Oktober 2017 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan blev i oktober 135 miljoner kronor. Det är 84 miljoner kronor högre än i oktober 2016. Det beror i huvudsak på förskjutningar av betalningstidpunkter mellan månader. Det är framför allt utfallet för anslaget 1:1 Avgifter till internationella organisationer som är högre. Huvuddelen av anslaget finansierar avgiften till Förenta Nationerna (FN). Utbetalningsmånad för avgifterna kan variera från år till år. Belastningen på anslaget påverkas av valutafluktuationer och av antalet freds- och säkerhetsfrämjande insatser.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för januari–oktober till 1 645 miljoner kronor. Det är 176 miljoner kronor (9,7 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
okt 2017
Förändring
jämfört med
okt 2016
Utfall
jan-okt 2017
Förändring
jämfört med
jan-okt 2016
SB + ÄB
2017
5 Internationell samverkan 135 84 1 645 - 176 2 163
1:1 Avgifter till internationella organisationer 80 71 1 237 - 165 1 565
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 7 - 2 90 - 7 151
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 1 27 3 33
1:9 Svenska institutet 10 4 89 22 120
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 22 12 110 - 23 174
Övriga anslag 13 0 92 - 5 120
1:3 Nordiskt samarbete 2 - 1 10 - 2 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 1 - 1 4
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 6 2 37 1 45
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 21 - 3 25
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 1 0 14 0 17
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 10 0 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt