Oktober 2017 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

I oktober blev utfallet för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m. negativt då inkomster som redovisas mot anslag översteg utgifterna med 2 243 miljoner kronor. Det kan jämföras med ett negativt utfall på 2 558 miljoner kronor i oktober 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–oktober till 3 938 miljoner kronor. Det är 6 994 miljoner kronor högre än samma period föregående år.

För perioden januari–oktober uppgår utgifterna för anslag 1:1 Räntor på statsskulden till 3 877 miljoner kronor. Det är 7 005 miljoner kronor högre än samma period föregående år och beror främst på att inkomster från överkurser vid emission har minskat med 6 911 miljoner kronor. När Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs betraktas det som en ränteinkomst.

Räntor på statsskulden i oktober 2017 jämfört med motsvarande period 2016, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall oktober 2017 Utfall oktober 2016 Förändring oktober Utfall jan-okt 2017 Utfall jan-okt 2016 Skillnad 2017-2016
Räntor på lån i svenska kronor -1 248 -1 574 326 5 910 5 803 106
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 183 15 168 1 738 1 502 236
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -818 -1 302 484 -7 670 -14 582 6 911
Summa räntor -1 883 -2 861 978 -23 -7 276 7 253
Räntor på in- och utlåning (*) -360 -152 -208 -3 804 -3 758 -46
Valutakursförluster (+)/vinster (-) -356 56 -412 -517 -1 319 802
Kursförluster (+)/vinster (-) 353 395 -42 8 221 9 225 -1 003
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter -2 246 -2 561 316 3 877 -3 128 7 005

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
okt 2017
Förändring
jämfört med
okt 2016
Utfall
jan-okt 2017
Förändring
jämfört med
jan-okt 2016
SB + ÄB
2017
26 Statsskuldsräntor m.m. - 2 243 315 3 938 6 994 16 468
1:1 Räntor på statsskulden - 2 246 316 3 877 7 005 16 313
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 2 - 1 61 - 11 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt