Oktober 2017 Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska unionen

Utgifterna inom utgiftsområdet utgörs av Sveriges betalningar till Europeiska kommissionen för EU-budgeten. Europeiska unionens allmänna budget upprättas inom en flerårig budgetram.

Utfall för utgiftsområdet Avgiften till Europeiska unionen

Miljoner kr

Utfallet för Avgiften till Europeiska unionen blev 2 869 miljoner kronor i oktober. Det är 458 miljoner kronor lägre än i oktober 2016.

Avgiften för perioden januari–oktober uppgick till 18 256 miljoner kronor. Det är 5 274 miljoner kronor (22,4 procent) lägre än samma period föregående år. Det låga utfallet beror på återbetalningen av tidigare inbetalda avgifter som Sverige fick från EU i januari.

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen, miljoner kronor
Utfall
okt 2017
Förändring
jämfört med
okt 2016
Utfall
jan-okt 2017
Förändring
jämfört med
jan-okt 2016
SB + ÄB
2017
27 Avgiften till Europeiska unionen 2 869 - 458 18 256 - 5 274 29 586
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 2 869 - 458 18 256 - 5 274 29 586
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt