Februari 2022 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, inkomster av statens aktier, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Inkomster av statens verksamhet blev 1 711 miljoner kronor i februari, vilket är 1 302 miljoner kronor (317,8 procent) högre än samma månad 2021. Det beror främst på Exportkreditnämndens (EKN) inlevererade överskott.

Inga inkomster av statens aktier har redovisats i februari.

Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
feb 2022
Förändring
jämfört med
feb 2021
Utfall
jan-feb 2022
Förändring
jämfört med
jan-feb 2021
SB 2022
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 711 1 302 3 370 591 44 456
2100 Rörelseöverskott 367 942 513 368 2 854
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 0
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 363
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet - 2 - 2 12 - 1 86
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 369 945 501 369 406
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 2 000
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 34 - 54 65 - 49 501
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 34 - 54 65 - 49 501
2300 Ränteinkomster 231 53 633 245 2 056
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0
2322 Räntor på övriga näringslån 0 0 0
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 1 0 3 0 21
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0
2394 Övriga ränteinkomster 4 2 6 1 35
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 226 52 624 245 2 000
2400 Inkomster av statens aktier 0 0 24 000
2411 Inkomster av statens aktier 0 0 24 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 820 373 1 690 24 11 854
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 83 5 164 12 1 024
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 375 374 375 0 4 334
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 0 39
2528 Avgifter vid bergsstaten 0 - 1 1 - 1 18
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 32 0 85 30 437
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 0 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 136 27 308 - 25 1 660
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 135 - 22 263 - 4 1 592
2537 Miljöskyddsavgift 2 - 10 4 - 11 340
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 0 0 0 0 683
2551 Avgifter från kärnkraftverken 0 0 79 14 319
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 12 - 4 24 - 1 515
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 28 4 30
2558 Avgifter för årlig revision 24 4 35 4 152
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 3 0 5 0 28
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 1 - 1 3 0 19
2562 CSN-avgifter 17 0 316 3 662
2600 Försäljningsinkomster 4 4 9 9 70
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 4 4 9 9 70
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 99 - 7 210 4 1 507
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 6 1 14 1 87
2712 Bötesmedel 76 - 10 160 - 9 1 210
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 0 0 0
2714 Sanktionsavgifter m.m. 15 1 32 9 157
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 2 1 4 2 54
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 156 - 10 251 - 10 1 613
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 156 - 10 251 - 10 1 613
SB = statens budget

Kontakt