Oktober 2017 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik och fastighetsförvaltning.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning i oktober blev 1 457 miljoner kronor, vilket är 22 miljoner kronor högre än i oktober 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–oktober till 12 775 miljoner kronor. Det är 344 miljoner kronor (2,8 procent) högre än samma period föregående år. Ökningen avser främst anslag 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
okt 2017
Förändring
jämfört med
okt 2016
Utfall
jan-okt 2017
Förändring
jämfört med
jan-okt 2016
SB + ÄB
2017
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 457 22 12 775 344 15 284
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 255 26 10 616 267 12 614
1:9 Statistiska centralbyrån 41 - 7 454 - 13 555
1:11 Finansinspektionen 46 6 441 41 537
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 231 21 210
1:15 Riksrevisionen 28 - 1 270 12 324
Övriga anslag 87 - 3 764 16 1 043
1:1 Statskontoret 8 - 1 73 5 94
1:2 Kammarkollegiet 6 1 46 4 61
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 0 0 11 1 14
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 7 - 1 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 - 1 52 0 63
1:8 Ekonomistyrningsverket 15 - 1 126 13 161
1:10 Bidragsfastigheter 17 2 139 - 14 193
1:12 Riksgäldskontoret 26 - 6 218 - 17 316
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 7 - 1 10
1:16 Finansmarknadsforskning 1 1 22 13 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 1 59 12 85
1:18 Statens servicecenter 1 1 3 2 3
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt