Augusti 2022 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 66,6 miljarder kronor i augusti, vilket är 7,4 miljarder kronor lägre än samma månad 2021. Riksgäldskontorets nettoutlåning blev 7,6 miljarder kronor lägre jämfört med augusti 2021. Det beror framför allt på att Affärsverket svenska kraftnäts inbetalningar från kapacitetsavgifter fortsätter att öka. Dessutom blev utgifterna inom utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg 2,2 miljarder kronor lägre jämfört med augusti 2021. Det beror i huvudsak på lägre covid-19 relaterade utgifter.

Utgifterna uppgår till 697,3 miljarder kronor hittills i år, vilket är 31,2 miljarder kronor (4,3 procent) lägre än motsvarande period föregående år.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
aug 2022
Förändring
jämfört med
aug 2021
Utfall
jan-aug 2022
Förändring
jämfört med
jan-aug 2021
SB + ÄB
2022
1 Rikets styrelse 1 249 186 11 064 573 17 605
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 12 6 137 14 187
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 56 10 660 31 981
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 68 3 611 31 985
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 5 1 63 15 180
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 9 0 80 8 124
2:5 Riksrevisionen 28 2 222 14 356
3:1 Sametinget 4 1 41 4 59
4:1 Regeringskansliet m.m. 736 64 5 567 325 8 481
5:1 Länsstyrelserna m.m. 184 - 15 1 996 - 393 3 755
6:1 Allmänna val och demokrati 58 54 512 438 705
6:2 Justitiekanslern 5 1 45 7 56
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten 10 2 90 18 125
6:4 Valmyndigheten 1 - 1 23 10 37
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 126 0 169
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter 2 2 14 14 50
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 2 1 138 35 208
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 3 2 16
8:1 Mediestöd 61 55 689 - 5 1 056
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 29 0 46
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 1 18 4 32
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 646 36 11 425 263 17 985
1:1 Statskontoret 7 0 64 4 104
1:2 Kammarkollegiet 7 2 70 16 119
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 0 12 2 25
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 374 10 9 270 78 14 094
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 7 0 11
1:7 Konjunkturinstitutet 6 0 45 0 71
1:8 Ekonomistyrningsverket 16 2 129 17 210
1:9 Statistiska centralbyrån 49 2 381 2 592
1:10 Bidragsfastigheter 20 - 1 145 - 4 330
1:11 Finansinspektionen 50 - 4 419 - 4 736
1:12 Riksgäldskontoret 24 0 216 8 345
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 9 2 14
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 3 1 290
1:15 Statens servicecenter 78 20 565 124 882
1:16 Finansmarknadsforskning 3 1 25 8 50
1:17 Upphandlingsmyndigheten 9 2 66 9 111
1:18 (2020) Myndigheten för digital förvaltning 0 0
3 Skatt, tull och exekution 1 080 101 8 257 188 12 932
1:1 Skatteverket 714 60 5 351 63 8 305
1:2 Tullverket 179 20 1 541 122 2 482
1:3 Kronofogdemyndigheten 187 22 1 364 2 2 145
4 Rättsväsendet 4 070 330 38 475 2 087 62 999
1:1 Polismyndigheten 2 247 178 20 440 972 33 838
1:2 Säkerhetspolisen 125 13 1 217 143 1 898
1:3 Åklagarmyndigheten 109 12 1 297 121 2 023
1:4 Ekobrottsmyndigheten 59 2 522 20 856
1:5 Sveriges Domstolar 368 16 4 386 167 6 684
1:6 Kriminalvården 900 114 7 581 737 12 363
1:7 Brottsförebyggande rådet 14 1 106 1 177
1:8 Rättsmedicinalverket 43 3 362 39 553
1:9 Brottsoffermyndigheten 4 1 29 1 44
1:10 Ersättning för skador på grund av brott 5 - 1 78 9 201
1:11 Rättsliga biträden m.m. 180 - 14 2 298 - 114 3 916
1:12 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 3 3 43 1 95
1:13 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 11 2 19
1:14 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 35 3 70
1:15 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2 0 14 0 25
1:16 Domarnämnden 1 0 6 0 10
1:17 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet, gränsförvaltning och visering 9 2 51 - 15 227
5 Internationell samverkan 561 511 2 964 1 637 3 403
1:1 Avgifter till internationella organisationer 507 504 1 468 494 1 624
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 21 8 1 178 1 102 1 260
1:3 Nordiskt samarbete 2 2 9 0 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 - 1 - 3 5
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 0 34 2 52
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 6 2 55 7 79
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 19 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 13 0 19
1:9 Svenska institutet - 9 - 15 80 7 132
1:10 Information om Sverige i utlandet 0 0 6 1 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 26 9 103 28 175
6 Försvar och samhällets krisberedskap 4 520 889 42 461 7 267 81 042
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 795 353 25 912 2 504 44 635
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 51 - 109 678 - 69 1 537
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 1 038 459 9 062 4 170 23 225
1:4 Forskning och teknikutveckling 57 38 398 53 832
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 7 0 11
1:6 Totalförsvarets plikt- och prövningsverk 27 5 216 24 334
1:7 Officersutbildning m.m. 24 4 167 1 262
1:8 Försvarets radioanstalt 117 36 979 122 1 582
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 20 3 155 4 242
1:10 Nämnder m.m. 0 0 5 0 7
1:11 Försvarets materielverk 102 46 1 306 145 2 104
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 0 0 5 - 2 11
2:1 Kustbevakningen 98 17 901 58 1 440
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 1 - 9 520
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 0 8 7 28
2:4 Krisberedskap 25 7 957 108 1 610
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 427 30 427
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 115 10 887 - 6 1 579
2:7 Statens haverikommission 9 5 40 10 58
2:8 Myndigheten för psykologiskt försvar 15 15 71 71 113
2:9 Rakel Generation 2 1 1 38 38 67
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 24 - 2 244 8 420
7 Internationellt bistånd 1 959 504 31 799 994 51 940
1:1 Biståndsverksamhet 1 775 490 30 539 862 49 999
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 165 13 1 068 99 1 639
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 8 0 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 15 1 140 24 213
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 2 0 33 8 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 11 1 22
8 Migration 1 443 1 015 7 632 2 148 18 841
1:1 Migrationsverket 241 - 3 2 882 183 4 318
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 595 485 3 269 1 529 11 990
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 - 2 116 1 123
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 39 - 5 471 - 51 720
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 5 0 77 - 18 205
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 7 - 1 109 - 31 250
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 13 3 112 14 327
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 43 40 95 20 408
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner med anledning av kriget i Ukraina 500 500 500 500 500
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 7 077 - 2 181 84 669 - 15 658 121 195
1:1 Socialstyrelsen 18 - 4 480 10 767
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 0 - 9 52 - 8 91
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 13 1 110 11 160
1:4 Tandvårdsförmåner 446 7 4 340 52 7 062
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 862 76 21 439 732 33 444
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 590 - 2 244 26 317 - 15 491 33 154
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 48 - 3 241 13 511
1:8 Bidrag till psykiatri 7 - 30 1 905 - 56 2 163
1:9 Läkemedelsverket 9 - 5 103 - 10 162
1:10 E-hälsomyndigheten - 13 - 5 59 7 120
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 697 - 54 1 095 - 1 146 3 000
1:12 Inspektionen för vård och omsorg 61 - 7 519 - 30 779
2:1 Folkhälsomyndigheten 34 - 13 346 - 50 615
2:2 Insatser för vaccinberedskap 8 0 61 0 121
2:3 Bidrag till WHO 0 0 41 2 42
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 12 11 64 11 101
2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 2 2 43 - 16 96
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 35 - 2 62
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 141 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 19 0 33
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet - 26 - 36 675 - 58 786
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 6 - 3 96 11 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 069 62 15 662 - 253 25 043
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 33 62 8 627 387 8 960
4:6 Statens institutionsstyrelse 151 49 1 162 378 1 868
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. - 25 - 35 452 - 187 669
4:8 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 1 0 22 1 38
5:1 Barnombudsmannen 2 0 19 - 1 27
5:2 Barnets rättigheter 0 - 13 39 - 54 42
6:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 25 0 41
6:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 61 10 479 91 787
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 175 - 493 80 001 1 254 112 005
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 629 256 30 839 2 240 42 605
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 479 118 28 044 756 41 706
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 105 5 880 39 1 351
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 181 - 12 1 496 - 110 2 252
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 23 - 2 37
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 122 6 904 - 854 1 492
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 26 - 871 11 754 - 902 13 207
2:1 Försäkringskassan 624 5 6 016 86 9 283
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 6 0 45 1 72
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 4 341 1 365 28 798 4 780 46 351
1:1 Garantipension till ålderspension 1 886 722 9 843 457 17 100
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 737 - 34 6 020 - 279 8 835
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 1 051 168 7 557 537 12 234
1:4 Äldreförsörjningsstöd 96 - 5 825 27 1 195
1:5 Inkomstpensionstillägg 513 513 4 077 4 077 6 121
2:1 Pensionsmyndigheten 58 1 475 - 38 865
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 9 168 51 68 211 1 259 101 500
1:1 Barnbidrag 2 694 - 6 22 153 - 15 33 426
1:2 Föräldraförsäkring 4 792 75 32 399 1 271 46 171
1:3 Underhållsstöd 223 1 1 792 47 2 838
1:4 Adoptionsbidrag 1 1 6 0 15
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 82 2 695 15 1 030
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 316 34 2 742 111 4 752
1:7 Pensionsrätt för barnår 706 33 5 645 264 8 467
1:8 Bostadsbidrag 355 - 89 2 780 - 434 4 799
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 268 - 25 3 798 - 600 6 182
1:1 Etableringsåtgärder 0 1 124 15 172
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 206 - 25 2 620 - 554 4 516
1:3 Hemutrustningslån 0 - 2 3 - 18 0
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 9 1 79 - 1 130
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 1 0 81 3 101
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 41 - 2 369 - 29 640
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 7 1 54 5 76
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 28 1 28
4:1 Åtgärder mot segregation 2 2 425 - 24 490
4:2 Delegationen mot segregation 1 0 14 4 29
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 208 - 1 229 52 155 - 10 724 93 272
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 432 - 49 4 725 - 249 7 861
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 745 - 931 23 912 - 8 084 43 138
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 621 - 446 4 903 - 2 820 9 172
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 587 - 27 12 592 - 191 20 684
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 - 1 84 10 137
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 143 78 1 241 472 2 546
1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027 225
1:8 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 5 2 29 - 2 43
1:9 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 0 50 - 1 80
1:10 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 39 0 59
1:11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 6 0 8
1:12 Bidrag till lönegarantiersättning 127 82 697 119 1 310
1:13 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 385 83 2 495 249 5 663
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 79 - 24 701 - 260 1 196
1:15 Omställnings- och kompetensstöd genom den offentliga omställningsorganisationen 0 0 0 0 75
2:1 Arbetsmiljöverket 54 3 474 30 788
2:2 Arbetsdomstolen 2 - 1 20 - 1 35
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 33 - 1 34
2:4 Medlingsinstitutet 3 1 36 2 57
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 3 0 25 3 49
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet 0 0 95 2 112
15 Studiestöd 1 507 33 15 872 - 317 27 901
1:1 Studiehjälp 1 0 2 666 - 18 4 440
1:2 Studiemedel 1 255 25 11 099 - 267 19 835
1:3 Avsättning för kreditförluster 141 12 1 143 30 2 007
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 19 - 65 19
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 0 0 34 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 0 16 0 31
1:7 Studiestartsstöd 25 - 10 223 - 69 400
1:8 Centrala studiestödsnämnden 82 5 661 72 1 090
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 11 1 17
16 Utbildning och universitetsforskning 5 621 149 58 009 596 95 473
1:1 Statens skolverk 98 2 726 22 1 368
1:2 Statens skolinspektion 40 4 318 32 532
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 58 16 495 25 784
1:4 Sameskolstyrelsen 5 2 39 4 58
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 158 - 128 2 761 - 281 4 654
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 32 0 148 - 4 260
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 375 375 2 320 - 241 4 303
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 0 0 115 - 1 231
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 0 53 5 112
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 0 3 295 78 841
1:11 Skolforskningsinstitutet 2 0 15 1 25
1:12 Praktiknära skolforskning 16 16 32 23 32
1:13 Bidrag till lärarlöner 8 8 2 103 - 18 4 875
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet 50 50 101 51 203
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 3 251 159 6 554
1:16 Bidrag till vissa studier 1 1 6 2 18
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 0 2 446 631 5 117
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 11 1 92 7 144
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 142 9 2 287 165 3 858
2:1 Universitetskanslersämbetet 15 2 106 3 172
2:2 Universitets- och högskolerådet 18 - 1 155 28 260
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 170 - 5 1 359 3 2 039
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 197 - 10 1 579 38 2 368
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 196 0 1 570 8 2 356
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 203 - 3 1 622 36 2 433
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 199 0 1 591 10 2 387
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 145 - 2 1 162 26 1 744
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 164 - 1 1 313 5 1 970
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 148 - 1 1 186 25 1 779
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 133 1 1 061 9 1 591
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 103 - 1 821 15 1 232
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 0 1 166 1 1 749
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 89 - 1 711 15 1 067
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 67 1 536 6 804
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 146 - 2 1 166 28 1 750
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 22 - 94 816 - 113 1 360
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 154 - 4 1 229 27 1 844
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 0 509 - 2 764
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 36 0 289 6 434
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 0 513 3 769
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 - 1 190 9 285
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 100 - 6 802 0 1 203
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 33 - 7 260 12 390
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 0 598 3 897
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 27 - 2 215 12 322
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 - 3 424 - 9 636
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 - 1 192 9 287
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 0 714 3 1 071
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 0 200 22 300
2:31 Mälardalens universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 0 463 1 694
2:32 Mälardalens universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 9 188 94 283
2:33 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 24 - 1 193 - 3 290
2:34 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 73 2 110
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 0 144 2 217
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 37 1 56
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 0 83 1 124
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 - 1 23 - 4 35
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 48 - 1 381 - 3 572
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 - 1 71 6 106
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 41 0 325 2 487
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 - 2 73 7 109
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 - 1 351 - 2 526
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 0 77 2 116
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 0 303 - 1 455
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 - 2 69 8 103
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 - 1 305 - 1 457
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 - 2 66 10 99
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 - 1 238 - 7 357
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 - 1 44 3 67
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 - 1 283 - 1 425
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 - 1 62 6 94
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 0 121 1 182
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 15 1 22
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 47 0 70
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 9 1 13
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 0 97 1 146
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 15 1 22
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 0 320 1 479
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 - 2 84 11 125
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 26 0 40
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 16 1 24
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 298 - 8 2 523 26 3 837
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 1 0 573 - 525 966
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 42 3 344 29 535
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 231 3 1 847 23 2 770
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 64 - 5 68
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 473 - 58 4 726 298 7 329
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer - 7 - 7 414 45 420
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 20 5 127 13 197
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 11 - 5 491 - 356 1 227
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 4 1 29 5 46
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 37 1 63
3:7 Kungl. biblioteket 28 4 269 5 423
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 - 8 24 - 13 66
3:9 Sunet 4 4 29 - 4 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 3 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 3 1 29 3 51
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 3 2 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 0 78 - 1 89
3:14 Gentekniknämnden 0 0 2 - 1 5
4:1 Internationella program 0 2 63 - 2 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 29 2 32
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 6 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 3 2 34 11 58
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 319 - 85 15 676 - 2 183 20 208
1:1 Statens kulturråd 3 4 56 26 74
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 5 - 76 1 602 - 1 155 2 101
1:3 Skapande skola 0 - 1 196 - 4 200
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 1 0 30 2 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 6 3 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 34 29 1 298 - 67 1 722
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 12 1 18
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 27 1 1 025 3 1 132
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 0 - 1 271 57 302
2:3 Statens musikverk 7 2 62 - 14 97
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 1 - 1 123 0 206
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 10 1 82 3 128
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 45 - 1 72
4:1 Statens konstråd 1 1 7 1 11
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 - 2 19 - 10 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 9 - 1 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 54 13 61
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 14 3 23
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 11 - 21 605 3 800
6:1 Riksarkivet 43 33 311 14 468
7:1 Riksantikvarieämbetet 26 - 1 192 7 286
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 1 0 199 32 276
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 112 - 18 928 48 1 451
8:2 Centrala museer: Stiftelser 2 0 284 - 6 305
8:3 Bidrag till vissa museer 2 0 76 - 10 84
8:4 Forum för levande historia 4 0 33 - 1 50
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 10 2 16
9:2 Stöd till trossamfund 0 0 54 - 20 90
10:1 Filmstöd 0 - 124 628 - 321 628
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 1 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 2 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 15 0 24
11:5 Stöd till taltidningar 3 1 24 5 48
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 1 0 33 1 59
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 0 333 46 341
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 21 21 22
13:1 Stöd till idrotten 0 0 2 297 - 1 134 2 787
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 1 - 4 85 10 112
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 98 50 98
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 1 91 120 108 229
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 3 622 98 4 830
14:2 Bidrag till tolkutbildning 1 1 26 1 60
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 74 - 5 110
14:4 Särskilt utbildningsstöd 1 0 153 6 202
15:1 Spelinspektionen 6 0 49 3 77
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 586 213 4 214 448 10 064
1:1 Bostadspolitisk utveckling 4 2 4 - 4 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 1 0 13
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 0 43
1:4 Boverket 24 - 1 198 4 318
1:5 Statens geotekniska institut 3 - 1 31 1 58
1:6 Lantmäteriet 67 7 463 21 690
1:7 Energieffektivisering av flerbostadshus 173 165 618 585 1 486
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 297 44 2 720 - 127 7 164
2:1 Konsumentverket 13 - 1 106 - 7 170
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 34 0 54
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 1 20 1 31
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 13 - 4 14
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 3 0 4
1:9 (2021) Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder - 1 - 15
1:10 (2021) Innovativt och hållbart byggande 0 - 7
19 Regional utveckling 141 33 1 743 8 4 742
1:1 Regionala utvecklingsåtgärder 73 13 848 35 2 061
1:2 Transportbidrag 23 11 235 24 431
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 44 9 659 - 51 1 600
1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning perioden 2021-2027 650
20 Allmän miljö- och naturvård 1 338 617 12 182 2 784 24 799
1:1 Naturvårdsverket 36 5 401 29 646
1:2 Miljöövervakning m.m. 11 - 3 152 - 35 514
1:3 Åtgärder för värdefull natur 18 - 9 1 675 52 2 061
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 10 9 517 193 1 157
1:5 Miljöforskning 12 4 79 3 97
1:6 Kemikalieinspektionen 21 1 183 4 298
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 59 53 237 29 290
1:8 Klimatbonus 641 381 4 518 1 609 7 410
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 21 - 2 193 1 300
1:10 Klimatanpassning 7 4 60 14 140
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 171 105 980 277 1 580
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 0 - 4 4 - 25 154
1:13 Internationellt miljösamarbete 0 0 23 2 47
1:14 Skydd av värdefull natur 101 77 677 - 12 1 721
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 29 7 206 39 307
1:16 Klimatinvesteringar 112 65 1 152 313 2 755
1:17 Klimatpremier 1 0 201 101 1 601
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 0 0 11 1 200
1:19 Industriklivet 2 - 55 218 127 909
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 4 2 22 0 215
1:21 Driftstöd för bio-CCS 1 1 6 6 15
1:22 Kompetenslyft för klimatomställningen 100
1:23 Laddinfrastruktur 0 0 2 2 600
1:24 Biogasstöd 0 0 1 1 450
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 11 2 80 17 128
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 69 - 24 584 35 1 105
21 Energi 160 - 81 10 407 8 401 12 318
1:1 Statens energimyndighet 33 5 267 53 421
1:2 Insatser för energieffektivisering 1 1 11 - 4 28
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 0 0 10 - 2 25
1:4 Energiforskning 45 - 5 671 - 52 1 433
1:5 Infrastruktur för elektrifierade transporter 1 - 33 0
1:6 Energimarknadsinspektionen 14 2 112 15 185
1:7 Energiteknik 7 - 37 174 - 413 578
1:8 Elberedskap 8 - 79 192 25 441
1:9 Avgifter till internationella organisationer 0 0 20 1 25
1:10 Energi- och klimatomställning på lokal och regional nivå m.m 0 - 14 102 3 140
1:11 Elsäkerhetsverket 5 1 44 4 72
1:12 Kompensation för höga elpriser 45 45 8 804 8 804 8 970
22 Kommunikationer 4 826 230 40 865 1 040 77 973
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 364 - 363 16 279 - 550 31 960
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 511 34 16 466 674 31 171
1:3 Trafikverket 70 14 903 54 1 426
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 254 113 369
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 110 63 146
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 - 2 240 13 255
1:7 Trafikavtal 100 23 693 133 1 038
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 30 2 31
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 - 1 51 1 82
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 6 6 118 29 690
1:11 Trängselskatt i Stockholm 313 404 1 863 439 1 943
1:12 Transportstyrelsen 250 83 1 456 25 2 367
1:13 Trafikanalys 3 - 1 40 4 70
1:14 Trängselskatt i Göteborg 14 6 917 - 38 1 025
1:15 Sjöfartsstöd 123 19 868 125 1 550
1:16 Internationell tågtrafik 0 0 7 6 45
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 13 4 100 33 299
1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik 0 0 1 000
1:19 Lån till körkort 3 - 1 23 - 7 151
2:1 Post- och telestyrelsen 13 3 51 8 93
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 8 - 1 64 - 12 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 1 0 5 0 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 2 - 1 42 4 105
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 12 2 115 41 1 638
2:6 Myndigheten för digital förvaltning 12 0 106 13 158
2:7 Digital förvaltning 4 3 64 34 196
1:20 (2020) Tillskott till Luftfartsverket 0 0
1:20 (2021) Tillskott till Sjöfartsverket 0 - 130
1:21 (2020) Tillskott till Sjöfartsverket 0 - 37
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 784 101 5 939 - 100 23 876
1:1 Skogsstyrelsen 43 32 358 54 583
1:2 Insatser för skogsbruket 57 17 230 96 706
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 14 - 1 109 6 165
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 10 88 5 134
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 2 1 7 1 10
1:6 Bekämpning av smittsamma djursjukdomar 21 7 168 - 150 267
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 - 15 35 9 53
1:8 Statens jordbruksverk 36 16 402 14 621
1:9 Bekämpning av växtskadegörare 0 1 10 3 15
1:10 Gårdsstöd m.m. 0 - 1 207 - 14 6 982
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 0 0 29 12 167
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 0 10 5 76
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 10 9 101 47 174
1:14 Livsmedelsverket 14 2 212 31 341
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 5 0 106 31 200
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 46 3 47
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 246 189 1 160 59 5 719
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 91 59 784 35 4 183
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket - 1 - 215 - 39 - 246 92
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 8 5 24
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 2 0 86 8 136
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 178 - 5 1 423 - 15 2 135
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 46 - 7 359 - 35 714
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 8 5 22 - 61 82
1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet 0 - 1 15 - 2 25
1:28 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 102
1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 120
24 Näringsliv 189 - 1 094 6 901 - 14 118 16 332
1:1 Verket för innovationssystem 23 1 188 18 280
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 188 13 1 533 - 29 3 540
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 997 - 72 997
1:4 Tillväxtverket 55 - 11 589 40 934
1:5 Näringslivsutveckling 4 - 17 398 - 2 816
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 8 2 41 2 67
1:7 Turistfrämjande 62 62 125 - 30 125
1:8 Sveriges geologiska undersökning 26 7 166 20 255
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 4 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 6 1 14
1:11 Bolagsverket 4 1 39 6 67
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 6 0 8
1:13 Konkurrensverket 13 0 113 9 169
1:14 Konkurrensforskning 0 - 2 3 1 11
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 123 3 123
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 3 3 8 3 28
1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag 1 977
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 18 2 17
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 0 180 - 10 269
1:21 Patent- och registreringsverket 27 0 224 7 336
1:22 Stöd vid korttidsarbete - 215 - 419 - 18 - 5 350 489
1:23 Brexitjusteringsreserven 386
1:24 Omställningsstöd 1 391 1 391 1 391 1 391 2 000
1:25 Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare 0 0 276 276 520
1:26 Omsättningsstöd till handelsbolag 0 0 41 41 80
1:27 Evenemangsstöd 0 0 40 40 2 000
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 3 0 16 - 4 26
2:2 Kommerskollegium 7 0 54 - 5 91
2:3 Exportfrämjande verksamhet 25 21 288 - 55 411
2:4 Investeringsfrämjande 6 6 46 - 47 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 20 0 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 24 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 0 0 147 52 147
1:23 (2021) Stöd till enskilda näringsidkare 0 - 105 0 - 1 627
1:24 (2021) Omställningsstöd - 1 466 - 1 943 - 213 - 8 029
1:25 (2021) Researrangörslån 0 0 0 - 81
1:26 (2021) Stöd till handelsbolag 0 - 20 0 - 272
1:27 (2021) Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag 0 - 83 7 - 440
1:28 (2021) Evenemangsstöd 0 0 25 25
25 Allmänna bidrag till kommuner 13 010 241 104 684 2 525 156 923
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 12 602 226 100 815 1 807 151 223
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 408 15 3 262 118 4 718
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 7 0 7
1:4 Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner 375
1:5 Medel till befolkningsmässigt mindre kommuner 0 0 300 300 300
1:6 Tillfälligt stöd för ökade kostnader för finansiering 0 0 300 300 300
26 Statsskuldsräntor m.m. 1 344 2 046 16 579 17 184 12 155
1:1 Räntor på statsskulden 1 344 2 047 16 516 17 207 12 000
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 3 3 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 0 0 60 - 26 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 4 173 229 33 279 - 3 976 47 837
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 4 173 229 33 279 - 3 976 47 837
Förändring av anslagsbehållningar - 6 681
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 6 613
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 68
Summa utgiftsområden 85 760 3 693 798 058 7 762 1 271 171
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 84 416 1 646 781 479 - 9 422 1 259 085
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 17 505 - 7 577 - 108 382 - 34 292 - 60 090
Kassamässig korrigering - 1 703 - 3 485 7 663 - 4 716 371
Totala utgifter 66 553 - 7 369 697 339 - 31 246 1 211 452
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt