April 2019 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 78,2 miljarder kronor i april. Det är 1,4 miljarder kronor (1,7 procent) lägre än i april 2018. Det beror bland annat på att utgifterna för migration minskade med 1,0 miljarder kronor jämfört med april föregående år.

För årets första fyra månader har bland annat Avgiften till Europeiska unionen ökat med 6,2 miljarder kronor jämfört med samma period 2018.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
april 2019
Förändring
jämfört med
april 2018
Utfall
jan-april 2019
Förändring
jämfört med
jan-april 2018
SB + ÄB
2019
1 Rikets styrelse 1 246 - 114 5 157 268 14 594
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 95 0 141
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 53 7 371 36 926
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 61 - 2 265 13 819
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 8 3 22 5 100
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 8 - 1 32 1 102
3:1 Sametinget 5 0 16 0 55
4:1 Regeringskansliet m.m. 684 42 2 518 83 7 807
5:1 Länsstyrelserna m.m. 269 15 1 041 66 3 017
6:1 Allmänna val och demokrati 24 - 190 292 9 473
6:2 Justitiekanslern 4 0 17 2 50
6:3 Datainspektionen 7 0 32 8 94
6:4 Valmyndigheten 1 0 6 1 20
6:5 Stöd till politiska partier 42 - 1 83 - 3 169
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 8 2 101 1 118
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 1 0 5 3 15
8:1 Mediestöd 58 10 240 40 622
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 12 2 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 3 1 9 3 29
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 689 110 5 792 335 17 319
1:1 Statskontoret 7 - 1 26 - 2 98
1:2 Kammarkollegiet 5 0 27 6 72
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 5 4 8 4 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 405 31 4 511 42 13 651
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 3 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 21 0 65
1:8 Ekonomistyrningsverket 14 1 53 - 1 166
1:9 Statistiska centralbyrån 48 8 185 11 568
1:10 Bidragsfastigheter 20 2 67 14 269
1:11 Finansinspektionen 52 1 196 5 604
1:12 Riksgäldskontoret 25 3 87 6 331
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 3 0 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 1 1 230 23 203
1:15 Riksrevisionen 28 2 111 6 333
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 6 - 2 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 8 2 32 8 95
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 14 9 45 33 232
1:19 Statens servicecenter 50 50 181 181 562
3 Skatt, tull och exekution 990 26 3 719 97 11 523
1:1 Skatteverket 655 10 2 449 14 7 569
1:2 Tullverket 174 9 623 38 1 980
1:3 Kronofogdemyndigheten 161 7 647 45 1 973
4 Rättsväsendet 4 064 137 15 990 1 140 48 384
1:1 Polismyndigheten 2 150 70 8 427 820 26 339
1:2 Säkerhetspolisen 140 16 523 65 1 566
1:3 Åklagarmyndigheten 133 6 523 19 1 611
1:4 Ekobrottsmyndigheten 56 3 221 5 686
1:5 Sveriges Domstolar 525 22 2 029 104 5 815
1:6 Kriminalvården 730 1 3 001 59 9 012
1:7 Brottsförebyggande rådet 12 0 46 3 150
1:8 Rättsmedicinalverket 38 2 145 9 429
1:9 Gentekniknämnden 0 0 1 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 0 16 2 48
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 9 2 37 6 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 237 11 947 58 2 356
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 11 - 7 27 - 2 40
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 - 2 5 0 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 13 12 17 0 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 5 - 1 19
1:17 Domarnämnden 1 0 2 0 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 4 0 20 - 6 108
5 Internationell samverkan 121 22 949 299 2 362
1:1 Avgifter till internationella organisationer 71 19 792 280 1 680
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 11 1 39 6 193
1:3 Nordiskt samarbete 2 0 4 0 16
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 1 0 2 2 14
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 0 13 1 44
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 4 - 1 15 - 1 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 9 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 6 0 19
1:9 Svenska institutet 13 4 50 17 125
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 3 0 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 11 - 1 15 - 5 174
6 Försvar och samhällets krisberedskap 5 311 859 14 145 535 60 067
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 699 - 127 9 611 - 420 36 138
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 73 5 262 - 17 1 163
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 1 744 806 1 751 425 13 411
1:4 Forskning och teknikutveckling 95 - 6 104 0 692
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 3 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 16 1 66 8 206
1:7 Officersutbildning m.m. 17 4 74 12 221
1:8 Försvarets radioanstalt 100 7 369 16 1 234
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 14 - 1 62 2 231
1:10 Nämnder m.m. 1 0 2 0 6
1:11 Försvarets materielverk 145 139 433 408 1 779
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 3 0 9
2:1 Kustbevakningen 106 - 16 400 3 1 258
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 25 - 3 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 23 9 119 105 21
2:4 Krisberedskap 127 16 183 - 38 1 356
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 153 0 381
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 116 23 381 36 1 372
2:7 Statens haverikommission 3 0 13 - 1 47
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 28 - 1 113 - 1 397
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 18 0 59
7 Internationellt bistånd 3 107 - 958 18 312 678 44 945
1:1 Biståndsverksamhet 2 989 - 958 17 846 644 43 459
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 101 5 403 33 1 276
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 5 0 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 10 2 40 5 125
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 4 - 7 14 - 5 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 1 4 1 18
8 Migration 1 112 - 539 4 394 - 2 693 12 112
1:1 Migrationsverket 374 - 52 1 516 - 261 4 327
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 530 - 499 2 169 - 2 137 5 567
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 40 35 48 38 58
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 86 7 336 32 691
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 28 4 102 7 338
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 22 - 27 101 - 176 432
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 25 5 95 9 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 7 - 12 27 - 9 155
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 - 196 195
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 5 891 - 3 559 22 109 - 6 067 81 277
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3 2 10 - 2 36
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 7 0 26 - 3 84
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 13 1 49 2 145
1:4 Tandvårdsförmåner 631 176 2 175 346 6 772
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 472 158 8 629 89 27 789
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 46 - 2 271 199 - 2 992 8 949
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 44 4 150 18 476
1:8 Bidrag till psykiatri - 1 - 12 122 - 1 383 2 203
1:9 Läkemedelsverket 12 - 1 47 0 137
1:10 E-hälsomyndigheten 9 2 31 0 118
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 1 620
2:1 Folkhälsomyndigheten 30 - 6 126 - 10 399
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 0 29 0 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 41 4 39
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 2 2 36 1 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 6 1 20 0 60
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 1 - 46 95 1 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 7 0 25
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 95 - 55 258 - 3 768
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 10 0 51 17 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 028 - 109 8 149 - 112 24 837
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 29 - 1 053 152 - 1 670 1 677
4:6 Statens institutionsstyrelse 87 1 342 13 1 132
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 174 - 367 652 - 385 1 081
5:1 Barnombudsmannen 3 3 10 3 26
5:2 Barnets rättigheter 0 0 8 - 10 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 26 16 80 - 1 166
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 4 1 12 1 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 45 5 171 13 632
8:1 Socialstyrelsen 56 - 6 213 - 1 664
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 48 - 5 220 - 3 771
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 9 106 825 34 575 447 97 657
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 198 18 12 755 115 36 946
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 696 - 135 14 935 - 527 43 944
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 111 - 2 444 - 9 1 391
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 230 - 13 911 - 53 2 773
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 13 0 36
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 183 28 1 620 - 60 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 899 898 902 901 957
2:1 Försäkringskassan 778 29 2 973 80 8 641
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 7 2 23 0 68
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 876 - 37 11 528 - 158 34 881
1:1 Garantipension till ålderspension 1 099 0 4 415 - 7 13 226
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 876 - 40 3 530 - 170 10 331
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 760 - 2 3 024 8 9 588
1:4 Äldreförsörjningsstöd 95 7 379 27 1 154
2:1 Pensionsmyndigheten 46 - 2 180 - 16 583
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 908 14 32 357 1 082 97 332
1:1 Barnbidrag 2 767 63 11 035 1 046 32 803
1:2 Föräldraförsäkring 3 533 - 64 14 568 - 41 44 454
1:3 Underhållsstöd 230 15 926 45 2 765
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 6 1 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 87 7 341 21 965
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 361 12 1 401 19 4 472
1:7 Pensionsrätt för barnår 609 - 5 2 434 - 21 7 303
1:8 Bostadsbidrag 320 - 15 1 646 13 4 547
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 563 - 820 6 231 - 2 205 17 967
1:1 Etableringsåtgärder 2 - 8 8 - 11 228
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 169 - 717 4 559 - 1 757 13 096
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 310 - 96 1 351 - 419 3 708
1:4 Hemutrustningslån 6 - 5 28 - 22 166
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 1 40 4 125
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 2 - 4 30 - 2 73
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 57 9 174 3 391
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 5 0 21 - 1 41
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 13 - 2 28
4:1 Åtgärder mot segregation 0 0 1 1 100
4:2 Delegationen mot segregation 2 0 6 1 11
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 705 442 26 040 1 264 73 940
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 637 - 108 2 741 - 54 7 621
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 216 - 20 9 246 186 27 014
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 1 213 191 4 459 363 10 311
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 785 352 6 598 742 19 532
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 0 38 1 121
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 96 - 27 354 - 48 1 492
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 - 1 14 0 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 1 25 4 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 19 0 57
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 3 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 168 50 635 242 1 650
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 502 82 1 606 - 135 4 914
1:13 Lån till körkort 5 5 22 22 151
2:1 Arbetsmiljöverket 51 - 76 217 - 60 768
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 10 0 35
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 33 2 34
2:4 Medlingsinstitutet 3 - 6 14 1 60
2:5 Arbetslivspolitik 0 - 4 0 - 7 25
2:6 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2 2 7 7 33
15 Studiestöd 2 194 256 9 085 907 24 731
1:1 Studiehjälp 446 81 1 776 312 4 267
1:2 Studiemedel 1 433 153 6 044 547 16 977
1:3 Avsättning för kreditförluster 158 - 4 700 - 29 1 894
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 45 12 77 - 29 152
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 23 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 1 - 1 6 0 29
1:7 Studiestartsstöd 39 18 160 87 440
1:8 Centrala studiestödsnämnden 66 - 4 293 19 894
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 5 0 15
16 Utbildning och universitetsforskning 7 179 1 169 27 075 743 80 846
1:1 Statens skolverk 99 32 288 15 1 154
1:2 Statens skolinspektion 34 0 136 4 414
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 96 19 216 13 733
1:4 Sameskolstyrelsen 3 6 14 2 50
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 528 - 166 1 082 - 9 3 185
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 20 1 122 4 305
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 - 100 2 055 - 123 4 595
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 27 0 58 - 10 188
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 6 3 25 3 105
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 31 20 55 23 327
1:11 Bidrag till vissa studier 1 0 3 0 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 2 38 2 117
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 25 6 1 069 - 1 085 2 712
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 186 17 750 70 2 486
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 - 489 985 7 1 971
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 8 0 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 9 9 19
1:19 Bidrag till lärarlöner 7 - 2 7 - 2 4 457
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 41 0 163
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 1 725 1 725 1 725 1 725 3 500
2:1 Universitetskanslersämbetet 14 3 47 6 149
2:2 Universitets- och högskolerådet 14 1 48 - 4 199
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 148 2 593 7 1 779
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 180 2 719 9 2 158
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 174 2 698 9 2 093
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 185 2 740 9 2 221
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 179 2 718 10 2 153
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 132 1 526 5 1 579
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 147 2 587 7 1 761
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 138 2 550 7 1 651
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 118 1 471 6 1 414
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 94 1 378 5 1 133
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 131 2 524 7 1 572
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 75 1 299 4 898
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 61 1 243 3 730
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 132 2 526 7 1 579
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 98 1 392 5 1 175
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 2 522 6 1 565
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 57 1 227 3 682
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 33 0 130 2 390
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 1 224 3 673
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 80 1 241
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 90 1 360 4 1 080
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 28 0 113 1 340
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 67 1 269 3 807
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 89 1 268
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 47 1 187 2 561
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 0 82 1 247
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 79 1 316 4 947
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 80 1 240
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 0 83 1 250
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 33 0 98
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 51 1 206 2 617
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 0 38 0 115
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 68 1 205
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 17 0 51
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 35 0 105
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 12 0 35
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 42 1 169 2 508
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 25 0 75
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 0 145 1 436
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 26 0 78
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 0 153 2 460
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 33 0 99
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 0 133 1 398
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 23 0 70
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 0 134 1 402
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 21 0 64
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 0 104 1 313
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 17 0 51
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 0 123 2 369
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 21 0 64
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 55 1 165
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 7 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 22 0 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 4 0 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 44 1 133
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 7 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 0 142 2 426
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 28 0 85
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 12 2 36
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 7 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 290 - 1 1 123 14 3 395
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 38 - 3 343 79 1 278
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 0 140 1 439
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 218 3 873 12 2 619
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 2 0 40 1 46
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 423 - 52 2 269 75 6 068
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 29 29 350 39 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 6 - 11 54 - 8 165
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 107 95 180 - 213 962
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 2 0 10 0 35
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 18 0 56
3:7 Kungl. biblioteket 27 - 2 124 0 374
3:8 Polarforskningssekretariatet 5 0 13 0 49
3:9 Sunet 4 0 10 - 8 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 1 1 1 0 7
3:11 Etikprövningsmyndigheten 2 2 9 9 42
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 8 6 78 0 100
4:1 Internationella program 0 0 30 0 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 28 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 0 - 1 3 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 2 7 2 24
1:15 (2018) Upprustning av skollokaler och utemiljöer - 15 - 57
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 0 0
3:11 (2018) Regionala etikprövningsnämnder - 1 - 7
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 2 455 21 7 462 212 15 782
1:1 Statens kulturråd 5 2 20 7 56
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 8 3 122 - 2 431
1:3 Skapande skola 0 0 - 2 - 3 187
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 2 - 3 17 8 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 4 4 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 341 2 741 8 1 501
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 5 1 15
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 91 1 368 5 1 085
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 13 - 3 178 0 214
2:3 Statens musikverk 8 - 1 30 0 118
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 5 - 2 42 - 2 161
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 12 3 42 6 123
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 21 0 68
4:1 Statens konstråd 2 1 5 2 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 3 0 9 1 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 1 0 5 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 33 1 40
5:1 Konstnärsnämnden 1 0 6 1 22
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 13 3 176 13 467
6:1 Riksarkivet 36 - 3 142 - 3 403
7:1 Riksantikvarieämbetet 25 - 5 93 2 275
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 0 - 3 79 67 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 123 9 448 46 1 241
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 88 1 263
8:3 Bidrag till vissa museer 8 1 29 2 76
8:4 Forum för levande historia 4 1 14 1 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0 0 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 4 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 18 - 2 37 - 2 82
10:1 Filmstöd 4 2 562 11 562
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 1 0 4
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 6 0 23
11:5 Stöd till taltidningar 4 0 10 - 3 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 4 - 3 15 - 2 42
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 6 6 113 2 243
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 1 1 3 - 3 35
13:1 Stöd till idrotten 488 0 976 - 1 1 974
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 2 0 16 - 2 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 72 26 123 70 172
14:1 Bidrag till folkbildningen 1 074 - 11 2 149 - 24 4 298
14:2 Bidrag till tolkutbildning 3 - 3 20 - 4 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 42 0 87 0 170
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 - 2 73 1 190
15:1 Spelinspektionen 5 0 19 3 74
8:4 (2017) Riksutställningar 0 0
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 250 103 1 017 403 4 742
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 4 0 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 0 43
1:4 Boverket 26 3 95 10 319
1:5 Statens geotekniska institut 4 0 15 0 47
1:6 Lantmäteriet 54 4 194 17 615
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer - 6 - 31 5 - 52 240
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 146 122 570 392 3 000
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 3 3 10 10 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 1 1 24 24 60
2:1 Konsumentverket 14 1 54 1 168
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 16 2 45
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 3 1 8 2 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 21 - 1 26
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter - 1 - 2 4
19 Regional tillväxt 368 113 830 64 3 497
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 160 61 369 57 1 675
1:2 Transportbidrag 41 - 29 125 - 30 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 167 82 337 37 1 421
20 Allmän miljö- och naturvård 693 - 498 2 980 - 149 9 737
1:1 Naturvårdsverket 45 11 168 17 575
1:2 Miljöövervakning m.m. 26 9 38 - 14 360
1:3 Åtgärder för värdefull natur 31 - 629 92 - 610 648
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 72 21 669 145 856
1:5 Miljöforskning 3 3 55 26 79
1:6 Kemikalieinspektionen 20 - 5 96 13 277
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 18 - 2 67 - 55 288
1:8 Klimatbonus 103 103 319 319 1 240
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 21 4 78 7 248
1:10 Klimatanpassning 24 3 50 13 317
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 79 - 27 435 63 1 150
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 8 7 28 - 1 335
1:13 Internationellt miljösamarbete 1 0 18 3 46
1:14 Skydd av värdefull natur 119 47 313 23 678
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 23 1 90 7 247
1:16 Klimatinvesteringar 17 - 32 127 - 66 750
1:17 Elbusspremie 0 - 3 0 - 3 80
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 0 0 28 27 33
1:19 Elfordonspremie 1 0 0 - 1 40
1:20 Industriklivet 0 0 0 - 9 300
1:21 Teknikneutral laddinfrastruktur 50
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 3 30 9 97
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 74 10 277 30 1 044
1:8 (2018) Supermiljöbilspremie - 22 - 94
21 Energi 187 - 63 720 - 58 3 150
1:1 Statens energimyndighet 28 3 106 10 318
1:2 Insatser för energieffektivisering 9 - 40 54 - 4 228
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 0 0 0 10
1:4 Energiforskning 72 - 58 402 - 21 1 548
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 4 4 8 - 64 15
1:6 Energimarknadsinspektionen 10 0 35 - 2 123
1:7 Energiteknik 19 3 20 0 535
1:8 Elberedskap 13 - 1 60 13 258
1:9 Avgifter till internationella organisationer 16 13 19 13 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 17 14 17 - 3 90
22 Kommunikationer 4 638 428 16 383 970 58 968
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 272 136 6 926 668 25 577
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 571 287 6 278 338 23 572
1:3 Trafikverket 127 2 486 12 1 397
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 47 0 94 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 16 0 31 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 - 63 6 - 57 126
1:7 Trafikavtal 75 - 12 391 55 960
1:8 Viss internationell verksamhet 0 - 28 28 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 18 0 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 12 9 23 - 44 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 160 81 711 - 99 1 753
1:12 Transportstyrelsen 190 7 743 37 2 189
1:13 Trafikanalys 6 0 20 1 69
1:14 Trängselskatt i Göteborg 9 - 2 35 - 5 837
1:15 Sjöfartsstöd 111 6 479 45 1 563
2:1 Post- och telestyrelsen 4 1 15 3 50
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 7 - 9 33 - 10 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 0 1 1 33
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 24 18 38 26 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 2 - 5 26 0 146
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 745 78 3 340 260 20 900
1:1 Skogsstyrelsen 41 4 163 18 450
1:2 Insatser för skogsbruket 6 - 25 36 - 56 282
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 13 1 49 4 146
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 9 0 35 1 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 2 2 4 2 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 18 14 41 5 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 - 13 14 1 53
1:8 Statens jordbruksverk 44 - 7 198 - 10 628
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 0 2 0 5
1:10 Gårdsstöd m.m. 5 - 21 171 - 263 7 168
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 3 2 83 73 154
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 3 1 10 2 24
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 5 2 68 54 194
1:14 Livsmedelsverket 22 3 90 11 255
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 45 - 13 56 - 58 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 - 1 42 - 1 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 210 88 893 323 5 587
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 96 30 451 127 2 657
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 4 0 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 4 4 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 3 - 3 34 - 3 114
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 161 1 643 6 1 930
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 46 10 210 24 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 9 0 36 0 107
24 Näringsliv 644 - 18 2 335 108 7 437
1:1 Verket för innovationssystem 21 3 84 6 240
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 313 198 599 265 3 060
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 374 3 747
1:4 Tillväxtverket 29 5 97 6 275
1:5 Näringslivsutveckling 111 - 228 310 - 235 909
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 5 0 18 1 62
1:7 Turistfrämjande 29 0 57 0 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 17 1 73 9 242
1:9 Geovetenskaplig forskning 1 0 2 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 - 1 5 1 14
1:11 Bolagsverket 3 3 15 3 53
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 3 0 8
1:13 Konkurrensverket 13 1 49 2 153
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 14
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 158 5 158
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 0 1 - 3 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag 0 0 60 60 61
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 - 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 - 7 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 - 3 90 - 13 269
1:21 Patent- och registreringsverket 26 - 1 110 5 321
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 0 7 - 1 36
2:2 Kommerskollegium 7 0 28 1 91
2:3 Exportfrämjande verksamhet 29 2 124 0 389
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 23 0 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 20 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 8 0 16 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 30
25 Allmänna bidrag till kommuner 10 003 600 40 020 2 548 119 993
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 9 212 894 36 846 3 577 110 539
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 375 35 1 502 137 4 446
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 5 0 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 417 - 167 1 667 - 667 5 000
1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet - 162 - 500
26 Statsskuldsräntor m.m. 4 130 5 131 7 686 5 631 25 155
1:1 Räntor på statsskulden 4 130 5 134 7 643 5 635 25 000
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 0 - 3 43 - 4 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 2 421 - 533 17 168 6 164 40 914
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 2 421 - 533 17 168 6 164 40 914
Förändring av anslagsbehållningar - 11 289
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 11 181
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 108
Summa utgiftsområden 87 595 3 195 337 399 12 827 1 018 923
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 83 465 - 1 936 329 713 7 196 993 876
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 3 465 3 830 - 15 160 - 10 268 3 628
Kassamässig korrigering - 5 905 - 8 418 1 051 - 9 246 0
Totala utgifter 78 226 - 1 393 323 289 - 6 687 1 022 551
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt