Oktober 2017 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfall för utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap

Miljoner kr

Utfallet för Försvar och samhällets krisberedskap blev i oktober 3 935 miljoner kronor, vilket är 84 miljoner kronor lägre än i oktober föregående år.

Utfallet för perioden januari–oktober uppgick till 35 567 miljoner kronor. Det är 3 468 miljoner kronor (10,8 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, miljoner kronor
Utfall
okt 2017
Förändring
jämfört med
okt 2016
Utfall
jan-okt 2017
Förändring
jämfört med
jan-okt 2016
SB + ÄB
2017
6 Försvar och samhällets krisberedskap 3 935 - 84 35 567 3 468 50 739
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 3 023 607 24 845 4 119 32 858
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 355 - 154 5 550 1 777 10 449
1:8 Försvarets radioanstalt 118 40 830 105 990
2:1 Kustbevakningen 105 6 948 77 1 117
2:4 Krisberedskap 51 16 728 72 1 182
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 239 15 239
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 97 25 842 67 1 072
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 0 - 545 - 185 - 2 856
Övriga anslag 185 - 79 1 769 92 2 831
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 74 - 72 644 49 1 133
1:4 Forskning och teknikutveckling 29 0 324 8 587
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 7 0 10
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 3 1 23 5 25
1:7 Officersutbildning m.m. 12 - 9 158 18 212
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 18 3 140 0 176
1:10 Nämnder m.m. 1 0 5 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 10 3 57 - 14 90
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 7 1 8
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 4 4 36 26 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 0 6 6 21
2:7 Statens haverikommission 4 0 34 - 3 45
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 25 - 8 282 - 3 384
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 47 - 1 59
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt