Oktober 2017 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv uppgick i oktober till 5 985 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor högre jämfört med oktober 2016.

För perioden januari–oktober uppgår utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv till 59 195 miljoner kronor. Det är en minskning med 746 miljoner kronor (1,2 procent) jämfört med samma period 2016.

Utgifterna för anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd uppgår för perioden januari–oktober till 22 969 miljoner kronor vilket är 1 361 miljoner kronor (5,6 procent) lägre än motsvarande period 2016. Antalet inskrivna, utanför etableringsuppdraget, i Arbetsförmedlingens program med aktivitetsstöd uppgick i oktober 2017 till 147 524 vilket var en minskning med 4 902 personer (3,2 procent) jämfört med oktober 2016 (se tabell 1 nedan). Antalet personer som får arbetslöshetsersättning har också minskat. Det genomsnittliga antalet personer per månad som fått arbetslöshetsersättning uppgår för perioden januari–oktober till 85 024 vilket är en minskning med 4,7 procent jämfört med motsvarande period 2016 (Källa: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen).  

De minskade utgifterna för bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd motverkas delvis av högre utgifter. Utgifterna för anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 uppgår för perioden januari–oktober till 802 miljoner kronor vilket är en ökning med 430 miljoner kronor (115,5 procent) jämfört med motsvarande period 2016.

Tabell 1 visar antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen fördelat på personer inom respektive utanför etableringsuppdraget. Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag avser insatser för att den som är ny i Sverige snabbt ska komma i arbete eller utbildning. Utgifter för etableringsersättning och etableringsinsatser för nyanlända finansieras från anslag inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Utgifter för Arbetsförmedlingens insatser utanför etableringsuppdraget (såsom arbetslöshetsersättningar, aktivitetsstöd samt kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser) finansieras främst från anslag inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv.

Antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen uppgick slutet av oktober till 360 661 personer, vilket är en minskning med 702 personer (0,2 procent) jämfört med oktober 2016. Antalet inskrivna utanför etableringsuppdraget minskat med 5 368 personer (1,7 procent). Minskningen motverkas delvis av att antalet inskrivna inom etableringsuppdraget har ökat med 4 666 personer (8,6 procent) jämfört med oktober 2016.  

Tabell 2 visar antalet inskrivna utanför etableringsuppdraget. Den totala minskningen på 5 368 personer jämfört med oktober 2016 beror till största delen på ett minskat antal inskrivna i åldersgruppen 18-24 år. Antalet inskrivna utanför åldersgruppen 18-24 år har ökat med 1 702 personer (0,7 procent) jämfört med oktober 2016. Den underliggande utvecklingen i denna grupp är att antalet inskrivna födda i Sverige minskat med 4 543 personer (3,6 procent) samtidigt som antalet utrikes födda ökat med 6 245 personer (4,8 procent).

Tabell 3 visar antalet inskrivna fördelat på kön. Antalet inskrivna kvinnor har ökat med 5 354 personer (3,3 procent). Ökningen förklaras främst av att antalet inskrivna kvinnor inom etableringsuppdraget ökat med 3 875 personer (17,8 procent).  

Antalet inskrivna män har minskat med 6 056 personer (3,0 procent). Antalet män utanför etableringsuppdraget har minskat med 6 847 personer (4,1 procent) vilket delvis motverkas av att antalet inskrivna män i etableringsuppdraget har ökat med 791 personer (2,4 procent).

Tabell 1: Antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen
Oktober 2017 Oktober 2016 Förändring, antal Förändring %
Inom etableringsuppdraget 58 816 54 150 4 666 8,6
- varav sökande i program med aktivitetsstöd 22 318 18 982 3 336 17,6
- varav öppet arbetslösa 36 498 35 168 1 330 3,8
Utanför etableringsuppdraget 301 845 307 213 -5 368 -1,7
- varav sökande i program med aktivitetsstöd 147 524 152 426 -4 902 -3,2
- varav öppet arbetslösa 154 321 154 787 -466 -0,3
Totalt antal inskrivna 360 661 361 363 -702 -0,2

Tabellen redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa.

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 2: Antal inskrivna utanför etableringsuppdraget
Oktober 2017 Oktober 2016 Förändring, antal Förändring %
Åldersgruppen 18-24 år 43 648 50 718 -7 070 -13,9
-därav födda i Sverige 30 601 37 728 -7 127 -18,9
-därav utrikes födda 13 047 12 990 57 0,4
Utanför åldersgruppen 18-24 år 258 197 256 495 1 702 0,7
-därav födda i Sverige 121 621 126 164 -4 543 -3,6
-därav utrikes födda 136 576 130 331 6 245 4,8
Totalt antal inskrivna utanför etableringsuppdraget 301 845 307 213 -5 368 -1,7

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 3: Antal inskrivna vid arbetsförmedlingen per kön
Oktober 2017 Oktober 2016 Förändring, antal Förändring %
Kvinnor 167 472 162 118 5 354 3,3
- därav inom etableringsuppdraget 25 690 21 815 3 875 17,8
- därav utanför etableringsuppdraget 141 782 140 303 1 479 1,1
Män 193 189 199 245 -6 056 -3,0
- därav inom etableringsuppdraget 33 126 32 335 791 2,4
- därav utanför etableringsuppdraget 160 063 166 910 -6 847 -4,1
Totalt antal inskrivna 360 661 361 363 -702 -0,2

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
okt 2017
Förändring
jämfört med
okt 2016
Utfall
jan-okt 2017
Förändring
jämfört med
jan-okt 2016
SB + ÄB
2017
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 985 13 59 195 - 746 75 669
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 733 - 5 6 903 413 8 393
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 154 - 138 22 969 - 1 361 27 445
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 784 146 7 087 129 11 272
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 512 65 14 281 57 18 405
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 59 - 28 802 430 1 181
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 129 - 3 1 078 - 279 1 575
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 530 - 29 5 096 - 196 6 216
Övriga anslag 85 6 978 61 1 181
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 10 2 99 7 118
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 5 1 32 2 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 5 0 50 - 3 66
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 46 0 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 7 0 8
2:1 Arbetsmiljöverket 54 1 621 33 738
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 25 0 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 31 - 2 33
2:4 Medlingsinstitutet 2 0 42 7 58
2:5 Arbetslivspolitik 1 1 25 15 30
1:12 (2015) Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt