Oktober 2017 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev i oktober 4 811 miljoner kronor, vilket är 1 430 miljoner kronor lägre än i oktober 2016. Det lägre utfallet beror framför allt på utbetalningstidpunkter för 1:16 Fler anställda i lågstadiet. Anslaget får användas för utgifter för att öka antalet anställda i förskoleklassen och lågstadiet. Statsbidrag har betalats ut olika månader 2016 och 2017 vilket påverkar jämförelsen mellan åren. Hittills i år är utfallet på anslaget 1 646 miljoner kronor vilket kan jämföras med 1 431 miljoner kronor samma period 2016.

Utfallet för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning uppgår för januari−oktober till 56 736 miljoner kronor. Det är 3 929 miljoner kronor (7,4 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
okt 2017
Förändring
jämfört med
okt 2016
Utfall
jan-okt 2017
Förändring
jämfört med
jan-okt 2016
SB + ÄB
2017
16 Utbildning och universitetsforskning 4 811 - 1 430 56 736 3 929 73 058
1:1 Statens skolverk 82 19 727 243 1 056
1:2 Statens skolinspektion 34 0 320 0 410
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 51 - 19 526 33 711
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 105 - 118 1 817 454 3 511
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 2 2 4 365 46 4 630
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 281 62 1 658 33 2 162
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 - 1 429 1 646 216 2 300
1:19 Bidrag till lärarlöner 0 - 1 2 043 1 442 4 442
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 140 3 1 403 31 1 684
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 172 3 1 722 26 2 067
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 165 5 1 652 50 1 982
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 177 3 1 767 27 2 120
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 170 5 1 700 49 2 040
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 125 2 1 254 19 1 504
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 139 3 1 392 31 1 670
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 132 2 1 317 20 1 580
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 111 3 1 114 30 1 337
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 90 1 902 14 1 082
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 124 4 1 237 41 1 484
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 71 2 712 24 854
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 2 580 19 696
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 126 2 1 255 19 1 506
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 90 3 902 29 1 082
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 125 2 1 250 19 1 500
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 27 9 385 - 39 579
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 210 5 2 101 49 2 521
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 412 - 210 4 653 338 5 800
3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 104 98 541 284 551
Övriga anslag 1 485 108 15 796 387 20 195
1:4 Sameskolstyrelsen 3 - 1 34 2 43
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 16 6 148 - 103 263
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. - 2 - 5 110 - 4 195
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 0 64 1 91
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 31 23 88 13 295
1:11 Bidrag till vissa studier 2 0 14 - 1 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 9 1 89 5 107
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 0 759 - 188 1 454
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 16 14 115 89 480
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 1 16 2 23
1:18 Praktiknära skolforskning 18
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 114 114 156
2:1 Universitetskanslersämbetet 11 - 2 107 - 1 137
2:2 Universitets- och högskolerådet 15 4 128 16 147
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 54 1 536 7 644
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 31 0 308 5 369
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 2 529 17 634
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 19 0 189 3 227
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 86 1 858 14 1 029
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 27 0 269 4 323
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 2 639 16 767
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 0 212 3 254
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 1 438 6 526
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 196 3 235
2:29 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 20 0 198 - 4 237
2:30 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 77 1 93
2:31 Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 2 745 23 894
2:32 Malmö högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 12 0 116 2 139
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 1 486 11 583
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 0 - 9 79 - 8 105
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 16 0 164 2 197
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 41 1 49
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 8 0 81 2 98
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 27 0 32
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 1 397 15 477
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 56 1 67
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 1 340 5 408
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 52 1 62
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 1 361 7 433
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 77 1 92
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 0 312 5 375
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 53 1 63
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 1 311 9 373
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 45 1 53
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 25 0 247 - 1 297
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 40 1 47
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 29 1 286 9 344
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 40 1 48
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 13 0 132 2 158
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 8 0 10
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 52 1 63
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 5 0 6
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 106 2 128
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 8 0 10
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 1 330 8 396
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 48 1 58
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2 0 20 0 25
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 9 0 11
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 277 7 2 651 86 3 193
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 33 1 334 8 415
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 346 25 351
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 16 4 127 10 161
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 63 50 373 148 373
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 2 - 1 22 - 1 29
3:7 Institutet för rymdfysik 4 0 44 0 54
3:8 Kungl. biblioteket 32 1 285 14 362
3:9 Polarforskningssekretariatet 0 - 3 31 0 46
3:10 Sunet 4 0 33 - 5 49
3:11 Centrala etikprövningsnämnden 0 0 4 1 7
3:12 Regionala etikprövningsnämnder 1 0 23 - 1 41
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 0 94 - 15 106
4:1 Internationella program 1 - 1 72 - 2 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 28 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 7 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 2 - 1 11 - 4 18
1:18 (2016) Lågstadielyftet 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt