Oktober 2017 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning uppgick i oktober till 8 014 miljoner kronor, vilket är 415 miljoner kronor (4,9 procent) lägre än utfallet i september föregående år. Det är främst utgifterna för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. och anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. som är lägre.

För perioden januari–oktober uppgår utfallet för utgiftsområdet till 85 078 miljoner kronor, vilket är 2 388 miljoner kronor (2,7 procent) lägre än motsvarande period 2016.

Utgifterna för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering uppgår under perioden januari–oktober till 31 365 miljoner kronor, vilket är 1 459 miljoner kronor (4,4 procent) lägre än utfallet för samma period föregående år. Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Sjukpenningtalet redovisas med viss eftersläpning och uppgick för september till 10,3 dagar, vilket är 4,4 procent lägre än sjukpenningtalet för september 2016.

Nedgången i sjukpenningtalet förklaras främst av att fler sjukfall avslutas tidigare. Samtidigt ökar andelen längre sjukfall. Sjukfallsstatistiken, vilken rapporteras med viss eftersläpning, visar att antalet pågående sjukfall i slutet av juli totalt uppgick till 169 298. Det var en minskning med 6,9 procent från juli 2016. Andelen pågående sjukfall längre än ett år var 41,9 procent vilket kan jämföras med 35,6 procent i juli 2016.

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår under perioden januari–oktober till 39 850 miljoner kronor vilket är 1 414 miljoner kronor (3,4 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2016. Antalet personer med aktivitets- eller sjukersättning uppgick i oktober till 315 305. Det är en minskning med 5,1 procent jämfört med oktober 2016.

Sedan år 2006 har antalet personer med sjukersättning minskat kontinuerligt. Många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år. Samtidigt har nybeviljandet av sjukersättning minskat. Antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade redovisas med viss eftersläpning och uppgick i september till 2,6 vilket är en minskning med 18,0 procent jämfört med september 2016.

Ohälsotalet är ett mått på den frånvaro som täcks av sjukförsäkringen. Måttet omfattar antalet utbetalda nettodagar med sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning per person mellan 16 och 64 år. Ohälsotalet redovisas med viss eftersläpning och uppgick för september till 26,7 dagar. Det är en minskning med 4,5 procent jämfört med september 2016.

Utgifterna för anslag 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader uppgår för perioden januari–oktober till 806 miljoner kronor vilket är 325 miljoner kronor (147,5 procent) högre än motsvarande period 2016. Ökningen förklaras till stor del av skillnader mellan åren i fråga om utbetalningstidpunkter för ersättningen.

Sjukpenningtalet, antal dagar
September 2017 September 2016 Förändring %
Samtliga 10,3 10,8 -4,4
- Kvinnor 13,7 14,3 -3,9
- Män 7,1 7,5 -5,3

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet inskrivna försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Källa: Försäkringskassan

Antal pågående sjukfall vid månadens slut
Juli 2017 Juli 2016 Förändring %
Samtliga 169 298 181 751 -6,9
Därav längre än ett år 70 864 64 653 9,6
Längre än ett år, andel av samtliga i procent 41,9 35,6

Källa: Försäkringskassan

Antal personer med sjuk- eller aktivitetsersättning
Oktober 2017 Oktober 2016 Förändring %
Samtliga 315 305 332 078 -5,1
- Kvinnor 182 679 193 097 -5,4
- Män 132 626 138 981 -4,6

Källa: Försäkringskassan

Antal nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade
September 2017 September 2016 Förändring %
Totalt 2,6 3,2 -18,0
- Kvinnor 2,6 3,3 -19,8
- Män 2,6 3,1 -16,2

Tabellen visar antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar (förtidspension respektive sjukbidrag före 2003) dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning (eller förtidspension / sjukbidrag). Källa: Försäkringskassan

Ohälsotalet, antal dagar
September 2017 September 2016 Förändring %
Samtliga 26,7 27,9 -4,5
- Kvinnor 32,2 33,8 -4,5
- Män 21,2 22,2 -4,5

Ohälsotalet visar antalet utbetalda nettodagar med sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning per person mellan 16 och 64 år. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
okt 2017
Förändring
jämfört med
okt 2016
Utfall
jan-okt 2017
Förändring
jämfört med
jan-okt 2016
SB + ÄB
2017
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 014 - 415 85 078 - 2 388 107 172
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 2 908 - 254 31 365 - 1 459 41 740
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 943 - 154 39 850 - 1 414 48 707
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 250 - 7 2 505 - 103 3 015
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 97 - 4 2 420 - 214 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 0 2 806 480 901
2:1 Försäkringskassan 695 2 6 921 307 8 424
Övriga anslag 121 1 1 211 14 1 484
1:3 Handikappersättningar 112 0 1 125 8 1 384
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 31 1 33
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 7 1 55 6 66
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt