Oktober 2017 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utfallet för Rättsväsendet blev i oktober 3 908 miljoner kronor, vilket är 213 miljoner kronor högre än i oktober 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för januari–oktober till 35 607 miljoner kronor. Det är 1 609 miljoner kronor (4,7 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
okt 2017
Förändring
jämfört med
okt 2016
Utfall
jan-okt 2017
Förändring
jämfört med
jan-okt 2016
SB + ÄB
2017
4 Rättsväsendet 3 908 213 35 607 1 609 43 875
1:1 Polismyndigheten 2 033 108 18 500 979 22 622
1:2 Säkerhetspolisen 122 17 1 083 138 1 315
1:3 Åklagarmyndigheten 136 9 1 224 70 1 473
1:4 Ekobrottsmyndigheten 58 0 534 24 648
1:5 Sveriges Domstolar 515 25 4 468 95 5 520
1:6 Kriminalvården 736 60 7 022 377 8 347
1:12 Rättsliga biträden m.m. 227 - 9 2 104 - 123 2 989
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 4 - 2 43 - 9 75
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 6 - 6 34 20 92
Övriga anslag 71 11 595 38 794
1:7 Brottsförebyggande rådet 10 7 87 17 111
1:8 Rättsmedicinalverket 34 2 328 17 418
1:9 Gentekniknämnden 0 0 4 0 5
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 - 1 33 1 41
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 8 - 4 75 - 17 122
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 10 - 1 22
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 13 7 38 21 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 13 - 1 18
1:17 Domarnämnden 1 0 7 1 9
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt