Maj 2022 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto, uppgick i maj 2022 till -11,1 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, regioner samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten. I maj 2021 var utfallet ‑15,1 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är 4,0 miljarder kronor. Det beror främst på att deklarerade underskott (för 2021) att betala in till skattekonto ökat med 4,4 miljarder kronor mer än deklarerade underskott som ska återbetalas till skattskyldiga.

Utfallet för fysiska personers inkomstskatt för de första fem månaderna uppgick till -96,9 miljarder kronor. Det är 5,6 miljarder kronor lägre än motsvarande period 2021. Det beror främst på att förskotten till kommuner och regioner för beskattningsåret 2022 är 19,3 miljarder kronor högre än förskotten för 2021 och att Pensionsmyndighetens debiteringar av allmän pensionsavgift ökat med 9,2 miljarder kronor. Åt andra hållet går debiterad källskatt att betala för aktuellt år som ökat med 17,4 miljarder kronor och återbetalningar till skattskyldiga av debiterad slutlig skatt för äldre år som minskat med 5,0 miljarder kronor.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Inkomstskatten för juridiska personer uppgår i maj till 22,7 miljarder kronor, vilket är 3,2 miljarder kronor högre än i maj 2021. Det beror främst på att preliminärt debiterade skatter för 2022 ökat med 2,6 miljarder kronor.

Utfallet för de första fem månaderna 2022 uppgår till 112,1 miljarder kronor. Det är 19,4 miljarder kronor högre än motsvarande period 2021. Det beror främst på att preliminärt debiterad skatt att betala avseende 2022 ökat med 18,5 miljarder kronor.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i maj 39,6 miljarder kronor, vilket är 3,4 miljarder kronor högre jämfört med maj 2021. Inkomsterna för de första fem månaderna uppgick till 192,6 miljarder kronor. Det är 7,4 miljarder kronor högre än föregående år.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår till 11,62 procent av bruttolönen (ungefär en tredjedel av arbetsgivaravgiften) och är därmed den största avgiften. Inkomstutveckling av arbetsgivaravgiften styrs av lönesummans utveckling (timlön gånger arbetade timmar).

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från Skatt på egendom uppgår de första fem månaderna till 7,0 miljarder kronor, vilket är 1,0 miljard kronor (17,6 procent) högre jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna avser i sin helhet inkomster från stämpelskatt dvs. den avgift den skattskyldige betalar vid förvärv av fast egendom (Lagfart) eller tomträtt.

9400 Skatt på varor och tjänster

Inkomsterna från skatt på varor och tjänster blev 73,9 miljarder kronor i maj. Det är 8,5 miljarder kronor (13,0 procent) högre jämfört med maj 2021. För perioden januari-maj uppgår inkomsterna till 278,7 miljarder kronor, vilket är 27,2 miljarder kronor (10,8 procent) högre jämfört med motsvarande period 2021. Det högre utfallet avser framför allt mervärdesskatt.

Inkomsterna i maj från Mervärdesskatt, netto blev 57,5 miljarder kronor, vilket är 8,0 miljarder kronor (16,2 procent) högre jämfört med maj 2021. För perioden januari-maj uppgår inkomsterna från mervärdesskatt till 212,8 miljarder kronor, vilket är 24,5 miljarder kronor (13,0 procent) högre jämfört med motsvarande period 2021.

Inkomsterna från energiskatt blev 6,3 miljarder kronor i maj. Det är 0,4 miljarder kronor (6,6 procent) lägre jämfört med maj 2021. För perioden januari-maj uppgår inkomsterna från energiskatt till 32,2 miljarder kronor, vilket är 0,7 miljarder kronor (2,3 procent) högre jämfört med motsvarande period 2021.

Inkomsterna från fordonsskatt blev 2,1 miljarder kronor i maj, vilket är 0,7 miljarder kronor (47,9 procent) lägre jämfört med maj 2021. För perioden januari-maj uppgår inkomsterna från fordonsskatt till 7,6 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljard kronor (1,8 procent) högre jämfört med motsvarande period 2021.

Inkomsterna från skatt på flygresor blev 80 miljoner kronor i maj, vilket är 65 miljoner kronor (433,1 procent) högre jämfört med maj 2021. För perioden januari-maj uppgår inkomsterna från skatt på flygresor till 331 miljoner kronor, vilket är 250 miljoner kronor (309,7 procent) högre jämfört med motsvarande period 2021.

9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt

Utfallet för Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt blev -6,2 miljarder kronor i maj, vilket ska jämföras med ett utfall på -5,7 miljarder kronor i maj 2021.

Utfallet är negativt och avser framför allt kompensation till kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund för ingående mervärdesskatt i icke skattepliktig verksamhet.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen på skattekonto är negativ och uppgick till -11,7 miljarder kronor i maj 2022. I maj 2021 uppgick betalningsdifferenserna på skattekonto till 13,3 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -25,0 miljarder kronor. En negativ betalningsdifferens uppstår normalt om inbetalningarna på skattekonto är högre än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekonto). En negativ betalningsdifferens innebär också en negativ effekt på saldot för statens budget och vice versa.

För maj kan följande iakttagelser göras:

1) Inbetalningar till skattekonto ökade med 18,6 miljarder kronor jämfört med i maj 2021, vilket har påverkat betalningsdifferensen positivt med samma belopp.  Debiteringarna av skattekonto ökade med 22,6 miljarder kronor och utbetalningarna med 18,1 miljarder kronor, vilket påverkat betalningsdifferensen negativt med 40,7 miljarder kronor. Sammantaget förklarar detta 22,1 miljarder kronor av skillnaden mellan åren.

2) Stöden via krediteringar på skattekonto minskade med 3,7 miljarder kronor i maj. Omställningsstöden har minskat med 2,1 miljarder kronor och krediteringarna av kompensation för höga sjuklönekostnader med 1,5 miljarder kronor. (Se även utgiftsområde 24 Näringsliv och utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.

Betalningsdifferensen för de första fem månaderna är positiv och uppgår till 78 miljarder kronor, det är 5,7 miljarder kronor lägre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
maj 2022
Förändring
jämfört med
maj 2021
Utfall
jan-maj 2022
Förändring
jämfört med
jan-maj 2021
9000 Löpande redovisade skatter 108 817 - 6 199 542 330 42 239
9100 Skatt på inkomst 11 595 7 088 17 354 13 806
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 11 100 4 030 - 96 890 - 5 564
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 22 657 3 222 112 128 19 449
9141 Kupongskatt - 26 - 166 1 805 - 83
Övriga inkomsttitlar 64 1 310 4
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 57 5 283 24
9131 Ofördelbara inkomstskatter 7 - 3 27 - 21
9200 Socialavgifter och löneskatter 39 622 3 411 192 631 7 389
9212 Efterlevandepensionsavgift 1 049 75 5 141 186
9221 Sjukförsäkringsavgift 6 203 441 29 930 1 403
9222 Föräldraförsäkringsavgift 4 543 323 22 155 856
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 968 668 10 192 351
9253 Arbetsskadeavgift 349 25 1 712 63
9254 Arbetsmarknadsavgift 4 346 308 20 935 1 052
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 20 244 1 443 100 042 3 321
9291 Särskild löneskatt 920 129 2 523 157
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 1 434 248 6 986 1 047
9341 Stämpelskatt 1 434 248 6 986 1 047
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 73 937 8 505 278 689 27 190
9411 Mervärdesskatt, netto 57 482 8 024 212 757 24 510
9424 Tobaksskatt 1 017 36 4 799 15
9425 Alkoholskatt 1 375 169 6 613 114
9428 Energiskatt 6 274 - 440 32 237 726
9432 Skatt på plastbärkassar 45 15 223 69
9439 Skatt på flygresor 80 65 331 250
9442 Systembolagets inlevererade överskott 376 - 96 376 - 96
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 2 900 - 300 2 900 - 300
9461 Fordonsskatt 2 051 665 7 585 132
Övriga inkomsttitlar 2 338 367 10 869 1 769
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 49 10 51 3
9435 Särskild skatt mot försurning 5 - 1 26 1
9436 Skatt på avfall 48 62 312 143
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 64 52 90 15
9438 Kemikalieskatt 139 10 699 - 12
9452 Skatt på annonser och reklam 2 2 29 - 14
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0 0 0
9454 Skatt på spel 365 24 1 785 78
9455 Lotteriavgifter 5 - 1 25 - 7
9462 Vägavgifter 146 37 584 16
9463 Trängselskatt 350 75 1 301 48
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 233 - 1 1 160 17
9471 Tullmedel 639 4 3 446 846
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 - 5
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 284 95 1 317 541
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 9 - 1 44 98
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 6 185 - 484 - 32 759 - 2 344
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och regioner - 6 592 - 499 - 34 798 - 2 418
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 408 15 2 039 74
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto - 11 724 - 25 023 77 962 - 5 719
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 13 782 - 21 711 58 183 - 5 645
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 920 424 3 009 1 136
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 1 138 - 3 735 16 771 - 1 210
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 137 56 1 467 870
9811 Skattetillägg 97 51 1 328 867
9821 Förseningsavgifter 40 6 138 3
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0

Kontakt