Oktober 2017 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Investeringar och underhåll av vägar och järnvägar

Utfallet för Kommunikationer blev i oktober 5 326 miljoner kronor, vilket är 748 miljoner kronor högre än i oktober 2016. Det är vanligt att utgifterna inom utgiftsområdet varierar mellan månaderna. Därför är det ofta mer rättvisande att analysera utgifterna för flera månader sammantaget.

För perioden januari–oktober uppgår utfallet till 40 211 miljoner kronor. Det är 3 456 miljoner kronor (9,4 procent) högre än samma period föregående år.

Hittills i år är utfallet för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 16 393 miljoner kronor, vilket är 1 993 miljoner kronor (13,8 procent) högre än motsvarande period 2016. Av detta är 5 971 miljoner kronor större järnvägsinvesteringar i nationell plan och 3 127 miljoner kronor större väginvesteringar i nationell plan.

Utgifterna för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur uppgår för perioden januari–oktober till 16 177 miljoner kronor, vilket är 691 miljoner kronor (4,5 procent) högre än samma period 2016. Vidmakthållande av väg uppgår till 9 898 miljoner kronor och Vidmakthållande av järnväg till 6 169 miljoner kronor hittills i år.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
okt 2017
Förändring
jämfört med
okt 2016
Utfall
jan-okt 2017
Förändring
jämfört med
jan-okt 2016
SB + ÄB
2017
22 Kommunikationer 5 326 748 40 211 3 456 55 158
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 459 437 16 393 1 993 24 124
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 170 92 16 177 691 21 556
1:3 Trafikverket 136 9 1 042 29 1 305
1:11 Trängselskatt i Stockholm - 114 77 1 309 362 1 449
1:12 Transportstyrelsen 184 0 1 710 79 2 093
1:14 Trängselskatt i Göteborg 206 192 782 353 1 027
1:15 Sjöfartsstöd 125 - 1 1 255 9 1 632
Övriga anslag 160 - 58 1 543 - 60 1 972
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 47 - 50 188 - 200 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 16 - 25 62 - 100 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 - 6 68 1 83
1:7 Trafikavtal 83 46 717 121 920
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 3 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 40 0 48
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk - 19 - 34 153 94 150
1:13 Trafikanalys 5 - 3 44 - 7 65
2:1 Post- och telestyrelsen 2 0 24 1 29
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 9 - 3 106 10 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 1 0 10 0 34
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 4 3 15 5 23
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 3 10 47 1 126
2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse 6 4 42 12 75
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt