Mars 2022 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, inkomster av statens aktier, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Inkomster av statens verksamhet blev 2 420 miljoner kronor i mars, vilket är 537 miljoner kronor (28,6 procent) högre än samma månad 2021. Det beror främst på att inkomster från räntor på skattekonton m.m. blev 318 miljoner kronor högre. För det första kvartalet uppgick räntor på skattekonto m.m. till 1 345 miljoner kronor, vilket är 563 miljoner kronor (71,9 procent) högre än samma period 2021.

Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
mars 2022
Förändring
jämfört med
mars 2021
Utfall
jan-mars 2022
Förändring
jämfört med
jan-mars 2021
SB 2022
2000 Inkomster av statens verksamhet 2 420 537 5 790 1 128 44 456
2100 Rörelseöverskott - 119 - 133 394 235 2 854
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 0
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 363
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 13 - 1 25 - 2 86
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter - 132 - 132 369 237 406
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 2 000
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 65 - 49 501
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 65 - 49 501
2300 Ränteinkomster 744 334 1 377 579 2 056
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0
2322 Räntor på övriga näringslån 0 0 0
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 2 - 1 5 - 1 21
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0
2394 Övriga ränteinkomster 22 17 27 18 35
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 721 318 1 345 563 2 000
2400 Inkomster av statens aktier 1 0 1 0 24 000
2411 Inkomster av statens aktier 1 0 1 0 24 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 1 213 102 2 903 126 11 854
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 120 11 283 23 1 024
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 377 1 752 1 4 334
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 0 39
2528 Avgifter vid bergsstaten 1 - 2 2 - 3 18
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 30 5 115 35 437
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 1 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 166 20 473 - 5 1 660
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 146 45 409 41 1 592
2537 Miljöskyddsavgift 12 9 16 - 3 340
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 188 21 188 21 683
2551 Avgifter från kärnkraftverken 79 - 4 158 10 319
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 10 - 1 34 - 3 515
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 28 4 30
2558 Avgifter för årlig revision 23 - 2 59 3 152
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 3 0 7 0 28
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 2 - 1 5 - 1 19
2562 CSN-avgifter 58 0 373 3 662
2600 Försäljningsinkomster 6 - 11 14 - 2 70
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 6 - 11 14 - 2 70
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 294 95 504 98 1 507
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 9 1 24 2 87
2712 Bötesmedel 266 126 426 117 1 210
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 0 0 0
2714 Sanktionsavgifter m.m. 18 - 32 50 - 22 157
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 1 0 5 2 54
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 280 150 531 140 1 613
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 280 150 531 140 1 613
SB = statens budget

Kontakt