April 2022 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto, uppgick i april 2022 till -12,9 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, regioner samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten. I april 2021 var utfallet ‑13,5 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är 0,6 miljarder kronor. Det beror främst på att debiterad källskatt att betala för aktuellt år har ökat mer än vad som har betalats ut i förskott till kommuner och regioner.

Utfallet för fysiska personers inkomstskatt för de första fyra månaderna uppgick till -85,8 miljarder kronor. Det är 9,6 miljarder kronor lägre än motsvarande period 2021. Det beror främst på att förskotten till kommuner och regioner för beskattningsåret 2022 är 15,5 miljarder kronor högre än förskotten för 2021 och att summan av deklarerade överskott som ska återbetalas till skattskyldiga är 4,6 miljarder kronor högre än det underskott som ska betalas in på skattekonto. Åt andra hållet går debiterad källskatt att betala för aktuellt år som ökat med 13,7 miljarder kronor.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Inkomstskatten för juridiska personer uppgår i april till 21,5 miljarder kronor, vilket är 1,6 miljarder kronor högre än i april 2021. Det beror främst på att preliminärt debiterade skatter för 2022 ökat med 2,9 miljarder kronor. Åt andra hållet går inbetalningar av skatt avseende äldre år som minskat med 2,0 miljarder kronor jämför med samma period föregående år.

Utfallet för de första fyra månaderna 2022 uppgår till 89,5 miljarder kronor. Det är 16,2 miljarder kronor högre än motsvarande period 2021. Det beror främst på att preliminärt debiterad skatt att betala avseende 2022 ökat med 16,0 miljarder kronor.

9141 Kupongskatt

Inkomsterna från kupongskatt var negativa i april. Det beror på att Skatteverket, efter fastställande av rättsläge, fattat beslut om utbetalning av innehållen kupongskatt i ett antal äldre ärenden där den utdelningsberättigade inte varit skyldig att betala kupongskatt.  

Kupongskatt betalas av den som har fått utdelning på aktier från svenskt
aktiebolag eller från andel i en svensk värdepappersfond eller en specialfond, och som är skattemässigt bosatt eller hemmahörande utomlands.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i april 38,1 miljarder kronor, vilket är 2,0 miljarder kronor högre jämfört med april 2021. Inkomsterna för de första fyra månaderna uppgick till 153,0 miljarder kronor. Det är 4,0 miljarder kronor högre än föregående år.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår till 11,62 procent av bruttolönen (ungefär en tredjedel av arbetsgivaravgiften) och är därmed den största avgiften. Inkomstutveckling av arbetsgivaravgiften styrs av lönesummans utveckling (timlön gånger arbetade timmar).

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från Skatt på egendom uppgår de första fyra månaderna till 5,6 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor (16,8 procent) högre jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna avser i sin helhet inkomster från stämpelskatt dvs. den avgift den skattskyldige betalar vid förvärv av fast egendom (Lagfart) eller tomträtt.

9400 Skatt på varor och tjänster

Inkomsterna från skatt på varor och tjänster blev 44,9 miljarder kronor i april. Det är 3,2 miljarder kronor (7,6 procent) högre jämfört med april 2021. För perioden januari-april uppgår inkomsterna till 204,8 miljarder kronor, vilket är 18,7 miljarder kronor (10,0 procent) högre jämfört med motsvarande period 2021. Det högre utfallet avser framför allt mervärdesskatt.

Inkomsterna i april från Mervärdesskatt, netto blev 32,0 miljarder kronor, vilket är 3,4 miljarder kronor (11,9 procent) högre jämfört med april 2021. För perioden januari-april uppgår inkomsterna från mervärdesskatt till 155,3 miljarder kronor, vilket är 16,5 miljarder kronor (11,9 procent) högre jämfört med motsvarande period 2021.

Inkomsterna från energiskatt blev 7,2 miljarder kronor i april. Det är 0,2 miljarder kronor (2,3 procent) högre jämfört med april 2021. För perioden januari-april uppgår inkomsterna från energiskatt till 26,0 miljarder kronor, vilket är 1,2 miljarder kronor (4,7 procent) högre jämfört med motsvarande period 2021.

Inkomsterna från fordonsskatt blev 0,9 miljarder kronor i april, vilket är 0,7 miljarder kronor (41,5 procent) lägre jämfört med april 2021. För perioden januari-april uppgår inkomsterna från fordonsskatt till 5,5 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor (8,8 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2021.

Inkomsterna från skatt på flygresor blev 65 miljoner kronor i april, vilket är 50 miljoner kronor (333,0 procent) högre jämfört med april 2021. För perioden januari-april uppgår inkomsterna från skatt på flygresor till 251 miljoner kronor, vilket är 185 miljoner kronor (281,5 procent) högre jämfört med motsvarande period 2021.

9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt

Utfallet för Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt blev -7,0 miljarder kronor i april, vilket ska jämföras med ett utfall på -6,0 miljarder kronor i april 2021.

Utfallet är negativt och avser framför allt kompensation till kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund för ingående mervärdesskatt i icke skattepliktig verksamhet.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen på skattekonto är negativ och uppgick till 10,2 miljarder kronor i april 2022. I april 2021 uppgick betalningsdifferenserna på skattekonto till -10,8 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är 0,6 miljarder kronor. En negativ betalningsdifferens uppstår normalt om inbetalningarna på skattekonto är högre än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekonto). En negativ betalningsdifferens innebär också en negativ effekt på saldot för statens budget och vice versa.

För april kan följande iakttagelser göras:

1) Inbetalningar till skattekonto ökade med 18,0 miljarder kronor jämfört med i april 2021, vilket har påverkat betalningsdifferensen positivt med samma belopp.  Debiteringarna av skattekonto ökade med 12,4 miljarder kronor medan utbetalningarna minskade med 5,6 miljarder kronor, vilket påverkat betalningsdifferensen negativt med 18,0 miljarder kronor. Sammantaget förklarar detta 5,6 miljarder kronor av skillnaden mellan åren.

2) Stöden via krediteringar på skattekonto minskade med 0,3 miljarder kronor i mars. Omställningsstöden har minskat med 1,5 miljarder kronor medan krediteringarna av kompensation för höga sjuklönekostnader ökat med 1,2 miljarder kronor. (Se även utgiftsområde 24 Näringsliv och utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.)

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
april 2022
Förändring
jämfört med
april 2021
Utfall
jan-april 2022
Förändring
jämfört med
jan-april 2021
9000 Löpande redovisade skatter 75 262 6 038 433 513 48 438
9100 Skatt på inkomst 7 982 999 5 759 6 718
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 12 937 591 - 85 789 - 9 594
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 21 460 1 588 89 472 16 226
9141 Kupongskatt - 632 - 1 211 1 831 83
Övriga inkomsttitlar 91 32 246 2
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 85 17 226 20
9131 Ofördelbara inkomstskatter 6 15 20 - 18
9200 Socialavgifter och löneskatter 38 075 2 036 153 009 3 978
9212 Efterlevandepensionsavgift 1 025 58 4 092 112
9221 Sjukförsäkringsavgift 6 060 346 23 727 962
9222 Föräldraförsäkringsavgift 4 438 254 17 613 534
9251 Ålderspensionsavgift, netto 2 096 - 27 8 224 - 317
9253 Arbetsskadeavgift 341 20 1 362 38
9254 Arbetsmarknadsavgift 4 272 242 16 590 743
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 19 778 1 128 79 797 1 878
9291 Särskild löneskatt 65 15 1 603 28
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 1 410 340 5 552 799
9341 Stämpelskatt 1 410 340 5 552 799
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 44 913 3 191 204 752 18 686
9411 Mervärdesskatt, netto 32 045 3 402 155 276 16 486
9424 Tobaksskatt 1 096 - 32 3 782 - 21
9425 Alkoholskatt 1 411 - 34 5 238 - 55
9428 Energiskatt 7 155 159 25 964 1 166
9432 Skatt på plastbärkassar 39 9 178 54
9439 Skatt på flygresor 65 50 251 185
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0
9461 Fordonsskatt 925 - 656 5 533 - 533
Övriga inkomsttitlar 2 179 292 8 530 1 402
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 1 - 7 1 - 7
9435 Särskild skatt mot försurning 5 0 21 1
9436 Skatt på avfall 55 17 264 82
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 12 - 40 26 - 37
9438 Kemikalieskatt 153 22 560 - 22
9452 Skatt på annonser och reklam 0 - 13 27 - 16
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0 0 0
9454 Skatt på spel 354 28 1 420 53
9455 Lotteriavgifter 5 0 20 - 5
9462 Vägavgifter 87 - 33 438 - 22
9463 Trängselskatt 175 - 47 951 - 26
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 234 6 927 18
9471 Tullmedel 841 313 2 807 843
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 - 5
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 246 47 1 032 446
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 10 0 35 99
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 7 006 - 1 052 - 26 574 - 1 860
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och regioner - 7 414 - 1 068 - 28 205 - 1 919
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 408 15 1 631 59
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto - 10 214 594 89 686 19 304
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 14 632 529 71 965 16 067
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 672 329 2 088 712
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 3 746 - 264 15 633 2 525
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 101 - 70 1 329 814
9811 Skattetillägg 80 - 64 1 231 816
9821 Förseningsavgifter 22 - 6 98 - 2
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0

Kontakt