Mars 2022 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto, uppgick i mars 2022 till -38,7 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, regioner samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten. I mars 2021 var utfallet ‑33,2 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -5,5 miljarder kronor. Det beror främst på att summan av deklarerade överskott som ska återbetalas till skattskyldiga ökat mer än underskott som ska betalas in på skattekonto.

Utfallet för fysiska personers inkomstskatt för det första kvartalet uppgick till -72,9 miljarder kronor. Det är 10,2 miljarder kronor lägre än motsvarande period 2021. Det beror främst på att förskotten till kommuner och regioner för beskattningsåret 2022 är 11,6 miljarder kronor högre än förskotten för 2021 och att återbetalningar av deklarerade överskott ökat med 4,6 miljarder kronor. Åt andra hållet går debiterad källskatt att betala för aktuellt år som ökat med 8,2 miljarder kronor.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Inkomstskatten för juridiska personer uppgår i mars till 24,4 miljarder kronor, vilket är 6,9 miljarder kronor högre än i mars 2021. Det beror främst på att preminärt debiterade skatter för 2022 ökat med 2,7 miljarder kronor och att anstånd som upphört ökat med 2,0 miljarder kronor.

Utfallet för det första kvartalet 2022 uppgår till 68,0 miljarder kronor. Det är 14,6 miljarder kronor högre än motsvarande period 2021. Det beror främst på att preliminärt debiterad skatt att betala avseende 2022 ökat med 13,1 miljarder kronor.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i mars 35,5 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor lägre jämfört med mars 2021. Inkomsterna för det första kvartalet uppgick  till 114,9 miljarder kronor. Det är 1,9 miljarder kronor högre än föregående år.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår till 11,62 procent av bruttolönen (ungefär en tredjedel av arbetsgivaravgiften) och är därmed den största avgiften. Inkomstutveckling av arbetsgivaravgiften styrs av lönesummans utveckling (timlön gånger arbetade timmar).

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från Skatt på egendom uppgår det första kvartalet  till 4,1 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor (12,5 procent) högre jämfört med samma kvartal föregående år. Inkomsterna avser i sin helhet inkomster från stämpelskatt dvs. den avgift den skattskyldige betalar vid förvärv av fast egendom (Lagfart) eller tomträtt.

9400 Skatt på varor och tjänster

Inkomsterna från skatt på varor och tjänster blev 42,8 miljarder kronor i mars. Det är 2,0 miljarder kronor (4,9 procent) högre jämfört med mars 2021. För årets första kvartal uppgår inkomsterna till 159,8 miljarder kronor, vilket är 15,5 miljarder kronor (10,7 procent) högre jämfört med motsvarande period 2021. Det högre utfallet avser framför allt mervärdesskatt.

Inkomsterna i mars från Mervärdesskatt, netto blev 30,6 miljarder kronor, vilket är 1,9 miljarder kronor (6,5 procent) högre jämfört med mars 2021. För årets första kvartal uppgår inkomsterna från mervärdesskatt till 123,2 miljarder kronor, vilket är 13,1 miljarder kronor (11,9 procent) högre jämfört med motsvarande period 2021.

Inkomsterna från energiskatt blev 6,7 miljarder kronor i mars. Det är 0,3 miljarder kronor (5,2 procent) högre jämfört med mars 2021. Inkomsterna från skatt på elektrisk kraft blev 0,5 miljarder kronor (17,0 procent) högre jämfört med mars 2021. Inkomsterna i mars från allmän energiskatt och koldioxidskatt på bensin och oljeprodukter blev 0,1 miljard kronor (3,1 procent) lägre jämfört med mars 2021. För det första kvartalet uppgår inkomsterna från energiskatt till 18,8 miljarder kronor, vilket är 1,0 miljard kronor (2,7 procent) högre jämfört med motsvarande period 2021.

Inkomsterna från fordonsskatt blev 1,4 miljarder kronor i mars, vilket är 0,6 miljarder kronor (30,9 procent) lägre jämfört med mars 2021. För det första kvartalet uppgår inkomsterna från fordonsskatt till 4,6 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljard kronor (2,7 procent) högre jämfört med motsvarande period 2021.

Inkomsterna från skatt på flygresor blev 54 miljoner kronor i mars, vilket är 40 miljoner kronor (287,6 procent) högre jämfört med mars 2021. För det första kvartalet uppgår inkomster från skatt på flygresor till 186 miljoner kronor vilket är 135 miljoner kronor (266,2 procent) högre jämfört med motsvarande period 2021.

9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt

Utfallet för Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt blev -4,4 miljarder kronor i mars, vilket ska jämföras med ett utfall på -4,8 miljarder kronor i mars 2021.

Utfallet är negativt och avser framför allt kompensation till kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund för ingående mervärdesskatt i icke skattepliktig verksamhet.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen på skattekonto är positiv och uppgick till 41,3 miljarder kronor i mars 2022. I mars 2021 uppgick betalningsdifferenserna på skattekonto till 33,0 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är 8,3 miljarder kronor. En positiv betalningsdifferens uppstår normalt om inbetalningarna på skattekonto är högre än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekonto). En positiv betalningsdifferens innebär också en positiv effekt på saldot för statens budget och vice versa.

För mars kan följande iakttagelser göras:

1) Inbetalningar till skattekonto ökade med 20,0 miljarder kronor jämfört med i mars 2021, vilket har påverkat betalningsdifferensen positivt med samma belopp.  Debiteringarna av skattekonto ökade med 10,0 miljarder kronor och utbetalningarna med 4,3 miljarder kronor, vilket påverkat betalningsdifferensen negativt med 14,3 miljarder kronor. Sammantaget förklarar detta 5,7 miljarder kronor av skillnaden mellan åren.

2) Stöden via krediteringar på skattekonto ökade med 2,9 miljarder kronor i mars. Det är krediteringarna av kompensation för höga sjuklönekostnader som har ökat, vilket beror på att riksdagen den 2 februari beslutat att återinföra den tillfälliga ersättningen för höga sjuklönekostnader, från och med december 2021 till och med mars 2022. (Se även utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.)

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
mars 2022
Förändring
jämfört med
mars 2021
Utfall
jan-mars 2022
Förändring
jämfört med
jan-mars 2021
9000 Löpande redovisade skatter 104 227 12 975 358 252 42 400
9100 Skatt på inkomst - 13 330 1 699 - 2 222 5 719
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 38 736 - 5 526 - 72 852 - 10 185
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 24 403 6 915 68 011 14 639
9141 Kupongskatt 954 330 2 464 1 295
Övriga inkomsttitlar 49 - 20 155 - 30
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 35 - 8 141 3
9131 Ofördelbara inkomstskatter 14 - 12 14 - 32
9200 Socialavgifter och löneskatter 35 495 - 442 114 933 1 942
9212 Efterlevandepensionsavgift 965 20 3 068 53
9221 Sjukförsäkringsavgift 5 701 112 17 667 616
9222 Föräldraförsäkringsavgift 4 178 85 13 174 280
9251 Ålderspensionsavgift, netto 2 223 134 6 129 - 290
9253 Arbetsskadeavgift 321 7 1 021 18
9254 Arbetsmarknadsavgift 4 070 146 12 318 501
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 17 273 - 965 60 020 750
9291 Särskild löneskatt 764 20 1 538 13
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 1 407 192 4 142 459
9341 Stämpelskatt 1 407 192 4 142 459
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 42 796 1 985 159 839 15 495
9411 Mervärdesskatt, netto 30 581 1 856 123 230 13 084
9424 Tobaksskatt 887 92 2 687 11
9425 Alkoholskatt 1 118 7 3 827 - 22
9428 Energiskatt 6 713 332 18 809 1 008
9432 Skatt på plastbärkassar 53 25 139 45
9439 Skatt på flygresor 54 40 186 135
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0
9461 Fordonsskatt 1 365 - 612 4 609 123
Övriga inkomsttitlar 2 026 244 6 352 1 110
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 0 0
9435 Särskild skatt mot försurning 5 0 16 1
9436 Skatt på avfall 48 14 209 65
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 6 1 14 3
9438 Kemikalieskatt 128 0 407 - 44
9452 Skatt på annonser och reklam 2 - 3 27 - 3
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0
9454 Skatt på spel 311 36 1 066 25
9455 Lotteriavgifter 4 - 1 15 - 6
9462 Vägavgifter 156 10 351 12
9463 Trängselskatt 208 - 65 776 21
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 221 5 693 12
9471 Tullmedel 662 200 1 966 530
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 - 5
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 268 46 787 399
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 8 1 25 99
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 4 423 327 - 19 568 - 808
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och regioner - 4 831 313 - 20 791 - 852
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 408 15 1 223 44
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto 41 323 8 302 99 900 18 710
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket 34 531 5 026 86 597 15 538
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 641 333 1 416 383
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 6 151 2 943 11 887 2 789
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 959 913 1 228 883
9811 Skattetillägg 927 915 1 151 880
9821 Förseningsavgifter 32 - 2 77 3
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0

Kontakt