Juni 2020 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick i juni till 99,7 miljarder kronor, vilket är 14,3 miljarder kronor (16,7 procent) högre än i juni 2019. En betydande del av de högre utgifterna gäller åtgärder för att mildra coronapandemins negativa effekter för företag och sysselsättning. Dessa utgifter gäller bland annat ersättning till företag för höga sjuklönekostnader (5,1 miljarder kronor), kapitaltillskott till Almi Företagspartner AB (3,4 miljarder kronor) för att stärka bolagets kapacitet för utlåning till företag samt stöd vid korttidsarbete (1,8 miljarder kronor). Vidare blev avgiften till EU 3,0 miljarder kronor högre, vilket bland annat beror på att EU antog två ändringsbudgetar för att finansiera åtgärder med anledning av coronapandemin.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
juni 2020
Förändring
jämfört med
juni 2019
Utfall
jan-juni 2020
Förändring
jämfört med
jan-juni 2019
SB + ÄB
2020
1 Rikets styrelse 1 388 190 7 691 19 15 904
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 110 3 146
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 47 6 454 - 9 969
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 76 10 417 16 861
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 7 - 17 35 - 19 100
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 8 - 2 53 1 112
2:5 Riksrevisionen 25 - 3 162 - 6 348
3:1 Sametinget 3 - 3 26 0 55
4:1 Regeringskansliet m.m. 596 - 23 3 761 - 44 7 922
5:1 Länsstyrelserna m.m. 298 5 1 681 85 3 232
6:1 Allmänna val och demokrati 14 - 17 72 - 282 145
6:2 Justitiekanslern 5 0 26 0 53
6:3 Datainspektionen 8 - 2 52 3 120
6:4 Valmyndigheten 1 - 1 8 - 2 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 85 1 169
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 1 - 1 101 - 4 118
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 - 2 1 - 6 2
8:1 Mediestöd 286 239 615 281 1 462
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 20 2 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 12 - 1 29
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 607 27 8 621 217 17 444
1:1 Statskontoret 8 - 1 45 5 100
1:2 Kammarkollegiet 5 - 1 31 - 9 71
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 0 6 - 1 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 - 1 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 336 21 6 853 126 13 895
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 5 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 33 1 66
1:8 Ekonomistyrningsverket 13 - 1 82 1 175
1:9 Statistiska centralbyrån 49 5 299 25 584
1:10 Bidragsfastigheter 25 3 111 10 274
1:11 Finansinspektionen 51 - 1 319 21 623
1:12 Riksgäldskontoret 31 8 164 30 319
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 4 0 11
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 238 8 294
1:15 Statens servicecenter 54 2 305 10 699
1:16 Finansmarknadsforskning 6 1 11 0 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 0 42 - 4 94
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 12 - 9 74 - 3 177
3 Skatt, tull och exekution 947 - 54 5 687 40 12 312
1:1 Skatteverket 594 - 63 3 707 - 11 8 170
1:2 Tullverket 180 14 1 009 63 2 133
1:3 Kronofogdemyndigheten 173 - 4 971 - 13 2 009
4 Rättsväsendet 4 719 364 26 587 1 931 52 734
1:1 Polismyndigheten 2 550 271 14 392 1 397 28 547
1:2 Säkerhetspolisen 138 0 794 - 2 1 681
1:3 Åklagarmyndigheten 154 9 880 75 1 699
1:4 Ekobrottsmyndigheten 65 6 364 27 736
1:5 Sveriges Domstolar 557 26 3 145 52 6 272
1:6 Kriminalvården 856 19 4 763 156 9 468
1:7 Brottsförebyggande rådet 12 1 72 3 166
1:8 Rättsmedicinalverket 32 - 5 225 6 465
1:9 Gentekniknämnden 0 0 2 - 1 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 0 23 0 48
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 12 5 53 - 1 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 320 30 1 730 187 3 156
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 11 3 60 20 113
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 8 1 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 - 2 24 3 57
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 9 2 21
1:17 Domarnämnden 1 0 3 - 1 9
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 5 2 39 7 143
5 Internationell samverkan 224 46 1 015 - 221 2 079
1:1 Avgifter till internationella organisationer 172 80 788 - 180 1 368
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 7 - 21 46 - 32 193
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 4 0 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 - 5 - 9 15
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 0 22 3 47
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 5 - 2 26 1 72
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 14 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 10 0 19
1:9 Svenska institutet 15 - 1 67 7 131
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 - 1 3 - 3 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 17 - 9 39 - 8 176
6 Försvar och samhällets krisberedskap 5 558 1 403 27 370 3 611 64 890
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 3 373 639 17 636 2 232 38 972
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 44 - 42 361 - 58 1 180
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 1 339 1 191 4 870 1 274 15 202
1:4 Forskning och teknikutveckling 38 0 208 44 717
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 5 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 17 - 1 99 - 5 209
1:7 Officersutbildning m.m. 21 - 1 118 1 224
1:8 Försvarets radioanstalt 99 4 583 18 1 271
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 21 - 1 125 22 234
1:10 Nämnder m.m. 0 0 3 0 6
1:11 Försvarets materielverk 154 22 809 138 1 771
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 1 5 0 11
2:1 Kustbevakningen 114 8 635 20 1 304
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 - 33 2 - 57 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 - 5 14 - 114 28
2:4 Krisberedskap 172 - 159 781 168 1 306
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 - 229 191 - 191 396
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 127 17 700 114 1 463
2:7 Statens haverikommission 4 0 22 2 47
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 28 - 6 174 - 1 396
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 30 2 65
7 Internationellt bistånd 3 127 - 1 120 25 672 1 451 45 989
1:1 Biståndsverksamhet 3 001 - 1 120 24 910 1 390 44 260
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 109 3 666 62 1 515
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 7 0 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 11 - 1 62 2 127
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 2 - 2 21 - 1 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 2 - 1 7 - 1 20
8 Migration 695 - 172 5 164 - 1 225 11 626
1:1 Migrationsverket 365 - 30 2 290 - 21 4 444
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 193 - 97 1 930 - 886 4 936
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 0 109 60 128
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 76 - 12 429 - 82 962
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 18 - 8 100 - 56 250
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 17 - 7 149 - 5 402
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 8 - 15 101 - 40 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 16 - 4 57 1 155
1:9 (2019) Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 - 195
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 6 929 - 1 508 45 009 6 929 97 810
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 4 0 15 - 2 37
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 9 4 40 3 88
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 13 1 74 1 152
1:4 Tandvårdsförmåner 484 23 2 741 - 408 7 070
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 641 169 14 192 599 30 039
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 991 - 1 793 8 465 3 565 21 624
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 57 17 234 25 548
1:8 Bidrag till psykiatri 30 - 39 1 999 1 803 2 160
1:9 Läkemedelsverket 13 0 75 2 150
1:10 E-hälsomyndigheten 7 5 36 - 3 120
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 0 0 715 715 2 900
2:1 Folkhälsomyndigheten 45 14 224 36 528
2:2 Insatser för vaccinberedskap 15 - 39 44 - 38 121
2:3 Bidrag till WHO 0 0 43 2 46
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 16 0 52 0 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 28 - 1 61
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 - 47 94 - 48 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 13 3 31
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 24 - 55 677 128 798
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 14 4 73 1 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 028 141 11 835 - 126 24 451
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 143 91 1 192 970 1 889
4:6 Statens institutionsstyrelse 126 15 590 52 1 407
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 35 - 26 420 - 390 499
5:1 Barnombudsmannen 3 - 1 13 - 1 26
5:2 Barnets rättigheter 0 0 14 6 72
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 19 - 8 57 - 53 96
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 2 - 2 17 - 4 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 44 - 1 289 30 662
8:1 Socialstyrelsen 85 24 372 43 927
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 74 - 7 375 18 745
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 13 572 5 696 57 146 6 597 124 442
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 690 611 21 088 2 068 48 342
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 549 - 117 21 514 - 780 42 150
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 111 - 1 659 - 7 1 408
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 214 - 11 1 307 - 55 2 608
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 19 0 37
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 89 56 1 499 - 253 2 466
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 5 148 5 148 6 262 5 357 18 140
2:1 Försäkringskassan 762 11 4 769 274 9 221
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 - 1 30 - 6 71
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 057 193 18 412 1 147 36 585
1:1 Garantipension till ålderspension 1 204 102 7 240 625 14 941
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 833 - 33 5 064 - 203 9 805
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 864 111 5 157 620 10 026
1:4 Äldreförsörjningsstöd 98 1 586 14 1 175
2:1 Pensionsmyndigheten 59 13 366 91 639
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 231 113 49 787 1 419 103 730
1:1 Barnbidrag 2 829 23 16 746 112 33 494
1:2 Föräldraförsäkring 3 756 115 22 984 1 316 49 029
1:3 Underhållsstöd 214 - 14 1 331 - 45 2 627
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 6 - 2 20
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 90 4 539 21 997
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 330 - 32 1 970 - 163 4 691
1:7 Pensionsrätt för barnår 630 22 3 783 131 7 565
1:8 Bostadsbidrag 381 - 4 2 430 49 5 306
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 900 - 587 5 073 - 2 086 10 121
1:1 Etableringsåtgärder 25 - 61 78 - 82 156
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 742 - 596 4 061 - 2 500 8 503
1:3 Hemutrustningslån 4 - 2 23 - 18 127
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 - 1 60 - 2 127
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 36 11 71 17 92
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 26 22 270 56 495
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 6 - 1 33 0 75
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 7 - 1 23 1 28
4:1 Åtgärder mot segregation 41 40 444 443 500
4:2 Delegationen mot segregation 1 0 8 0 18
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 7 381 1 267 39 326 - 943 94 021
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 690 23 3 824 - 323 7 553
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 3 225 1 035 16 875 3 236 41 793
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 584 40 2 843 - 3 165 10 046
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 591 - 42 9 557 - 337 20 471
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 8 4 49 - 5 120
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 137 31 581 22 1 452
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 1 19 0 42
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 0 37 0 74
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 29 0 58
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 4 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 499 286 1 743 679 3 504
1:12 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 355 - 17 1 983 - 369 5 313
1:13 Lån till körkort 3 - 1 21 - 10 151
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 202 - 104 1 289 - 660 2 484
2:1 Arbetsmiljöverket 55 1 323 - 80 676
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 15 0 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 0 - 32 39
2:4 Medlingsinstitutet 12 10 28 8 56
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2 0 12 1 38
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet 0 0 94 94 112
2:5 (2019) Arbetslivspolitik 0 0
15 Studiestöd 1 083 97 12 634 774 27 107
1:1 Studiehjälp 408 5 2 622 - 1 4 382
1:2 Studiemedel 512 92 8 395 826 19 016
1:3 Avsättning för kreditförluster 62 2 893 3 1 955
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 91 14 196
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 7 0 35 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 3 1 18 6 27
1:7 Studiestartsstöd 13 - 6 125 - 80 552
1:8 Centrala studiestödsnämnden 77 3 447 4 900
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 8 0 17
16 Utbildning och universitetsforskning 10 156 1 904 43 870 3 562 84 729
1:1 Statens skolverk 81 - 3 486 20 1 136
1:2 Statens skolinspektion 30 - 3 202 2 443
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 52 - 23 347 - 18 762
1:4 Sameskolstyrelsen 3 2 27 4 52
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 410 273 1 822 358 3 431
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 1 1 127 5 315
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 651 615 2 562 472 3 903
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 23 3 115 8 191
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 24 16 47 - 6 108
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 0 - 1 57 - 10 380
1:11 Fler anställda i lågstadiet 0 0 985 0 986
1:12 Skolforskningsinstitutet 2 0 11 - 1 24
1:13 Praktiknära skolforskning 9 9 17 8 19
1:14 Bidrag till lärarlöner 2 001 3 2 011 6 4 670
1:15 Särskilda insatser inom skolområdet 27 - 14 54 - 27 163
1:16 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 656 656 2 420 695 4 886
1:17 Bidrag till vissa studier 0 - 1 3 - 2 18
1:18 Statligt stöd till vuxenutbildning 1 162 54 2 348 170 3 101
1:19 Myndigheten för yrkeshögskolan 11 1 60 1 135
1:20 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 225 49 1 348 242 3 078
2:1 Universitetskanslersämbetet 13 0 77 3 156
2:2 Universitets- och högskolerådet 15 - 1 79 - 1 212
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 154 6 925 35 1 849
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 188 8 1 130 50 2 259
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 180 6 1 083 36 2 165
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 194 8 1 161 51 2 323
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 184 4 1 103 27 2 206
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 7 832 43 1 664
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 151 4 906 26 1 813
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 142 5 855 30 1 710
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 122 4 732 24 1 463
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 99 5 593 27 1 187
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 136 5 813 27 1 627
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 85 10 511 62 1 022
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 62 1 374 9 748
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 7 832 42 1 663
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 101 3 608 21 1 217
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 143 12 856 73 1 712
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 59 2 354 13 707
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 2 208 13 417
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 2 348 12 696
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 2 130 10 261
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 93 3 556 15 1 111
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 30 2 180 10 359
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 69 2 415 12 830
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 2 143 9 287
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 2 292 11 583
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 131 8 262
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 82 3 490 16 980
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 128 8 256
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 22 1 131 7 263
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 52 3 104
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 1 317 9 634
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 1 66 8 132
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 104 2 209
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 26 0 52
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 52 - 1 111
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 1 23 6 39
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 1 262 8 523
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 45 7 89
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 223 5 446
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 44 5 88
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 2 239 9 479
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 55 5 110
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 207 8 414
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 40 5 80
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 209 8 417
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 35 3 70
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 27 1 161 4 321
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 29 3 57
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 32 1 192 7 383
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 39 7 77
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 85 2 169
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 10 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 34 1 67
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 6 0 12
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 69 2 137
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 10 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 220 7 440
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 1 46 4 93
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 18 0 37
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 11 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 272 - 7 1 731 59 3 537
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 80 80 494 104 1 645
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 38 3 221 10 452
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 223 5 1 341 31 2 681
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 2 2 41 1 47
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 432 - 21 3 201 47 6 126
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 374 24 380
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 10 1 88 5 168
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 336 93 923 484 1 107
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 17 1 40
3:6 Institutet för rymdfysik 4 0 26 - 2 57
3:7 Kungl. biblioteket 31 - 1 200 10 414
3:8 Polarforskningssekretariatet 2 - 3 22 - 3 50
3:9 Sunet 5 - 9 25 0 59
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 1 0 2 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 7 2 19 3 43
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 0 0 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 - 1 74 - 10 89
4:1 Internationella program 17 - 18 62 - 4 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 30 2 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 - 1 4 - 1 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 2 1 29 15 35
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 1 339 - 88 12 055 2 689 17 787
1:1 Statens kulturråd 5 0 30 0 57
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 374 93 938 529 1 034
1:3 Skapande skola 180 5 183 8 176
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 2 0 20 - 1 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 3 3 4 0 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 42 - 297 1 153 20 1 669
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 7 - 1 17
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 46 - 41 768 226 1 195
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 8 - 11 199 - 2 214
2:3 Statens musikverk 18 11 54 - 2 119
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 14 - 1 75 2 181
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 10 0 53 - 12 126
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 33 1 69
4:1 Statens konstråd 2 - 1 10 - 1 32
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 4 0 16 0 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 1 - 1 7 - 1 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 36 0 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 9 - 1 22
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 20 4 279 65 476
6:1 Riksarkivet 13 - 28 217 - 4 427
7:1 Riksantikvarieämbetet 21 - 2 130 - 6 285
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 70 0 154 6 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 8 8 8 8 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 119 - 3 673 - 6 1 473
8:2 Centrala museer: Stiftelser 3 - 19 198 67 348
8:3 Bidrag till vissa museer 11 8 68 30 107
8:4 Forum för levande historia 3 - 1 22 0 49
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 5 - 1 13
9:2 Stöd till trossamfund 5 1 41 0 82
10:1 Filmstöd 0 0 553 - 9 553
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 2 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 10 0 23
11:5 Stöd till taltidningar 2 0 14 0 49
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 6 1 24 1 52
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 123 6 234 5 241
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 - 1 0 - 4 2
13:1 Stöd till idrotten 0 0 1 498 520 2 474
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 3 2 26 8 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 51 3 51
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 0 - 1 155 18 272
14:1 Bidrag till folkbildningen 132 132 3 329 1 180 4 462
14:2 Bidrag till tolkutbildning 1 - 1 21 - 2 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 77 - 10 140
14:4 Särskilt utbildningsstöd 71 45 146 46 193
15:1 Spelinspektionen 8 2 37 7 76
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 344 158 2 088 643 3 729
1:1 Bostadspolitisk utveckling 6 4 9 3 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 0 0 25
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 2 1 43
1:4 Boverket 28 1 146 5 333
1:5 Statens geotekniska institut 4 - 1 26 2 51
1:6 Lantmäteriet 58 8 320 26 661
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 1 - 17 - 16 - 39 165
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 221 163 1 441 668 2 100
1:9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 5 - 1 16 - 3 34
1:10 Innovativt och hållbart byggande 0 0 6 - 19 25
2:1 Konsumentverket 14 2 83 4 170
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 5 0 25 1 53
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 12 0 28
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 - 2 17 - 5 17
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 2 0 4
19 Regional tillväxt 242 21 1 392 74 3 673
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 125 37 654 92 1 691
1:2 Transportbidrag 5 - 8 198 2 455
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 113 - 7 540 - 20 1 527
20 Allmän miljö- och naturvård 754 76 5 743 1 288 12 590
1:1 Naturvårdsverket 55 - 4 314 37 597
1:2 Miljöövervakning m.m. 35 3 168 72 466
1:3 Åtgärder för värdefull natur 25 - 118 900 381 1 154
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 32 17 371 - 316 899
1:5 Miljöforskning 4 - 7 67 1 94
1:6 Kemikalieinspektionen 20 - 1 134 - 3 291
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 50 - 9 185 27 262
1:8 Klimatbonus 164 54 872 334 1 760
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 19 2 129 12 268
1:10 Klimatanpassning 6 - 3 42 - 22 124
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 48 17 721 207 1 362
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 4 0 60 20 255
1:13 Internationellt miljösamarbete 2 0 24 0 45
1:14 Skydd av värdefull natur 91 35 534 118 876
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 20 - 3 131 - 3 244
1:16 Klimatinvesteringar 78 73 486 324 1 955
1:17 Klimatpremier 0 - 4 74 68 170
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen - 4 - 4 - 3 - 31 50
1:19 Industriklivet 11 5 18 11 600
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 4 4 14 14 64
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 - 1 46 - 1 98
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 84 20 458 38 956
1:19 (2019) Elfordonspremie 0 - 1
21 Energi 429 192 1 666 468 3 502
1:1 Statens energimyndighet 23 - 4 155 - 5 305
1:2 Insatser för energieffektivisering 11 1 138 7 203
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 2 2 3 3 25
1:4 Energiforskning 117 - 23 726 66 1 568
1:5 Laddinfrastruktur längs större vägar 0 0 0 0 50
1:6 Energimarknadsinspektionen 12 1 64 11 135
1:7 Energiteknik 245 214 433 381 835
1:8 Elberedskap 19 5 81 - 8 291
1:9 Avgifter till internationella organisationer 0 - 1 19 - 1 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 0 - 2 47 27 65
1:3 (2019) Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft - 1 - 1
1:5 (2019) Planeringsstöd för vindkraft - 1 - 12
22 Kommunikationer 8 006 2 401 30 393 3 003 67 770
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 3 539 1 528 13 380 2 117 25 783
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 3 257 609 11 832 1 036 26 829
1:3 Trafikverket 128 6 697 - 36 1 420
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 94 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 31 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 69 68 76 5 188
1:7 Trafikavtal 103 25 558 22 1 050
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 27 0 55
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 2 - 2 66 19 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 98 - 275 577 - 1 037 2 215
1:12 Transportstyrelsen 182 - 6 1 095 - 47 2 215
1:13 Trafikanalys 6 - 2 30 - 2 70
1:14 Trängselskatt i Göteborg 516 505 1 063 1 008 930
1:15 Sjöfartsstöd 79 - 50 636 - 115 1 588
1:16 Internationell tågtrafik 50
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 0 0 31 31 158
1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik 3 000
1:20 Tillskott till Luftfartsverket 900
1:21 Tillskott till Sjöfartsverket 300
2:1 Post- och telestyrelsen 5 1 26 2 63
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 15 - 2 59 - 1 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 1 1 4 - 2 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 1 - 2 46 1 65
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 1 - 3 35 1 296
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 845 - 69 5 315 289 20 521
1:1 Skogsstyrelsen 38 - 1 254 14 500
1:2 Insatser för skogsbruket 18 5 93 38 345
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 13 0 76 2 153
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 11 2 63 9 126
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 5 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 5 0 59 6 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 15 15 40 26 53
1:8 Statens jordbruksverk 57 - 2 319 2 601
1:9 Bekämpande av växtskadegörare - 1 - 2 2 - 1 7
1:10 Gårdsstöd m.m. 81 77 234 55 7 345
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 0 0 25 - 59 144
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 4 1 14 - 2 33
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 13 7 49 - 30 196
1:14 Livsmedelsverket 22 - 1 134 1 257
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 13 11 89 - 16 261
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 44 2 45
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 161 - 165 1 338 - 102 3 719
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 148 14 1 092 392 3 637
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 2 1 8 3 169
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 33 - 1 77 6 114
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 165 5 993 28 1 985
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 43 - 29 282 - 49 571
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 3 - 6 19 - 35 107
24 Näringsliv 6 147 5 661 34 159 30 929 158 352
1:1 Verket för innovationssystem 21 - 3 125 - 4 253
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 266 - 12 1 148 97 2 943
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 380 380 759 386 759
1:4 Tillväxtverket 58 30 192 47 464
1:5 Näringslivsutveckling 54 48 286 - 88 704
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 6 0 29 0 63
1:7 Turistfrämjande 0 0 52 - 5 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 19 - 3 114 2 246
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 3 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 5 - 2 14
1:11 Bolagsverket 4 1 20 - 2 47
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 4 0 8
1:13 Konkurrensverket 13 0 76 1 155
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 11
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 160 2 160
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 2 2 12 10 25
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag 3 350 3 350 3 425 3 365 12 101
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 17 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 9 9 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 0 135 0 319
1:21 Patent- och registreringsverket 24 - 1 156 - 8 337
1:22 Stöd vid korttidsarbete 1 794 1 794 26 831 26 831 94 910
1:23 Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag 1 1 1 1 5 000
1:24 Omställningsstöd 107 107 107 107 39 000
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 3 2 16 6 36
2:2 Kommerskollegium 6 - 1 40 - 3 92
2:3 Exportfrämjande verksamhet 12 - 27 332 142 373
2:4 Investeringsfrämjande 0 - 6 68 31 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 21 2 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 16 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 50
25 Allmänna bidrag till kommuner 10 706 702 66 729 6 700 156 904
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 10 067 856 60 404 5 135 120 809
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 389 13 2 331 78 4 600
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 7 1 8
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 250 - 167 1 500 - 1 000 3 000
1:5 Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 0 0 2 486 2 486 28 486
26 Statsskuldsräntor m.m. - 2 650 - 742 7 707 - 4 357 29 655
1:1 Räntor på statsskulden - 2 650 - 741 7 651 - 4 369 29 500
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 2 2 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 0 54 10 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 4 681 2 963 25 352 4 234 41 990
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 4 681 2 963 25 352 4 234 41 990
Förändring av anslagsbehållningar - 7 267
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 7 195
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 72
Summa utgiftsområden 100 416 19 136 571 660 69 184 1 310 728
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 103 065 19 878 563 954 73 541 1 281 144
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 1 267 - 498 1 236 41 986 13 798
Kassamässig korrigering 594 - 4 352 7 856 4 205 278
Totala utgifter 99 743 14 287 580 753 115 374 1 324 803
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt