
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 80 37 690 196 958
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 390
Övriga anslag 148 51 1 093 324 1 472
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 24 10 191 98 256
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 88 30 590 166 704
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 28 9 208 - 7 356
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 8 2 104 67 155
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt