Juni 2022 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto, uppgick i juni 2022 till -13,1 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, regioner samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten. I juni 2021 var utfallet ‑11,6 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -3,5 miljarder kronor.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Inkomstskatten för juridiska personer uppgår i juni till 17,7 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än i juni 2021.

Utfallet för det första halvåret 2022 uppgår till 129,8 miljarder kronor. Det är 19,7 miljarder kronor högre än motsvarande period 2021. Det beror främst på att preliminärt debiterad skatt att betala avseende 2022 ökat med 20,6 miljarder kronor.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i juni 38,2 miljarder kronor, vilket är 1,6 miljarder kronor högre jämfört med juni 2021. Inkomsterna för det första halvåret uppgick till 230,8 miljarder kronor. Det är 9,0 miljarder kronor högre än föregående år.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår till 11,62 procent av bruttolönen (ungefär en tredjedel av arbetsgivaravgiften) och är därmed den största avgiften. Inkomstutveckling av arbetsgivaravgiften styrs av lönesummans utveckling (timlön gånger arbetade timmar).

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från Skatt på egendom uppgick det första halvåret till 8,3 miljarder kronor, vilket är 1,0 miljard kronor (14,5 procent) högre jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna avser i sin helhet inkomster från stämpelskatt dvs. den avgift den skattskyldige betalar vid förvärv av fast egendom (Lagfart) eller tomträtt.

9400 Skatt på varor och tjänster

Inkomsterna från skatt på varor och tjänster blev 50,4 miljarder kronor i juni. Det är 1,2 miljarder kronor (2,5 procent) högre jämfört med juni 2021. För det första halvåret uppgår inkomsterna till 329,1 miljarder kronor, vilket är 28,4 miljarder kronor (9,4 procent) högre jämfört med motsvarande period 2021. De högre inkomsterna avser framför allt mervärdesskatt.

Inkomsterna i juni från Mervärdesskatt, netto blev 38,3 miljarder kronor, vilket är 1,8 miljarder kronor (4,8 procent) högre jämfört med juni 2021. För årets sex första månader uppgår inkomsterna från mervärdesskatt till 251,1 miljarder kronor, vilket är 26,3 miljarder kronor (11,7 procent) högre jämfört med motsvarande period 2021.

Inkomsterna från energiskatt blev 5,9 miljarder kronor i juni. Det är 0,9 miljarder kronor (12,9 procent) lägre jämfört med juni 2021. De lägre inkomsterna avser framför allt energiskatt på bensin och oljeprodukter. Riksdagen beslutade den 27 april att tillfälligt sänka energiskatten på bensin och diesel med 1 krona och 5 öre per liter. Den tillfälliga sänkningen trädde i kraft den 1 maj och gäller till och med 30 september.

För årets första sex månader uppgår inkomsterna från energiskatt till 38,1 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor (0,4 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2021.

9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt

Utfallet för Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt blev -5,5 miljarder kronor i juni. Det är en skillnad på 0,1 miljarder kronor (1,4 procent) jämfört med juni 2021. Utfallet är negativt och avser framför allt kompensation till kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund för ingående mervärdesskatt i icke skattepliktig verksamhet.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen på skattekonto är negativ och uppgick till -30,0 miljarder kronor i juni 2022. I juni 2021 uppgick betalningsdifferenserna på skattekonto till -26,5 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -3,5 miljarder kronor. En negativ betalningsdifferens uppstår normalt om inbetalningarna på skattekonto är lägre än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekonto). En negativ betalningsdifferens innebär också en negativ effekt på saldot för statens budget och vice versa.

För juni kan följande iakttagelser göras:

1) Inbetalningar till skattekonto ökade med 15,7 miljarder kronor jämfört med i juni 2021, vilket har påverkat betalningsdifferensen positivt med samma belopp.  Debiteringarna av skattekonto ökade med 7,8 miljarder kronor och utbetalningarna med 9,8 miljarder kronor, vilket påverkat betalningsdifferensen negativt med -17,7 miljarder kronor. Sammantaget förklarar detta -2,0 miljarder kronor av skillnaden mellan åren.

2) Stöden via krediteringar på skattekonto minskade med 2,5 miljarder kronor i juni. Omställningsstöden har minskat med 0,9 miljarder kronor och krediteringarna av kompensation för höga sjuklönekostnader med 1,4 miljarder kronor. (Se även utgiftsområde 24 Näringsliv och utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.

Betalningsdifferensen för det första halvåret 2022 är positiv och uppgår till 47,9 miljarder kronor, det är 9,2 miljarder kronor lägre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
juni 2022
Förändring
jämfört med
juni 2021
Utfall
jan-juni 2022
Förändring
jämfört med
jan-juni 2021
9000 Löpande redovisade skatter 59 032 - 2 393 601 361 39 846
9100 Skatt på inkomst 4 637 - 1 325 21 991 12 480
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 13 102 - 1 454 - 109 992 - 7 017
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 17 696 235 129 825 19 683
9141 Kupongskatt - 26 - 53 1 779 - 136
Övriga inkomsttitlar 70 - 53 380 - 49
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 67 9 351 34
9131 Ofördelbara inkomstskatter 2 - 62 29 - 83
9200 Socialavgifter och löneskatter 38 188 1 637 230 818 9 027
9212 Efterlevandepensionsavgift 1 040 61 6 181 247
9221 Sjukförsäkringsavgift 6 154 358 36 084 1 761
9222 Föräldraförsäkringsavgift 4 507 263 26 662 1 119
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 646 - 524 11 839 - 172
9253 Arbetsskadeavgift 347 20 2 058 83
9254 Arbetsmarknadsavgift 4 332 275 25 267 1 326
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 20 088 1 172 120 130 4 494
9291 Särskild löneskatt 73 13 2 596 169
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 1 295 3 8 281 1 050
9341 Stämpelskatt 1 295 3 8 281 1 050
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 50 395 1 210 329 085 28 400
9411 Mervärdesskatt, netto 38 324 1 762 251 081 26 272
9424 Tobaksskatt 1 046 117 5 845 132
9425 Alkoholskatt 1 456 48 8 069 162
9428 Energiskatt 5 858 - 864 38 095 - 138
9432 Skatt på plastbärkassar 36 - 3 259 67
9439 Skatt på flygresor 95 78 426 328
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 376 - 96
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0 2 900 - 300
9461 Fordonsskatt 1 473 - 131 9 058 1
Övriga inkomsttitlar 2 107 202 12 975 1 971
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 51 2
9435 Särskild skatt mot försurning 4 - 1 30 0
9436 Skatt på avfall 41 6 353 149
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 7 - 1 97 15
9438 Kemikalieskatt 153 32 853 20
9452 Skatt på annonser och reklam 1 - 12 31 - 25
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0 0 0
9454 Skatt på spel 371 37 2 156 115
9455 Lotteriavgifter 7 2 32 - 5
9462 Vägavgifter 88 - 5 672 11
9463 Trängselskatt 233 - 20 1 534 29
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 242 2 1 402 19
9471 Tullmedel 682 151 4 128 998
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 - 5
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 263 10 1 580 551
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 13 - 1 57 97
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 5 537 - 78 - 38 295 - 2 422
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och regioner - 5 944 - 93 - 40 742 - 2 510
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 408 15 2 447 88
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto - 30 032 - 3 530 47 930 - 9 249
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 31 526 - 1 394 26 656 - 7 039
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 660 390 3 669 1 526
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 834 - 2 526 17 605 - 3 736
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 85 - 310 1 552 561
9811 Skattetillägg 58 - 316 1 386 550
9821 Förseningsavgifter 28 7 166 10
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0

Kontakt