Oktober 2017 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick i oktober till 72,4 miljarder kronor. Det är 20,6 miljarder kronor lägre än i oktober 2016. Orsaken till den stora skillnaden är främst en hög nettoutlåning i oktober 2016 och som berodde på att Riksgäldskontoret refinansierade lån till Riksbanken i förtid (Se Riksgäldskontorets nettoutlåning). Utöver detta har utgifterna för Migration och Areella näringar, landsbygd och livsmedel blivit lägre i oktober. De lägre utgifterna för Migration är främst en effekt av ett nytt ersättningssystem som innebär att utbetalningarna sker månadsvis istället för kvartalsvis. De lägre utgifterna för Areella näringar, landsbygd och livsmedel beror på att delar av gårdsstödet betalades ut tidigare i fjol.

De totala utgifterna i statens budget för perioden januari–oktober uppgår till 725,8 miljarder kronor. Det är 1,3 miljarder kronor (0,2 procent) lägre än samma period föregående år.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
okt 2017
Förändring
jämfört med
okt 2016
Utfall
jan-okt 2017
Förändring
jämfört med
jan-okt 2016
SB + ÄB
2017
1 Rikets styrelse 1 133 10 11 137 495 13 316
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 14 8 111 4 137
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 61 15 786 16 880
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 67 10 628 56 768
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 3 - 3 69 16 113
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 6 - 1 76 4 90
3:1 Sametinget 5 2 36 7 45
4:1 Regeringskansliet m.m. 637 16 6 271 313 7 389
5:1 Länsstyrelserna m.m. 226 - 26 2 193 54 2 751
6:1 Allmänna val och demokrati 7 1 75 15 95
6:2 Justitiekanslern 4 0 35 1 49
6:3 Datainspektionen 2 - 1 42 1 69
6:4 Svensk författningssamling 1 1 2 1 2
6:5 Valmyndigheten 2 0 16 - 1 20
6:6 Stöd till politiska partier 43 0 172 0 172
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 1 - 1 96 0 103
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 3 - 5 12 - 1 15
8:1 Presstöd 46 - 6 478 12 567
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 1 26 0 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 1 13 0 18
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 457 22 12 775 344 15 284
1:1 Statskontoret 8 - 1 73 5 94
1:2 Kammarkollegiet 6 1 46 4 61
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 0 0 11 1 14
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 255 26 10 616 267 12 614
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 7 - 1 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 - 1 52 0 63
1:8 Ekonomistyrningsverket 15 - 1 126 13 161
1:9 Statistiska centralbyrån 41 - 7 454 - 13 555
1:10 Bidragsfastigheter 17 2 139 - 14 193
1:11 Finansinspektionen 46 6 441 41 537
1:12 Riksgäldskontoret 26 - 6 218 - 17 316
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 7 - 1 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 231 21 210
1:15 Riksrevisionen 28 - 1 270 12 324
1:16 Finansmarknadsforskning 1 1 22 13 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 1 59 12 85
1:18 Statens servicecenter 1 1 3 2 3
3 Skatt, tull och exekution 919 2 9 211 93 11 024
1:1 Skatteverket 621 15 6 199 57 7 375
1:2 Tullverket 147 0 1 456 - 5 1 744
1:3 Kronofogdemyndigheten 151 - 13 1 557 41 1 904
4 Rättsväsendet 3 908 213 35 607 1 609 43 875
1:1 Polismyndigheten 2 033 108 18 500 979 22 622
1:2 Säkerhetspolisen 122 17 1 083 138 1 315
1:3 Åklagarmyndigheten 136 9 1 224 70 1 473
1:4 Ekobrottsmyndigheten 58 0 534 24 648
1:5 Sveriges Domstolar 515 25 4 468 95 5 520
1:6 Kriminalvården 736 60 7 022 377 8 347
1:7 Brottsförebyggande rådet 10 7 87 17 111
1:8 Rättsmedicinalverket 34 2 328 17 418
1:9 Gentekniknämnden 0 0 4 0 5
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 - 1 33 1 41
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 8 - 4 75 - 17 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 227 - 9 2 104 - 123 2 989
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 4 - 2 43 - 9 75
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 10 - 1 22
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 13 7 38 21 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 13 - 1 18
1:17 Domarnämnden 1 0 7 1 9
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 6 - 6 34 20 92
5 Internationell samverkan 135 84 1 645 - 176 2 163
1:1 Avgifter till internationella organisationer 80 71 1 237 - 165 1 565
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 7 - 2 90 - 7 151
1:3 Nordiskt samarbete 2 - 1 10 - 2 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 1 - 1 4
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 1 27 3 33
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 6 2 37 1 45
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 21 - 3 25
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 1 0 14 0 17
1:9 Svenska institutet 10 4 89 22 120
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 10 0 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 22 12 110 - 23 174
6 Försvar och samhällets krisberedskap 3 935 - 84 35 567 3 468 50 739
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 3 023 607 24 845 4 119 32 858
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 74 - 72 644 49 1 133
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 355 - 154 5 550 1 777 10 449
1:4 Forskning och teknikutveckling 29 0 324 8 587
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 7 0 10
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 3 1 23 5 25
1:7 Officersutbildning m.m. 12 - 9 158 18 212
1:8 Försvarets radioanstalt 118 40 830 105 990
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 18 3 140 0 176
1:10 Nämnder m.m. 1 0 5 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 10 3 57 - 14 90
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 7 1 8
2:1 Kustbevakningen 105 6 948 77 1 117
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 4 4 36 26 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 0 6 6 21
2:4 Krisberedskap 51 16 728 72 1 182
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 239 15 239
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 97 25 842 67 1 072
2:7 Statens haverikommission 4 0 34 - 3 45
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 25 - 8 282 - 3 384
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 47 - 1 59
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 0 - 545 - 185 - 2 856
7 Internationellt bistånd 2 573 1 052 27 452 7 870 36 775
1:1 Biståndsverksamhet 2 451 1 034 26 372 7 793 35 483
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 103 11 937 64 1 103
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 10 - 1 15
1:4 Folke Bernadotteakademin 9 1 88 8 107
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 7 7 36 7 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 9 0 16
8 Migration 3 656 - 2 950 30 328 - 1 212 39 421
1:1 Migrationsverket 534 - 13 4 821 96 5 904
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 2 890 - 3 020 23 378 - 1 910 29 956
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 3 - 5 347 82 742
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 80 37 690 196 958
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 24 10 191 98 256
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 88 30 590 166 704
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 28 9 208 - 7 356
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 8 2 104 67 155
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 390
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 5 813 2 349 56 274 1 957 70 444
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 4 1 28 2 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 9 2 65 0 82
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 12 - 1 113 - 5 141
1:4 Tandvårdsförmåner 650 153 4 771 318 5 748
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 159 165 21 288 3 204 25 153
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 360 187 2 481 - 799 3 229
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 103 - 1 385 17 485
1:8 Bidrag till psykiatri 26 13 1 134 154 1 209
1:9 Läkemedelsverket 12 0 108 - 3 132
1:10 E-hälsomyndigheten 15 4 136 49 164
1:11 Bidrag för mänskliga vävnader och celler 0 0 74 0 74
2:1 Folkhälsomyndigheten 33 5 311 15 380
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 - 35 71 28 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 39 2 38
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 0 69 - 62 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 45 0 58
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 47 0 189 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 1 19 2 24
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 60 - 24 380 - 113 412
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 13 - 9 143 - 108 267
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 973 1 844 19 115 220 25 931
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 26 12 2 149 - 195 2 444
4:6 Statens institutionsstyrelse 83 1 805 30 1 052
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 20 - 7 720 85 862
5:1 Barnombudsmannen 1 - 1 21 - 3 25
5:2 Barnets rättigheter 2 1 17 - 11 28
6:1 Alkoholsortimentsnämnden 0 0 0 0 0
6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 19 17 171 26 214
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 4 1 27 1 34
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 47 - 2 397 9 547
8:1 Socialstyrelsen 59 12 469 60 628
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 59 10 534 60 698
1:9 (2016) Bidrag för samordning och tillgänglighet 0 - 1 000
4:8 (2016) Ersättning för vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården 0 - 11
4:9 (2016) Ersättningsnämnden 0 - 14
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 014 - 415 85 078 - 2 388 107 172
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 2 908 - 254 31 365 - 1 459 41 740
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 943 - 154 39 850 - 1 414 48 707
1:3 Handikappersättningar 112 0 1 125 8 1 384
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 250 - 7 2 505 - 103 3 015
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 31 1 33
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 97 - 4 2 420 - 214 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 0 2 806 480 901
2:1 Försäkringskassan 695 2 6 921 307 8 424
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 7 1 55 6 66
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 869 - 106 28 917 - 1 067 34 774
1:1 Garantipension till ålderspension 1 099 - 63 11 137 - 649 13 365
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 941 - 35 9 622 - 349 11 545
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 694 - 20 6 878 - 170 8 377
1:4 Äldreförsörjningsstöd 87 9 834 98 954
2:1 Pensionsmyndigheten 47 2 446 4 534
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 109 300 74 106 2 147 89 387
1:1 Barnbidrag 2 269 81 22 678 769 27 347
1:2 Föräldraförsäkring 3 229 200 35 150 1 122 41 592
1:3 Underhållsstöd 209 - 13 2 086 - 104 2 690
1:4 Adoptionsbidrag 2 1 12 2 32
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 75 1 767 8 1 048
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 327 10 3 275 162 4 070
1:7 Pensionsrätt för barnår 622 19 6 223 192 7 468
1:8 Bostadsbidrag 378 3 3 914 - 4 5 140
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2 762 397 19 974 3 939 32 705
1:1 Etableringsåtgärder 13 12 162 90 209
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 2 023 237 12 842 2 500 21 643
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 470 86 4 447 969 6 428
1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare 180 24 1 954 328 3 621
1:5 Hemutrustningslån 16 - 2 196 30 332
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 9 1 85 5 112
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 3 1 53 7 63
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 39 30 224 1 248
4:1 Åtgärder mot segregation 8 8 10 10 50
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 985 13 59 195 - 746 75 669
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 733 - 5 6 903 413 8 393
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 154 - 138 22 969 - 1 361 27 445
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 784 146 7 087 129 11 272
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 512 65 14 281 57 18 405
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 10 2 99 7 118
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 59 - 28 802 430 1 181
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 5 1 32 2 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 5 0 50 - 3 66
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 46 0 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 7 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 129 - 3 1 078 - 279 1 575
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 530 - 29 5 096 - 196 6 216
2:1 Arbetsmiljöverket 54 1 621 33 738
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 25 0 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 31 - 2 33
2:4 Medlingsinstitutet 2 0 42 7 58
2:5 Arbetslivspolitik 1 1 25 15 30
1:12 (2015) Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 0 0
15 Studiestöd 2 021 1 16 309 257 22 434
1:1 Studiehjälp 349 22 2 753 94 3 428
1:2 Studiemedel 1 331 22 10 861 269 15 292
1:3 Avsättning för kreditförluster 184 4 1 562 51 1 964
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 74 - 60 356 - 227 369
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 44 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 0 20 - 1 27
1:7 Studiestartsstöd 6 6 12 12 448
1:8 Centrala studiestödsnämnden 69 5 689 60 830
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 11 0 14
16 Utbildning och universitetsforskning 4 811 - 1 430 56 736 3 929 73 058
1:1 Statens skolverk 82 19 727 243 1 056
1:2 Statens skolinspektion 34 0 320 0 410
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 51 - 19 526 33 711
1:4 Sameskolstyrelsen 3 - 1 34 2 43
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 105 - 118 1 817 454 3 511
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 16 6 148 - 103 263
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 2 2 4 365 46 4 630
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. - 2 - 5 110 - 4 195
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 0 64 1 91
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 31 23 88 13 295
1:11 Bidrag till vissa studier 2 0 14 - 1 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 9 1 89 5 107
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 0 759 - 188 1 454
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 281 62 1 658 33 2 162
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 16 14 115 89 480
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 - 1 429 1 646 216 2 300
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 1 16 2 23
1:18 Praktiknära skolforskning 18
1:19 Bidrag till lärarlöner 0 - 1 2 043 1 442 4 442
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 114 114 156
2:1 Universitetskanslersämbetet 11 - 2 107 - 1 137
2:2 Universitets- och högskolerådet 15 4 128 16 147
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 140 3 1 403 31 1 684
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 172 3 1 722 26 2 067
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 165 5 1 652 50 1 982
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 177 3 1 767 27 2 120
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 170 5 1 700 49 2 040
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 125 2 1 254 19 1 504
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 139 3 1 392 31 1 670
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 132 2 1 317 20 1 580
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 111 3 1 114 30 1 337
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 90 1 902 14 1 082
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 124 4 1 237 41 1 484
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 71 2 712 24 854
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 2 580 19 696
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 126 2 1 255 19 1 506
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 90 3 902 29 1 082
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 125 2 1 250 19 1 500
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 54 1 536 7 644
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 31 0 308 5 369
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 2 529 17 634
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 19 0 189 3 227
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 86 1 858 14 1 029
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 27 0 269 4 323
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 2 639 16 767
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 0 212 3 254
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 1 438 6 526
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 196 3 235
2:29 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 20 0 198 - 4 237
2:30 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 77 1 93
2:31 Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 2 745 23 894
2:32 Malmö högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 12 0 116 2 139
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 1 486 11 583
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 0 - 9 79 - 8 105
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 16 0 164 2 197
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 41 1 49
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 8 0 81 2 98
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 27 0 32
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 1 397 15 477
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 56 1 67
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 1 340 5 408
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 52 1 62
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 1 361 7 433
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 77 1 92
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 0 312 5 375
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 53 1 63
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 1 311 9 373
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 45 1 53
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 25 0 247 - 1 297
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 40 1 47
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 29 1 286 9 344
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 40 1 48
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 13 0 132 2 158
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 8 0 10
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 52 1 63
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 5 0 6
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 106 2 128
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 8 0 10
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 1 330 8 396
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 48 1 58
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2 0 20 0 25
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 9 0 11
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 277 7 2 651 86 3 193
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 27 9 385 - 39 579
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 33 1 334 8 415
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 210 5 2 101 49 2 521
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 412 - 210 4 653 338 5 800
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 346 25 351
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 16 4 127 10 161
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 63 50 373 148 373
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 2 - 1 22 - 1 29
3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 104 98 541 284 551
3:7 Institutet för rymdfysik 4 0 44 0 54
3:8 Kungl. biblioteket 32 1 285 14 362
3:9 Polarforskningssekretariatet 0 - 3 31 0 46
3:10 Sunet 4 0 33 - 5 49
3:11 Centrala etikprövningsnämnden 0 0 4 1 7
3:12 Regionala etikprövningsnämnder 1 0 23 - 1 41
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 0 94 - 15 106
4:1 Internationella program 1 - 1 72 - 2 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 28 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 7 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 2 - 1 11 - 4 18
1:18 (2016) Lågstadielyftet 0 0
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 1 977 35 13 365 627 14 521
1:1 Statens kulturråd 4 2 29 - 5 44
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 3 1 288 96 336
1:3 Skapande skola - 4 - 2 175 4 188
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 2 - 1 25 0 39
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 1 - 1 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 21 16 1 415 107 1 423
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 10 - 1 14
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 82 1 843 14 1 007
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 0 0 180 2 191
2:3 Statens musikverk 8 1 97 9 112
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 12 7 115 12 148
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 11 - 2 95 1 120
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 1 53 6 66
4:1 Statens konstråd 1 0 7 - 1 9
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 3 1 20 1 33
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 2 0 11 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 27 - 1 28
5:1 Konstnärsnämnden 1 - 1 17 1 21
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 109 - 33 348 - 8 396
6:1 Riksarkivet 20 - 7 322 - 9 379
7:1 Riksantikvarieämbetet 19 1 186 12 224
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 24 - 5 93 - 8 254
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
8:1 Centrala museer: Myndigheter 94 15 911 17 1 122
8:2 Centrala museer: Stiftelser 21 0 212 3 254
8:3 Bidrag till vissa museer 6 3 52 7 58
8:4 Riksutställningar 2 - 1 39 12 43
8:5 Forum för levande historia 5 1 43 6 55
8:6 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 1 0 8 1 10
9:2 Stöd till trossamfund 17 0 78 - 4 92
10:1 Filmstöd 0 0 547 213 547
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 0 - 3 14 - 7 21
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 3 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 17 4 22
11:5 Stöd till taltidningar 5 1 35 3 58
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - 1 - 5 36 4 42
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 1 0 239 - 12 243
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 1 1 30 30 35
13:1 Stöd till idrotten 482 7 1 935 34 1 935
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 0 - 2 24 2 52
13:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 28 0 28
13:4 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:6 Insatser för den ideella sektorn 1 - 1 15 - 3 29
14:1 Bidrag till folkbildningen 962 11 3 850 43 3 856
14:2 Bidrag till tolkutbildning 4 - 1 41 19 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 43 30 175 28 175
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 - 2 116 - 1 155
15:1 Lotteriinspektionen 4 0 37 1 50
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 187 77 1 237 376 6 805
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 - 1 8 - 1 74
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 2 100
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 0 43
1:4 Boverket 20 3 171 2 244
1:5 Statens geotekniska institut 5 2 37 1 46
1:6 Lantmäteriet 44 2 452 28 554
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 12 - 14 67 40 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0 0 0 1 800
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 83 83 304 304 2 700
2:1 Konsumentverket 14 1 124 9 156
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 34 2 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 3 2 18 5 21
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 1 0 15 0 18
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 1 0 4 0 4
1:4 (2015) Innovativt byggande 0 0 1 - 3
1:6 (2016) Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 0 0
1:10 (2015) Stöd gällande utveckling i strandnära lägen 0 - 1
1:11 (2016) Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum - 1 - 5
2:1 (2016) Marknadsdomstolen 0 - 7
19 Regional tillväxt 273 54 1 894 161 3 595
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 95 - 20 860 - 98 1 558
1:2 Transportbidrag 101 59 367 48 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 76 15 667 196 1 637
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 0 0 0 16
20 Allmän miljö- och naturvård 555 139 5 816 511 8 913
1:1 Naturvårdsverket 41 0 363 22 442
1:2 Miljöövervakning m.m. 12 - 1 153 - 12 355
1:3 Åtgärder för värdefull natur 43 10 783 - 7 998
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 43 38 630 186 868
1:5 Miljöforskning 0 - 6 62 - 6 80
1:6 Kemikalieinspektionen 22 7 203 11 258
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 16 - 5 239 49 272
1:8 Supermiljöbilspremie 36 5 283 29 700
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 21 2 181 4 227
1:10 Klimatanpassning 26 12 91 1 117
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 68 63 668 38 788
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 11 - 33 84 - 16 205
1:13 Internationellt miljösamarbete 2 0 21 - 6 34
1:14 Hållbara städer 0 - 1 3 - 3 5
1:15 Skydd av värdefull natur 87 18 923 137 1 268
1:16 Havs- och vattenmyndigheten 19 - 3 182 8 230
1:17 Klimatinvesteringar 30 23 333 59 1 200
1:18 Elbusspremie 0 0 3 3 93
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader 6 3 44 1 61
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 73 9 564 27 713
1:11 (2016) Inspire - 2 - 15
21 Energi 287 79 2 112 101 3 080
1:1 Statens energimyndighet 23 - 1 236 9 281
1:2 Insatser för energieffektivisering 11 - 5 164 - 18 233
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 3 3 8 1 10
1:4 Energiforskning 111 - 20 1 038 15 1 421
1:5 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket 0 - 8 51 - 33 53
1:6 Planeringsstöd för vindkraft 1 0 11 2 15
1:7 Energimarknadsinspektionen 9 0 89 7 119
1:8 Energiteknik 113 111 353 117 643
1:9 Elberedskap 15 - 1 118 - 8 255
1:10 Avgifter till internationella organisationer 2 0 22 4 25
1:11 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 0 0 21 6 25
22 Kommunikationer 5 326 748 40 211 3 456 55 158
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 459 437 16 393 1 993 24 124
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 170 92 16 177 691 21 556
1:3 Trafikverket 136 9 1 042 29 1 305
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 47 - 50 188 - 200 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 16 - 25 62 - 100 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 - 6 68 1 83
1:7 Trafikavtal 83 46 717 121 920
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 3 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 40 0 48
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk - 19 - 34 153 94 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm - 114 77 1 309 362 1 449
1:12 Transportstyrelsen 184 0 1 710 79 2 093
1:13 Trafikanalys 5 - 3 44 - 7 65
1:14 Trängselskatt i Göteborg 206 192 782 353 1 027
1:15 Sjöfartsstöd 125 - 1 1 255 9 1 632
2:1 Post- och telestyrelsen 2 0 24 1 29
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 9 - 3 106 10 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 1 0 10 0 34
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 4 3 15 5 23
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 3 10 47 1 126
2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse 6 4 42 12 75
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 2 489 - 4 125 8 996 - 3 953 18 242
1:1 Skogsstyrelsen 32 1 315 - 26 403
1:2 Insatser för skogsbruket 40 9 202 - 70 322
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 10 0 98 1 120
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 8 0 88 3 106
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 12 3 15
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 2 - 5 96 5 154
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 36 - 1 53
1:8 Statens jordbruksverk 62 6 477 29 604
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 1 0 2 - 1 5
1:10 Gårdsstöd m.m. 82 - 4 286 1 227 - 3 991 7 504
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 10 - 32 89 - 25 161
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 1 7 8 24
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 1 13 13 179
1:14 Livsmedelsverket 27 1 263 5 320
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 2 0 85 4 140
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 46 1 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 1 197 126 2 402 106 3 483
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 801 94 1 458 94 2 029
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 9 - 2 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 1 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 3 1 86 8 104
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 152 2 1 517 16 1 820
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 57 - 44 462 7 566
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:12 (2016) Finansiella korrigeringar m.m. 0 - 140
24 Näringsliv 440 - 3 4 637 21 6 856
1:1 Verket för innovationssystem 20 0 185 8 222
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 210 - 6 1 618 - 246 2 893
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 630 8 630
1:4 Tillväxtverket 27 6 224 7 273
1:5 Näringslivsutveckling 14 - 29 348 - 31 460
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 6 0 42 - 19 58
1:7 Turistfrämjande 30 - 5 120 - 20 120
1:8 Sveriges geologiska undersökning 17 2 167 14 198
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 5 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 8 1 14
1:11 Bolagsverket 2 0 17 - 2 23
1:12 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 7 0 8
1:13 Konkurrensverket 11 - 2 119 - 3 143
1:14 Konkurrensforskning 0 0 5 0 14
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 123 50 123
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 3 3 14 5 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag 0 - 5 401
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 0 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 20 9 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 3 258 25 309
1:21 Patent- och registreringsverket 25 25 246 246 316
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 3 1 21 2 25
2:2 Kommerskollegium 7 2 64 1 86
2:3 Exportfrämjande verksamhet 24 - 1 275 - 17 362
2:4 Investeringsfrämjande 6 1 55 7 62
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 20 0 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 8 0 31 0 31
1:11 (2016) Patentbesvärsrätten 0 - 15
1:13 (2016) Bidrag till terminologisk verksamhet 0 - 4
1:23 (2015) Upphandlingsmyndigheten 0 - 1
25 Allmänna bidrag till kommuner 8 797 1 018 87 972 10 180 105 566
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 7 888 415 78 881 4 148 94 657
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 325 20 3 252 198 3 902
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 6 1 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 583 583 5 833 5 833 7 000
26 Statsskuldsräntor m.m. - 2 243 315 3 938 6 994 16 468
1:1 Räntor på statsskulden - 2 246 316 3 877 7 005 16 313
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 2 - 1 61 - 11 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 2 869 - 458 18 256 - 5 274 29 586
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 2 869 - 458 18 256 - 5 274 29 586
Förändring av anslagsbehållningar - 7 019
Förändring av anslagsbehållningar - 6 958
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 61
Summa utgiftsområden 78 055 - 2 663 748 746 33 719 980 010
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 80 298 - 2 978 744 808 26 725 963 603
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 3 625 - 20 731 - 34 023 - 28 193 8 226
Kassamässig korrigering - 2 074 2 811 11 059 - 6 829 0
Totala utgifter 72 356 - 20 583 725 782 - 1 302 988 236
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt