April 2022 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, inkomster av statens aktier, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Inkomster av statens verksamhet blev 3 364 miljoner kronor i april, vilket är 422 miljoner kronor (11,1 procent) lägre än samma månad 2021. Det beror främst på att övriga inkomster blev 600 miljoner kronor lägre. I april föregående år skedde en återbetalning av statsbidrag, under april 2022 har ingen motsvarande återbetalning skett och därför blev inkomsterna lägre. Inkomster av statens aktier uppgick i april till 2 072 miljoner kronor, varav 1 615 miljoner kronor från Telia Company. Jämfört med april föregående år blev inkomsterna av statens aktier 168 miljoner kronor (8,8 procent) högre.

Hittills i år uppgår inkomster av statens verksamhet till 9 154 miljoner kronor, vilket är 706 miljoner kronor (8,4 procent) högre än samma period 2021. Det beror främst på högre inkomster från räntor på skattekonton m.m.

Aktieutdelningar 2022 och 2021, miljoner kronor
Jan-Apr 2022 Jan-Apr 2021 Förändring
Akademiska hus AB - - -
AB Svensk Bilprovning - - -
Eurofima 1 1 0
Infranord AB - - -
Jernhusen AB - - -
Lernia 36 0 36
Luossavaara-Kirunavaara AB (LKAB) - - -
Metria 8 0 8
Nordiska investeringsbanken NIB - - -
SOS Alarm Sverige AB (SOSAB) - - -
Specialfastigheter Sverige AB - - -
Sveaskog Holding AB - - -
AB Svensk Exportkredit 414 290 124
Svevia AB - - -
Sweden House AB - - -
Telia Company AB 1 615 1 615 0
Teracom Group AB - - -
Vasallen AB - - -
Vattenfall AB - - -
2 074 1 906 168

På inkomsttitel 2411 Inkomster av statens aktier redovisas utdelning på statens aktier. Utdelningar till staten från Svenska Spel AB samt Systembolaget redovisas inte under 2411 utan på inkomsttitel 9456 respektive 9442. Inlevererade överskott redovisas på inkomsttitel 2100 Rörelseöverskott.

Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
april 2022
Förändring
jämfört med
april 2021
Utfall
jan-april 2022
Förändring
jämfört med
jan-april 2021
SB 2022
2000 Inkomster av statens verksamhet 3 364 - 422 9 154 706 44 456
2100 Rörelseöverskott 10 4 403 239 2 854
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 0
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 363
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 10 4 34 2 86
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 369 237 406
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 2 000
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 65 - 49 501
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 65 - 49 501
2300 Ränteinkomster 159 38 1 537 618 2 056
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0
2322 Räntor på övriga näringslån 0 0 0 0 0
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 2 - 3 7 - 4 21
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0
2394 Övriga ränteinkomster 3 - 2 30 16 35
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 155 43 1 500 606 2 000
2400 Inkomster av statens aktier 2 072 168 2 074 168 24 000
2411 Inkomster av statens aktier 2 072 168 2 074 168 24 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 868 51 3 771 177 11 854
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 94 19 377 43 1 024
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 377 3 1 129 4 4 334
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 0 39
2528 Avgifter vid bergsstaten 0 - 6 2 - 9 18
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 39 3 153 38 437
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 1 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 124 - 9 597 - 13 1 660
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 138 13 547 54 1 592
2537 Miljöskyddsavgift 34 30 50 27 340
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 0 0 188 21 683
2551 Avgifter från kärnkraftverken 0 0 158 10 319
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 10 1 44 - 1 515
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 28 5 30
2558 Avgifter för årlig revision 5 - 3 64 0 152
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 2 0 10 - 1 28
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 2 0 7 - 1 19
2562 CSN-avgifter 42 - 2 416 1 662
2600 Försäljningsinkomster 5 5 19 3 70
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 5 5 19 3 70
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 75 - 88 580 11 1 507
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 7 - 1 31 1 87
2712 Bötesmedel 112 - 30 538 87 1 210
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 0 0 0
2714 Sanktionsavgifter m.m. - 44 - 57 5 - 79 157
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 1 0 6 2 54
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 174 - 600 705 - 460 1 613
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 174 - 600 705 - 460 1 613
SB = statens budget

Kontakt