April 2022 Inkomsttyp 3000: Inkomster av försåld egendom

Under denna inkomsttyp redovisas bl.a. inkomster av försålda byggnader och maskiner, mark och annan egendom som exempelvis gruvegendom och aktier.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av försåld egendom

Miljoner kr

Inkomster av försåld egendom uppgick till 713 miljoner kronor i april.

Inkomster av försåld egendom uppgår hittills i år till 715 miljoner kronor. Inga inkomster av försåld egendom redovisades motsvarande period 2021. De högre inkomsterna beror i sin helhet på att det statliga bolaget Metria AB sålts.

Inkomsttyp 3000 Inkomster av försåld egendom, miljoner kronor
Utfall
april 2022
Förändring
jämfört med
april 2021
Utfall
jan-april 2022
Förändring
jämfört med
jan-april 2021
SB 2022
3000 Inkomster av försåld egendom 713 713 715 715 5 000
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 0 0 2 2 0
3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter 0 0 2 2 0
3200 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3211 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3300 Övriga inkomster av försåld egendom 713 713 713 713 5 000
3311 Inkomster av statens gruvegendom 0
3312 Övriga inkomster av försåld egendom 713 713 713 713 5 000
SB = statens budget

Kontakt