Maj 2022 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, inkomster av statens aktier, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Inkomster av statens verksamhet blev 47 572 miljoner kronor i maj, vilket är 25 561 miljoner kronor (116,1 procent) högre än samma månad 2021.

Det beror främst på att inkomster av statens aktier uppgick till 42 292 miljoner kronor, vilket är 28 407 miljoner kronor (204,6 procent) högre än maj 2021. Utdelningen från Vattenfall AB ökade mest, totalt 19 414 miljoner kronor. Det beror i huvudsak på två engångseffekter, dels en kompensation fån tyska staten för nedläggning av kärnkraft i Tyskland, dels en försäljning av distributionsbolaget Stromnetz Berlin.

De inlevererade överskotten blev 2,9 miljarder kronor lägre än i maj 2021.

Hittills i år uppgår inkomsterna av statens verksamhet till 56 726 miljoner kronor, vilket är 26 268 miljoner kronor (86,2 procent) högre än samma period 2021. Det beror främst på högre inkomster från statens aktier.

Aktieutdelningar 2022 och 2021, miljoner kronor
Jan-Maj 2022 Jan-Maj 2021 Förändring
Akademiska hus AB 2 484 2 142 342
Apoteket 449 0 449
Eurofima 1 1 0
Infranord AB 0 0 0
Jernhusen AB 390 0 390
Lernia 36 0 36
Luossavaara-Kirunavaara AB (LKAB) 12 430 5 850 6 580
Metria (bolaget såldes i april 2022) 8 0 8
Nordiska investeringsbanken NIB 0 0 0
SBAB Bank 832 0 832
SOS Alarm Sverige AB (SOSAB) 0 14 -14
Specialfastigheter Sverige AB 634 604 30
Sveaskog Holding AB 1 300 850 450
AB Svensk Bilprovning 71 58 13
AB Svensk Exportkredit 414 290 124
Svevia AB 236 251 -15
Sweden House AB 0 0 0
Telia Company AB 1 615 1 615 0
Teracom Group AB 52 66 -14
Vasallen AB 0 50 -50
Vattenfall AB 23 414 4 000 19 414
44 365 15 791 28 754

På inkomsttitel 2411 Inkomster av statens aktier redovisas utdelning på statens aktier. Utdelningar till staten från Svenska Spel AB samt Systembolaget redovisas inte under 2411 utan på inkomsttitel 9456 respektive 9442. Inlevererade överskott redovisas på inkomsttitel 2100 Rörelseöverskott.

Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
maj 2022
Förändring
jämfört med
maj 2021
Utfall
jan-maj 2022
Förändring
jämfört med
jan-maj 2021
SB 2022
2000 Inkomster av statens verksamhet 47 572 25 561 56 726 26 268 44 456
2100 Rörelseöverskott 3 900 - 2 910 4 303 - 2 671 2 854
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 0
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 363
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 0 - 10 34 - 9 86
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 369 238 406
2131 Riksbankens inlevererade överskott 3 900 - 2 900 3 900 - 2 900 2 000
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 63 5 128 - 44 501
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 63 5 128 - 44 501
2300 Ränteinkomster 159 - 37 1 696 581 2 056
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0
2322 Räntor på övriga näringslån 0 0 0 0 0
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 2 - 5 8 - 8 21
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0
2394 Övriga ränteinkomster 1 - 45 32 - 29 35
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 156 13 1 656 619 2 000
2400 Inkomster av statens aktier 42 292 28 407 44 365 28 574 24 000
2411 Inkomster av statens aktier 42 292 28 407 44 365 28 574 24 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 898 43 4 668 220 11 854
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 112 20 490 63 1 024
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 380 5 1 509 10 4 334
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 22 - 15 22 - 15 39
2528 Avgifter vid bergsstaten 0 - 1 3 - 10 18
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 22 1 176 40 437
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 1 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 144 22 742 8 1 660
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 152 21 699 75 1 592
2537 Miljöskyddsavgift 21 - 17 71 10 340
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 0 0 188 21 683
2551 Avgifter från kärnkraftverken 0 0 158 10 319
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 11 - 1 55 - 3 515
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 29 5 30
2558 Avgifter för årlig revision 8 3 72 3 152
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 2 0 12 - 1 28
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 7 4 14 3 19
2562 CSN-avgifter 15 1 431 1 662
2600 Försäljningsinkomster 5 5 25 9 70
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 5 5 25 9 70
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 168 40 748 51 1 507
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 6 - 2 36 0 87
2712 Bötesmedel 89 - 17 627 70 1 210
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 0 0 0
2714 Sanktionsavgifter m.m. 71 57 76 - 22 157
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 3 2 8 4 54
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 87 8 793 - 452 1 613
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 87 8 793 - 452 1 613
SB = statens budget

Kontakt