Oktober 2017 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmål och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Målen är styrande för allt miljöarbete som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Miljömålssystemet ger också en struktur för en systematisk uppföljning av miljöpolitiken som grund för ett strategiskt åtgärdsarbete.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård blev i oktober 555 miljoner kronor, vilket är 139 miljoner kronor (33,3 procent) högre än i oktober föregående år.

Utfallet för perioden januari–oktober uppgick till 5 816 miljoner kronor. Det är 511 miljoner kronor högre (9,6 procent) än samma period föregående år.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
okt 2017
Förändring
jämfört med
okt 2016
Utfall
jan-okt 2017
Förändring
jämfört med
jan-okt 2016
SB + ÄB
2017
20 Allmän miljö- och naturvård 555 139 5 816 511 8 913
1:1 Naturvårdsverket 41 0 363 22 442
1:2 Miljöövervakning m.m. 12 - 1 153 - 12 355
1:3 Åtgärder för värdefull natur 43 10 783 - 7 998
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 43 38 630 186 868
1:5 Miljöforskning 0 - 6 62 - 6 80
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 16 - 5 239 49 272
1:8 Supermiljöbilspremie 36 5 283 29 700
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 68 63 668 38 788
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 11 - 33 84 - 16 205
1:15 Skydd av värdefull natur 87 18 923 137 1 268
1:17 Klimatinvesteringar 30 23 333 59 1 200
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 73 9 564 27 713
Övriga anslag 97 19 729 4 1 024
1:6 Kemikalieinspektionen 22 7 203 11 258
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 21 2 181 4 227
1:10 Klimatanpassning 26 12 91 1 117
1:13 Internationellt miljösamarbete 2 0 21 - 6 34
1:14 Hållbara städer 0 - 1 3 - 3 5
1:16 Havs- och vattenmyndigheten 19 - 3 182 8 230
1:18 Elbusspremie 0 0 3 3 93
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader 6 3 44 1 61
1:11 (2016) Inspire - 2 - 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt