Juni 2022 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, inkomster av statens aktier, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Inkomster av statens verksamhet blev 3 085 miljoner kronor i juni, vilket är 1 431 miljoner kronor (86,5 procent) högre än samma månad 2021. Det beror främst på att övriga inkomster av statens verksamhet blev 1 267 miljoner kronor högre på grund av en återbetalning av statsbidrag från Statens skolverk.

Hittills i år uppgår inkomsterna av statens verksamhet till 59 811 miljoner kronor, vilket är 27 699 miljoner kronor (86,3 procent) högre än samma period 2021. Det beror främst på högre inkomster från statens aktier.

Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
juni 2022
Förändring
jämfört med
juni 2021
Utfall
jan-juni 2022
Förändring
jämfört med
jan-juni 2021
SB 2022
2000 Inkomster av statens verksamhet 3 085 1 431 59 811 27 699 44 456
2100 Rörelseöverskott 7 - 5 4 310 - 2 676 2 854
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 0
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 363
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 7 - 5 41 - 14 86
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 369 238 406
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 3 900 - 2 900 2 000
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 128 - 44 501
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 128 - 44 501
2300 Ränteinkomster 134 - 6 1 830 575 2 056
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0
2322 Räntor på övriga näringslån 0 0 0 0 0
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 2 - 2 10 - 10 21
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0
2394 Övriga ränteinkomster 24 22 55 - 7 35
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 108 - 26 1 764 592 2 000
2400 Inkomster av statens aktier 146 146 44 511 28 720 24 000
2411 Inkomster av statens aktier 146 146 44 511 28 720 24 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 1 200 63 5 869 283 11 854
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 105 4 595 67 1 024
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 382 9 1 891 18 4 334
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 17 16 39 1 39
2528 Avgifter vid bergsstaten 6 5 9 - 4 18
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 26 - 6 201 34 437
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 1 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 129 2 871 11 1 660
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 150 14 848 89 1 592
2537 Miljöskyddsavgift 31 1 102 10 340
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 188 21 376 42 683
2551 Avgifter från kärnkraftverken 79 - 4 238 5 319
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 13 - 1 68 - 4 515
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 29 5 30
2558 Avgifter för årlig revision 11 0 82 3 152
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 3 0 15 - 1 28
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 2 0 15 2 19
2562 CSN-avgifter 59 2 489 3 662
2600 Försäljningsinkomster 5 - 14 30 - 6 70
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 5 - 14 30 - 6 70
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 129 - 19 876 31 1 507
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 7 - 1 44 - 2 87
2712 Bötesmedel 98 - 22 725 48 1 210
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 0 0 0
2714 Sanktionsavgifter m.m. 21 2 97 - 20 157
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 3 2 11 6 54
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 1 465 1 267 2 257 815 1 613
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 1 465 1 267 2 257 815 1 613
SB = statens budget

Kontakt