Oktober 2017 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik uppgick i oktober till 187 miljoner kronor, vilket är 77 miljoner kronor högre än i oktober 2016. Ökningen avser främst anslag 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande.

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik uppgår för perioden januari–oktober till 1 237 miljoner kronor. Det är 376 miljoner kronor (43,7 procent) högre än samma period föregående år.

De ökade utgifterna avser främst anslag 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande som ökat med 304 miljoner kronor. Anslaget uppfördes på statens budget förra året men hade inget utfall under perioden januari–oktober 2016. Dessutom har utgifterna för anslag 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer ökat med 40 miljoner kronor.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
okt 2017
Förändring
jämfört med
okt 2016
Utfall
jan-okt 2017
Förändring
jämfört med
jan-okt 2016
SB + ÄB
2017
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 187 77 1 237 376 6 805
1:4 Boverket 20 3 171 2 244
1:6 Lantmäteriet 44 2 452 28 554
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 12 - 14 67 40 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0 0 0 1 800
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 83 83 304 304 2 700
Övriga anslag 28 3 243 2 507
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 - 1 8 - 1 74
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 2 100
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 0 43
1:5 Statens geotekniska institut 5 2 37 1 46
2:1 Konsumentverket 14 1 124 9 156
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 34 2 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 3 2 18 5 21
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 1 0 15 0 18
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 1 0 4 0 4
1:4 (2015) Innovativt byggande 0 0 1 - 3
1:6 (2016) Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 0 0
1:10 (2015) Stöd gällande utveckling i strandnära lägen 0 - 1
1:11 (2016) Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum - 1 - 5
2:1 (2016) Marknadsdomstolen 0 - 7
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt