Juni 2022 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 96,2 miljarder kronor i juni. Det är 4,3 miljarder kronor (4,3 procent) lägre än i juni 2021. Utgifterna uppgår till 551,9 miljarder kronor hittills i år, vilket är 13,2 miljarder kronor (2,3 procent) lägre än motsvarande period föregående år.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
juni 2022
Förändring
jämfört med
juni 2021
Utfall
jan-juni 2022
Förändring
jämfört med
jan-juni 2021
SB + ÄB
2022
1 Rikets styrelse 1 401 - 198 8 299 186 17 605
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 113 2 187
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 52 5 471 22 981
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 71 2 461 24 985
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 13 5 48 11 180
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 9 - 1 59 6 124
2:5 Riksrevisionen 29 3 167 11 356
3:1 Sametinget 6 2 32 3 59
4:1 Regeringskansliet m.m. 661 62 4 022 216 8 481
5:1 Länsstyrelserna m.m. 342 - 113 1 587 - 392 3 755
6:1 Allmänna val och demokrati 25 5 446 384 705
6:2 Justitiekanslern 7 2 33 5 56
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten 11 2 68 14 125
6:4 Valmyndigheten 4 2 18 10 37
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 84 0 169
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter 2 2 11 11 50
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 7 4 130 29 208
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 1 1 16
8:1 Mediestöd 148 - 180 513 - 170 1 056
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 4 0 22 0 46
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 3 0 13 2 32
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 673 57 8 564 180 17 985
1:1 Statskontoret 9 3 48 4 104
1:2 Kammarkollegiet 11 - 2 54 10 119
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 2 0 9 2 25
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 1 0 1 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 367 18 6 947 49 14 094
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 5 0 11
1:7 Konjunkturinstitutet 5 - 1 34 1 71
1:8 Ekonomistyrningsverket 19 4 96 13 210
1:9 Statistiska centralbyrån 49 3 283 - 2 592
1:10 Bidragsfastigheter 28 3 107 - 7 330
1:11 Finansinspektionen 55 3 314 - 5 736
1:12 Riksgäldskontoret 32 4 173 8 345
1:13 Bokföringsnämnden 1 1 6 1 14
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 3 1 290
1:15 Statens servicecenter 75 14 415 89 882
1:16 Finansmarknadsforskning 10 5 21 7 50
1:17 Upphandlingsmyndigheten 10 2 49 7 111
1:18 (2020) Myndigheten för digital förvaltning 0 0
3 Skatt, tull och exekution 1 081 30 6 180 132 12 932
1:1 Skatteverket 676 2 3 996 56 8 305
1:2 Tullverket 214 20 1 154 84 2 482
1:3 Kronofogdemyndigheten 192 8 1 030 - 8 2 145
4 Rättsväsendet 5 075 58 30 106 1 428 62 999
1:1 Polismyndigheten 2 512 - 129 16 047 547 33 838
1:2 Säkerhetspolisen 169 8 947 97 1 898
1:3 Åklagarmyndigheten 188 12 1 027 95 2 023
1:4 Ekobrottsmyndigheten 80 11 405 15 856
1:5 Sveriges Domstolar 621 30 3 454 136 6 684
1:6 Kriminalvården 1 036 112 5 827 547 12 363
1:7 Brottsförebyggande rådet 15 0 79 0 177
1:8 Rättsmedicinalverket 47 5 272 31 553
1:9 Brottsoffermyndigheten 4 0 22 1 44
1:10 Ersättning för skador på grund av brott 12 5 68 9 201
1:11 Rättsliga biträden m.m. 371 10 1 825 - 50 3 916
1:12 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 6 - 4 40 - 1 95
1:13 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 - 2 10 2 19
1:14 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 3 2 31 3 70
1:15 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2 0 11 0 25
1:16 Domarnämnden 1 0 4 0 10
1:17 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet, gränsförvaltning och visering 8 - 2 38 - 5 227
5 Internationell samverkan 210 16 1 741 749 3 403
1:1 Avgifter till internationella organisationer 136 - 10 952 205 1 624
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 15 7 558 509 1 260
1:3 Nordiskt samarbete 0 - 1 5 - 2 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet - 1 - 1 - 1 - 2 5
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 5 1 26 2 52
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 5 - 3 41 0 79
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 14 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 10 0 19
1:9 Svenska institutet 15 7 64 10 132
1:10 Information om Sverige i utlandet 2 1 5 1 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 31 16 68 27 175
6 Försvar och samhällets krisberedskap 8 412 1 405 33 270 5 084 81 042
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 3 888 267 20 548 1 744 44 635
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 226 48 597 73 1 537
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 3 411 1 491 7 410 3 355 23 225
1:4 Forskning och teknikutveckling 84 - 90 337 11 832
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 5 0 11
1:6 Totalförsvarets plikt- och prövningsverk 31 5 160 13 334
1:7 Officersutbildning m.m. 22 3 121 - 2 262
1:8 Försvarets radioanstalt 136 21 754 90 1 582
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 25 1 132 1 242
1:10 Nämnder m.m. 0 0 3 0 7
1:11 Försvarets materielverk 172 8 963 93 2 104
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 4 - 1 11
2:1 Kustbevakningen 120 - 1 687 29 1 440
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 1 - 1 1 - 9 520
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 0 7 6 28
2:4 Krisberedskap 95 - 393 384 - 402 1 610
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 201 - 5 427
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 121 6 653 - 13 1 579
2:7 Statens haverikommission 6 2 27 5 58
2:8 Myndigheten för psykologiskt försvar 15 15 48 48 113
2:9 Rakel Generation 2 24 24 35 35 67
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 34 1 194 11 420
7 Internationellt bistånd 3 974 232 27 573 725 51 940
1:1 Biståndsverksamhet 3 778 202 26 630 623 49 999
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 162 21 798 76 1 639
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 6 0 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 20 5 105 20 213
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 12 5 25 5 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 2 0 8 1 22
8 Migration 1 105 429 4 922 554 18 841
1:1 Migrationsverket 422 63 2 256 152 4 318
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 573 413 2 008 609 11 990
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 6 3 14 - 98 123
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 67 - 6 370 - 37 720
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 12 - 3 66 - 15 205
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 8 - 11 77 - 44 250
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 13 - 11 88 9 327
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 4 - 18 43 - 22 408
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner med anledning av kriget i Ukraina 500
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 8 879 - 2 374 69 713 - 9 661 121 195
1:1 Socialstyrelsen 76 3 381 19 767
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 10 4 44 2 91
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 13 0 82 6 160
1:4 Tandvårdsförmåner 527 - 178 3 342 53 7 062
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 862 76 15 715 580 33 444
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 906 - 3 522 24 049 - 9 667 33 154
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 54 40 182 16 511
1:8 Bidrag till psykiatri 17 - 34 1 865 - 32 2 163
1:9 Läkemedelsverket 14 - 2 84 - 4 162
1:10 E-hälsomyndigheten 7 0 46 4 120
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 9 9 373 - 1 117 3 000
1:12 Inspektionen för vård och omsorg 65 - 13 388 - 27 779
2:1 Folkhälsomyndigheten 44 - 12 260 - 37 615
2:2 Insatser för vaccinberedskap 8 0 46 0 121
2:3 Bidrag till WHO 0 0 41 2 42
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 17 - 1 52 0 101
2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 4 - 30 40 - 15 96
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 26 - 2 62
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 94 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 3 0 14 0 33
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 77 19 674 - 26 786
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 14 2 71 4 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 785 - 328 11 596 - 354 25 043
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 2 055 1 628 8 497 711 8 960
4:6 Statens institutionsstyrelse 205 74 879 271 1 868
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 26 - 128 439 - 137 669
4:8 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3 - 1 16 0 38
5:1 Barnombudsmannen 2 0 14 0 27
5:2 Barnets rättigheter 9 8 37 27 42
6:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 19 1 41
6:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 62 11 348 63 787
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 422 - 1 427 59 674 - 1 376 112 005
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 778 100 23 752 1 888 42 605
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 496 98 21 112 547 41 706
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 112 7 669 30 1 351
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 182 - 18 1 131 - 83 2 252
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 17 - 2 37
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 74 - 34 685 - 861 1 492
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader - 3 - 1 560 7 392 - 2 963 13 207
2:1 Försäkringskassan 774 - 20 4 882 66 9 283
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 6 1 33 1 72
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 523 510 21 004 2 923 46 351
1:1 Garantipension till ålderspension 1 140 - 40 6 826 - 229 17 100
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 746 - 37 4 545 - 208 8 835
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 934 51 5 577 317 12 234
1:4 Äldreförsörjningsstöd 105 5 625 26 1 195
1:5 Inkomstpensionstillägg 511 511 3 053 3 053 6 121
2:1 Pensionsmyndigheten 87 20 378 - 36 865
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 321 - 84 50 516 1 332 101 500
1:1 Barnbidrag 2 829 - 8 16 786 1 33 426
1:2 Föräldraförsäkring 3 779 - 108 23 423 1 284 46 171
1:3 Underhållsstöd 223 - 5 1 367 51 2 838
1:4 Adoptionsbidrag 0 0 4 - 1 15
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 91 2 533 11 1 030
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 353 26 2 101 50 4 752
1:7 Pensionsrätt för barnår 706 33 4 234 198 8 467
1:8 Bostadsbidrag 340 - 24 2 068 - 262 4 799
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 540 - 122 3 150 - 437 6 182
1:1 Etableringsåtgärder 99 19 124 14 172
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 345 - 49 2 096 - 463 4 516
1:3 Hemutrustningslån 0 - 3 3 - 13 0
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 12 3 60 1 130
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 37 2 78 3 101
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 41 - 23 292 42 640
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 7 2 38 3 76
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 10 0 28 1 28
4:1 Åtgärder mot segregation - 13 - 76 420 - 29 490
4:2 Delegationen mot segregation 2 4 11 4 29
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 376 - 1 702 39 891 - 8 546 93 272
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 716 32 3 985 - 118 7 861
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 887 - 1 062 18 324 - 6 512 43 138
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 332 - 705 3 758 - 2 003 9 172
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 582 - 19 9 418 - 166 20 684
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 13 3 63 8 137
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 310 151 929 309 2 546
1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027 225
1:8 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 1 - 1 20 - 3 43
1:9 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 0 38 - 1 80
1:10 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 30 0 59
1:11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 4 0 8
1:12 Bidrag till lönegarantiersättning 75 - 19 483 48 1 310
1:13 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 297 9 1 761 79 5 663
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 83 - 37 537 - 212 1 196
1:15 Omställnings- och kompetensstöd genom den offentliga omställningsorganisationen 0 0 0 0 75
2:1 Arbetsmiljöverket 54 - 3 356 19 788
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 16 0 35
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 - 33 33 - 1 34
2:4 Medlingsinstitutet 6 0 24 1 57
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 4 1 18 3 49
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet 1 - 18 95 2 112
15 Studiestöd 1 164 - 24 13 729 - 310 27 901
1:1 Studiehjälp 414 - 5 2 663 - 17 4 440
1:2 Studiemedel 573 - 34 9 368 - 260 19 835
1:3 Avsättning för kreditförluster 65 5 945 13 2 007
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 19 - 47 19
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 7 2 34 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 3 2 13 1 31
1:7 Studiestartsstöd 15 - 8 188 - 53 400
1:8 Centrala studiestödsnämnden 86 15 492 52 1 090
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 2 0 8 0 17
16 Utbildning och universitetsforskning 7 898 - 1 518 47 076 644 95 473
1:1 Statens skolverk 101 2 544 22 1 368
1:2 Statens skolinspektion 44 11 237 27 532
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 67 5 374 11 784
1:4 Sameskolstyrelsen 5 0 28 1 58
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 544 - 508 2 575 72 4 654
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 0 0 116 - 4 260
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 39 - 612 1 945 - 617 4 303
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 54 - 1 113 - 1 231
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 25 6 49 6 112
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 10 - 85 294 92 841
1:11 Skolforskningsinstitutet 2 0 11 1 25
1:12 Praktiknära skolforskning 0 0 16 7 32
1:13 Bidrag till lärarlöner 2 089 - 32 2 095 - 26 4 875
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet 25 3 49 1 203
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 3 251 159 6 554
1:16 Bidrag till vissa studier 1 1 4 1 18
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning - 238 - 238 2 443 628 5 117
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 12 0 69 6 144
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 293 24 1 871 138 3 858
2:1 Universitetskanslersämbetet 13 0 79 2 172
2:2 Universitets- och högskolerådet 21 4 114 28 260
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 170 1 1 019 7 2 039
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 197 7 1 184 41 2 368
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 196 1 1 178 8 2 356
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 203 7 1 216 42 2 433
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 199 2 1 193 10 2 387
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 145 5 872 30 1 744
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 164 1 985 7 1 970
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 148 5 890 28 1 779
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 133 1 795 8 1 591
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 103 3 616 16 1 232
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 0 874 2 1 749
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 89 3 534 17 1 067
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 67 1 402 5 804
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 146 5 875 33 1 750
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 113 - 3 680 - 16 1 360
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 154 6 922 36 1 844
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 0 382 - 1 764
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 36 1 217 7 434
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 1 384 3 769
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 2 143 12 285
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 100 1 601 5 1 203
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 33 3 195 16 390
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 0 449 3 897
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 27 3 161 17 322
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 0 318 - 3 636
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 2 144 12 287
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 0 536 3 1 071
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 4 150 21 300
2:31 Mälardalens universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 0 347 1 694
2:32 Mälardalens universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 13 141 75 283
2:33 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 24 0 145 - 2 290
2:34 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 55 2 110
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 0 108 1 217
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 28 2 56
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 0 62 1 124
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 17 - 2 35
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 48 0 286 - 2 572
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 53 8 106
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 41 0 244 2 487
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 2 55 10 109
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 0 263 - 1 526
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 0 58 3 116
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 0 227 - 1 455
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 2 52 11 103
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 0 228 0 457
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 2 50 15 99
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 - 1 179 - 4 357
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 33 5 67
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 0 212 0 425
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 1 47 8 94
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 0 91 1 182
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 11 1 22
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 35 0 70
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 7 1 13
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 0 73 1 146
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 11 1 22
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 0 240 1 479
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 3 63 16 125
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 20 0 40
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 12 1 24
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 323 32 1 893 59 3 837
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 1 - 10 561 - 516 966
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 42 3 259 22 535
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 231 3 1 385 17 2 770
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 3 2 62 - 5 68
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 492 51 3 801 322 7 329
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 11 11 421 52 420
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 11 3 92 9 197
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 13 - 271 422 - 405 1 227
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 4 1 21 3 46
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 27 1 63
3:7 Kungl. biblioteket 37 - 3 219 5 423
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 0 19 - 4 66
3:9 Sunet 5 1 20 - 2 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 3 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 8 1 22 1 51
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 1 1 3 2 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 3 1 75 0 89
3:14 Gentekniknämnden 0 0 1 0 5
4:1 Internationella program 31 - 9 63 - 4 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 29 2 32
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 2 0 5 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 2 - 1 31 9 58
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 2 035 1 129 13 011 - 955 20 208
1:1 Statens kulturråd 8 - 2 42 5 74
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 893 883 1 595 - 876 2 101
1:3 Skapande skola 0 - 8 196 - 2 200
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 1 0 26 0 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 1 0 6 3 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 375 176 1 229 241 1 722
1:7 Myndigheten för kulturanalys 2 0 9 1 18
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 35 0 780 - 1 1 132
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 30 16 269 63 302
2:3 Statens musikverk 8 - 7 47 - 11 97
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 22 - 25 79 - 37 206
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 13 2 63 3 128
3:3 Institutet för språk och folkminnen 7 1 34 - 1 72
4:1 Statens konstråd 1 0 6 1 11
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 4 - 5 15 - 8 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 2 1 8 2 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 54 13 61
5:1 Konstnärsnämnden 2 1 10 2 23
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 64 19 590 25 800
6:1 Riksarkivet 38 - 11 228 - 20 468
7:1 Riksantikvarieämbetet 23 2 145 7 286
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 82 20 198 41 276
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 8 8 8 8 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 124 10 694 47 1 451
8:2 Centrala museer: Stiftelser 2 0 256 - 31 305
8:3 Bidrag till vissa museer 3 1 70 - 9 84
8:4 Forum för levande historia 4 - 1 25 0 50
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 8 1 16
9:2 Stöd till trossamfund 2 0 36 - 15 90
10:1 Filmstöd 2 2 628 - 197 628
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 1 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 2 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 12 0 24
11:5 Stöd till taltidningar 7 3 19 4 48
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 5 0 26 3 59
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 150 1 332 46 341
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 1 1 21 21 22
13:1 Stöd till idrotten 0 0 1 806 - 534 2 787
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 7 2 83 68 112
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 98 50 98
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 25 34 118 15 229
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 2 415 135 4 830
14:2 Bidrag till tolkutbildning 1 1 23 0 60
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 31 - 27 110
14:4 Särskilt utbildningsstöd 75 4 151 6 202
15:1 Spelinspektionen 7 0 37 1 77
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 619 19 2 903 154 10 064
1:1 Bostadspolitisk utveckling 0 0 0 - 5 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 1 0 13
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 1 43
1:4 Boverket 26 2 145 1 318
1:5 Statens geotekniska institut 4 0 27 2 58
1:6 Lantmäteriet 61 2 346 14 690
1:7 Energieffektivisering av flerbostadshus 6 - 2 266 249 1 486
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 500 24 1 979 - 78 7 164
2:1 Konsumentverket 13 - 1 79 - 6 170
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 5 0 26 0 54
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 3 0 15 1 31
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 13 - 4 14
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 2 0 4
1:9 (2021) Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder - 4 - 13
1:10 (2021) Innovativt och hållbart byggande - 2 - 6
19 Regional utveckling 360 7 1 484 - 8 4 742
1:1 Regionala utvecklingsåtgärder 132 - 13 708 16 2 061
1:2 Transportbidrag 97 42 184 - 6 431
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 131 - 22 591 - 17 1 600
1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning perioden 2021-2027 650
20 Allmän miljö- och naturvård 1 722 36 9 624 1 926 24 799
1:1 Naturvårdsverket 71 7 347 27 646
1:2 Miljöövervakning m.m. 40 - 23 134 - 31 514
1:3 Åtgärder för värdefull natur 48 - 111 1 651 71 2 061
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 65 56 474 164 1 157
1:5 Miljöforskning 17 12 67 - 1 97
1:6 Kemikalieinspektionen 27 8 138 5 298
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 16 1 122 - 61 290
1:8 Klimatbonus 707 302 3 285 1 250 7 410
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 23 0 138 - 2 300
1:10 Klimatanpassning 7 3 50 11 140
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 75 - 8 753 153 1 580
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 2 - 3 3 - 15 154
1:13 Internationellt miljösamarbete 2 - 1 22 2 47
1:14 Skydd av värdefull natur 92 - 62 477 - 144 1 721
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 31 0 153 25 307
1:16 Klimatinvesteringar 306 - 155 918 174 2 755
1:17 Klimatpremier 9 - 77 189 91 1 601
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 1 - 7 10 2 200
1:19 Industriklivet 79 64 168 136 909
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 3 0 17 - 1 215
1:21 Driftstöd för bio-CCS 1 1 5 5 15
1:22 Kompetenslyft för klimatomställningen 100
1:23 Laddinfrastruktur 0 0 1 1 600
1:24 Biogasstöd 0 0 1 1 450
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 11 3 60 14 128
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 87 26 442 49 1 105
21 Energi 1 155 921 10 019 8 409 12 318
1:1 Statens energimyndighet 38 11 201 44 421
1:2 Insatser för energieffektivisering 2 - 2 7 - 4 28
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 0 - 2 7 - 2 25
1:4 Energiforskning 110 31 546 - 98 1 433
1:5 Infrastruktur för elektrifierade transporter 0 - 34 0
1:6 Energimarknadsinspektionen 16 4 80 8 185
1:7 Energiteknik 0 - 39 142 - 351 578
1:8 Elberedskap 28 16 175 111 441
1:9 Avgifter till internationella organisationer 1 1 20 4 25
1:10 Energi- och klimatomställning på lokal och regional nivå m.m 1 - 51 101 23 140
1:11 Elsäkerhetsverket 6 0 33 3 72
1:12 Kompensation för höga elpriser 953 953 8 706 8 706 8 970
22 Kommunikationer 6 313 564 32 029 1 262 77 973
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 448 - 237 12 797 - 745 31 960
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 743 234 12 334 1 103 31 171
1:3 Trafikverket 122 3 728 38 1 426
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 173 79 369
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 73 42 146
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 30 19 240 18 255
1:7 Trafikavtal 94 49 568 125 1 038
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 30 2 31
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 7 1 43 6 82
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 1 - 1 111 22 690
1:11 Trängselskatt i Stockholm 449 566 1 760 623 1 943
1:12 Transportstyrelsen 204 14 1 170 7 2 367
1:13 Trafikanalys 7 3 30 2 70
1:14 Trängselskatt i Göteborg 9 30 900 - 42 1 025
1:15 Sjöfartsstöd 112 32 627 90 1 550
1:16 Internationell tågtrafik 0 0 0 - 1 45
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 16 10 80 26 299
1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik 0 0 1 000
1:19 Lån till körkort 3 - 1 18 - 6 151
1:20 Drivmedelskompensation
2:1 Post- och telestyrelsen 7 0 38 4 93
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 18 - 5 55 - 11 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 2 - 2 4 0 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 1 - 27 40 4 105
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 9 - 14 77 12 1 638
2:6 Myndigheten för digital förvaltning 11 0 74 5 158
2:7 Digital förvaltning 21 18 56 29 196
1:20 (2020) Tillskott till Luftfartsverket 0 0
1:20 (2021) Tillskott till Sjöfartsverket - 130 - 130
1:21 (2020) Tillskott till Sjöfartsverket 0 - 37
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 834 127 4 553 - 248 23 876
1:1 Skogsstyrelsen 52 8 288 25 583
1:2 Insatser för skogsbruket 46 33 153 66 706
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 14 1 82 5 165
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 12 3 67 6 134
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 5 0 10
1:6 Bekämpning av smittsamma djursjukdomar 17 - 37 140 - 138 267
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. - 1 14 35 24 53
1:8 Statens jordbruksverk 47 10 318 0 621
1:9 Bekämpning av växtskadegörare 1 2 8 3 15
1:10 Gårdsstöd m.m. 1 - 1 205 - 15 6 982
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 2 - 3 29 12 167
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 1 8 3 76
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 11 - 2 76 29 174
1:14 Livsmedelsverket 28 7 166 24 341
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 29 18 90 33 200
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 46 3 47
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 189 61 760 - 202 5 719
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 97 - 5 617 - 45 4 183
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket - 10 - 7 - 5 - 8 92
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 4 3 7 4 24
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 2 2 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 35 6 81 10 136
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 178 - 1 1 067 - 4 2 135
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 48 - 6 277 - 22 714
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 14 10 14 - 62 82
1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet 15 6 15 0 25
1:28 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 102
1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 120
24 Näringsliv 995 - 2 522 6 115 - 11 798 16 332
1:1 Verket för innovationssystem 22 1 141 14 280
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 316 - 31 1 220 - 59 3 540
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 499 - 44 997 - 72 997
1:4 Tillväxtverket 85 11 496 63 934
1:5 Näringslivsutveckling 22 - 218 177 - 184 816
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 4 - 3 30 1 67
1:7 Turistfrämjande 0 0 62 - 10 125
1:8 Sveriges geologiska undersökning 25 5 114 9 255
1:9 Geovetenskaplig forskning 2 1 3 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 5 0 14
1:11 Bolagsverket 7 3 31 5 67
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 4 0 8
1:13 Konkurrensverket 14 1 85 8 169
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 11
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 123 3 123
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 1 - 3 5 - 1 28
1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag 1 977
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 18 2 17
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 0 135 0 269
1:21 Patent- och registreringsverket 27 2 168 7 336
1:22 Stöd vid korttidsarbete - 262 - 861 329 - 4 485 489
1:23 Brexitjusteringsreserven 386
1:24 Omställningsstöd 2 000
1:25 Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare 23 23 269 269 520
1:26 Omsättningsstöd till handelsbolag 3 3 40 40 80
1:27 Evenemangsstöd 13 13 40 40 2 000
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 - 1 12 - 4 26
2:2 Kommerskollegium 7 - 1 40 - 4 91
2:3 Exportfrämjande verksamhet 27 18 181 - 141 411
2:4 Investeringsfrämjande 6 5 35 - 58 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 20 0 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 16 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 0 - 95 147
1:23 (2021) Stöd till enskilda näringsidkare 0 - 281 0 - 1 399
1:24 (2021) Omställningsstöd 131 - 921 1 287 - 5 298
1:25 (2021) Researrangörslån 0 0 0 - 81
1:26 (2021) Stöd till handelsbolag 0 - 65 0 - 210
1:27 (2021) Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag 0 - 177 8 - 181
1:28 (2021) Evenemangsstöd - 2 - 2 25 25
25 Allmänna bidrag till kommuner 13 010 241 78 365 1 744 156 923
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 12 602 226 75 611 1 356 151 223
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 408 15 2 447 88 4 718
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 7 0 7
1:4 Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner 375
1:5 Medel till befolkningsmässigt mindre kommuner 0 0 300 300 300
1:6 Tillfälligt stöd för ökade kostnader för finansiering 300
26 Statsskuldsräntor m.m. 193 1 321 14 632 14 473 12 155
1:1 Räntor på statsskulden 193 1 349 14 570 14 495 12 000
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 3 3 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 - 28 59 - 26 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 4 029 - 922 24 809 - 5 974 47 837
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 4 029 - 922 24 809 - 5 974 47 837
Förändring av anslagsbehållningar - 6 681
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 6 613
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 68
Summa utgiftsområden 99 320 - 3 790 622 952 2 593 1 271 171
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 99 127 - 5 111 608 320 - 11 880 1 259 085
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 11 720 - 6 904 - 79 585 - 21 531 - 60 090
Kassamässig korrigering 8 599 6 392 8 557 5 714 371
Totala utgifter 96 199 - 4 302 551 924 - 13 224 1 211 452
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt