Maj 2022 Inkomsttyp 7000: Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet

Under denna inkomsthuvudgrupp redovisas tillkommande skatter och avräkningar i anslutning till skattesystemet. Beloppen beräknas och redovisas av ESV i samband med budgetårets avslutning.

Inkomsttyp 7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet, miljoner kronor
Utfall
maj 2022
Förändring
jämfört med
maj 2021
Utfall
jan-maj 2022
Förändring
jämfört med
jan-maj 2021
SB 2022
7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet - 126 613
7100 Tillkommande skatter 11 669
7112 Tullmedel 6 950
7113 Jordbrukstullar och sockeravgifter 0
7121 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 4 718
7200 Avräkningar - 138 281
7211 Intäkter som förs till fonder - 6 042
7221 Avräknad mervärdesskatt, statliga myndigheter - 40 009
7222 Kompensation för mervärdesskatt, kommuner - 81 750
7231 Avgifter till public service - 9 813
7232 Elcertifikat - 666
SB = statens budget

Kontakt