Oktober 2017 Kassamässig korrigering

Posten utgör skillnaden mellan å ena sidan nettot av vad som redovisats mot budgetens anslag och inkomsttitlar och å andra sidan nettot av in- och utbetalningar över statens centralkonto i Riksbanken. Kassamässiga korrigeringar uppstår dels till följd av periodiseringsskillnader, dels till följd av att det förekommer transaktioner över statens centralkonto som inte har sin motsvarighet på anslag eller inkomsttitlar och vice versa. Utfallet för den kassamässiga korrigeringen är en restpost, men den kan till stora delar specificeras.

Utfall för Kassamässig korrigering

Miljoner kr

Den kassamässiga korrigeringen blev -2 074 miljoner kronor i oktober. För perioden januari–oktober uppgår den kassamässiga korrigeringen till 11 059 miljoner kronor. Det är 6 829 miljoner kronor lägre än samma period föregående år.

Redovisningen mot anslaget 1:1 Räntor på statsskulden är inte kassamässig. En kassamässig korrigering uppstår därför dels till följd av att inkomsträntor på studielån periodiseras till det kvartal de avser och dels till följd av att redovisningen baseras på affärsdag vilket skiljer sig något från likviddag. I oktober påverkar den så kallade ränteperiodiseringen den kassamässiga korrigeringen negativt med 374 miljoner kronor. För de första tio månaderna påverkade ränteperiodiseringen den kassamässiga korrigeringsposten negativt med 433 miljoner kronor.

I oktober översteg insättningarna på EU-kommissionens konto i Riksgäldskontoret periodens uttag med 1 913 miljoner kronor. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen negativt. Sammantaget hittills i år påverkas den kassamässiga korrigeringen däremot positivt med 2 855 miljoner kronor med anledning av EU-kommissionens konto i Riksgäldskontoret.  

Kassamässiga korrigeringar förekommer vid de flesta myndigheterna. De kassamässiga korrigeringarna uppstår på grund av skillnader mellan myndigheternas redovisning mot anslag och de anslagsbelopp som har tillförts myndighetens räntekonto. När redovisningen mot anslag är högre än de anslagsbelopp som tillförts räntekonto påverkas den kassamässiga korrigeringen negativt. Om fallet är det omvända påverkas den kassamässiga korrigeringen positivt.

Kassamässig korrigering, miljoner kronor
Utfall
okt 2017
Förändring
jämfört med
okt 2016
Utfall
jan-okt 2017
Förändring
jämfört med
jan-okt 2016
SB + ÄB
2017
Kassamässig korrigering - 2 074 2 811 11 059 - 6 829 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt